Aansprakelijk voor fouten van aannemers en andere niet ondergeschikten (art. 6:171 BW)

Als een persoon of bedrijf schade lijdt door een fout van een aannemer of een andere soort ‘niet ondergeschikte’, dan kan ook de opdrachtgever van de niet ondergeschikte aansprakelijk zijn voor de schade van die persoon of dat bedrijf.

Bij aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een voorbijganger die een steigerplank op zijn hoofd krijgt door toedoen van een onderaannemer en daardoor letselschade lijdt. Voor deze schade kan de voorbijganger niet alleen de onderaannemer aansprakelijk stellen, maar ook de hoofdaannemer.

Artikel 6:171 BW

Aansprakelijkheid voor niet ongeschikten wordt geregeld in artikel 6:171 BW. Dit artikel luidt:

Indien een niet ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden ter uitoefening van diens bedrijf verricht, jegens een derde aansprakelijk is voor een bij die werkzaamheden begane fout, is ook die andere jegens de derde aansprakelijk’’.

Niet ondergeschikte

Uit het artikel blijkt dat het moet gaan om een niet ondergeschikte, zoals een opdrachtnemer of aannemer, die in opdracht van een ander werkzaamheden verricht. Met ‘niet onderschikte’ wordt een zelfstandig hulppersoon bedoeld. Denk hierbij aan een aannemer die een onderaannemer inhuurt voor een klus. De onderaannemer is dan de ‘niet ondergeschikte’.

‘Ter uitvoering van diens bedrijf’

De werkzaamheden dienen ‘ter uitvoering van het bedrijf’ van de opdrachtgever te zijn verricht. Hiermee wordt bedoeld dat het de werkzaamheden van de niet ondergeschikte  horen bij het soort bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever.

Een steigerbouwer die een niet ondergeschikte inschakelt om een steiger te bouwen bijvoorbeeld. Het bouwen van een steiger hoort bij de bedrijfsactiviteiten van de opdrachtgever.

Het in opdracht van een  reclamebureau verbouwen van het kantoor bijvoorbeeld, zijn géén werkzaamheden ter uitvoering van het bedrijf van het reclamebureau. In die situatie kan artikel 6:171 BW dus niet gelden.

Onrechtmatige daad

Verder geeft het artikel aan dat het moet gaan om: ‘een bij die werkzaamheden begane fout’.  Hiermee wordt een onrechtmatige daad bedoeld (artikel 6:162 BW). De onrechtmatige daad moet plaats hebben gevonden tijdens de werkzaamheden.

Aansprakelijk stellen opdrachtgever op grond van artikel 6:171 BW

Als er aan bovenstaande vereisten is voldaan kan op grond van artikel 6:171 BW de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade. De niet ondergeschikte zou daarnaast op grond van artikel 6:162 BW aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het plegen van een onrechtmatige daad.

Soms is niet bekend wie de niet ondergeschikte is, of kan de niet ondergeschikte niet voldoen aan een schadevergoedingsplicht. Of de niet ondergeschikte blijkt niet meer te bestaan. In dergelijke gevallen kan dankzij artikel 6:171  BW de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

De benadeelde kan dus zowel de opdrachtgever op grond van artikel 6:171 BW als de niet ondergeschikte op grond van artikel 6:161 BW aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Vragen?

Heeft u vragen over aansprakelijkheid voor fouten van niet ondergeschikten? Zoekt u een advocaat aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

steiger met valdoek ervoor
Menu