Algemene voorwaarden

1. Salva Schaderecht Advocatuur B.V.

Salva Schaderecht Advocatuur B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te (6811 AA) Arnhem aan de Jansbuitensingel nummer 7 (“Salva Schaderecht”). Salva Schaderecht staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer KVK: 93240899.

2. Reikwijdte Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Salva Schaderecht en op alle rechtsverhoudingen van Salva Schaderecht met derden ongeacht of deze werkzaamheden worden verricht in de hoedanigheid van advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, curator, bewindvoerder, vereffenaar, executeur, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, zoals die van de cliënt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Salva Schaderecht

Salva Schaderecht is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Salva Schaderecht. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Inschakeling van derden

Indien in verband met de aan Salva Schaderecht opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld zal Salva Schaderecht, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt en Salva Schaderecht zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derdenopdrachtnemers in acht nemen. Salva Schaderecht is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van een dergelijke derde partij in de uitvoering van zijn diensten. Salva Schaderecht heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden.

5. Beperking van aansprakelijkheid

a) Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Salva Schaderecht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Salva Schaderecht onder die BAV draagt. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

b) Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Salva Schaderecht aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Salva Schaderecht gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Salva Schaderecht onder die AVB draagt.

c) Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers van Salva Schaderecht is uitgesloten. Ten behoeve van deze personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.

d) De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

e) Indien en voor zover, om redenen die liggen buiten de specifieke omstandigheden van het dan voorliggende schadevoorval, geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens de hiervoor onder a en/of b. bedoelde verzekering(en), is iedere aansprakelijkheid van Salva Schaderecht beperkt tot een bedrag van maximaal een bedrag dat overeenkomt met het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 25.000,–.

6. Berekening honorarium

a) Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Salva Schaderecht honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van de aan de behandeling van de zaak bestede tijd en het voor de betreffende advocaat geldende uurtarief dat periodiek door Salva Schaderecht wordt vastgesteld. De tarieven van de advocaten variëren afhankelijk van hun ervaring en specialistische kennis.

b) Indien met een opdrachtgever/cliënt wordt overeengekomen dat declaratie van werkzaamheden gedurende een periode van langer dan een jaar wordt opgeschort, zal Salva Schaderecht de werkzaamheden over de volledige periode in rekening brengen op basis van het ten tijde van declareren voor de betrokken advocaat geldende uurtarief.

7. Verschotten

Door Salva Schaderecht ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal een percentage van het honorarium in rekening worden gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

8. Declaratie van werkzaamheden

De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever/cliënt in rekening gebracht met een betalingstermijn van twee weken te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling wordt de opdrachtgever/cliënt geacht in verzuim te zijn en is Salva Schaderecht gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

9. Voorschotten

Salva Schaderecht is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening, van de opdrachtgever een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Salva Schaderecht na voorafgaande aankondiging bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen zal het voorschot worden verrekend met de einddeclaratie in de desbetreffende zaak. Tevens is Salva Schaderecht gerechtigd het voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken. Salva Schaderecht heeft het recht de tarieven (de honoraria) te wijzigen per een toekomstige datum.

10. Vernietiging van oude dossiers

Gedurende een periode van tien jaar na het afsluiten van een zaak zal het betreffende dossier in het archief van Salva Schaderecht worden bewaard. Aan het opvragen van oude dossiers uit het archief zijn kosten verbonden. Na het verstrijken van deze termijn zal het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd.

11. Toepasselijk recht en geschillen

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever/cliënt en Salva Schaderecht is onderworpen aan Nederlands recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Salva Schaderecht verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met de cliënt of andere derde, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter in de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.

12. Werking Algemene Voorwaarden

De bepalingen en voorwaarden, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de eigenaar van Salva Schaderecht en alle personen die voor Salva Schaderecht werkzaam zijn of waren, hetzij als eigenaar, werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer hetzij in enige andere hoedanigheid.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website van Salva Schaderecht (www.salvaschaderecht.nl). De voorwaarden liggen voorts ter inzage bij de receptie van het kantoor van Salva Schaderecht te Arnhem aan Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem en worden op verzoek kosteloos toegezonden.

 

Kantoorklachtenregeling (behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur)

Kantoorklachtenregeling Salva Schaderecht Advocatuur B.V.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Salva Schaderecht en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Salva Schaderecht draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening 

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Salva Schaderecht heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. P. van Huizen, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.
Menu