Productaansprakelijkheid (artikel 6:185 BW) | Recht op schadevergoeding?

Als er schade ontstaat door een gebrekkig product is in beginsel de producent hiervoor aansprakelijk. Als er iets mis is met een product waardoor u bijvoorbeeld letsel oploopt of op een andere manier schade lijdt, dan kunt u daarvoor de producent aansprakelijk stellen.

De producent zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer hij zich kan beroepen op een van de in artikel 6:185 BW opgenomen uitzonderingen.

Artikel 6:185 BW

Het artikel over productaansprakelijkheid luidt:

1. De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt, tenzij

a. hij het produkt niet in het verkeer heeft gebracht;

b. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;

c. het produkt noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;

d. het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;

e. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;

f. wat de producent van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het produkt waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt.

2 De aansprakelijkheid van de producent wordt verminderd of opgeheven rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door schuld van de benadeelde of een persoon voor wie de benadeelde aansprakelijk is.

3 De aansprakelijkheid van de producent wordt niet verminderd, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door de gedraging van een derde.”

De aansprakelijkheid van artikel 6:185 BW bestaat dus niet alleen uit letselschade waarbij de consument lichamelijk letsel oploopt of overlijdt, maar ook als er sprake is van schade aan zaken die in de privésfeer worden gebruikt.

Het kan zo zijn dat consumenten schade ondervinden als gevolg van een gebrekkig product dat is verkocht aan de consument, omdat deze niet de veiligheid biedt die verwacht had mogen worden. Ook dan kan de producent aansprakelijk worden gesteld.

Producent (artikel 6:187 leden 2 tot en met 4 BW)

Het begrip producent kent een ruime omschrijving. In veel gevallen is de fabrikant de producent van een product. In artikel 6:187 BW wordt bepaald wie er allemaal nog meer kunnen worden beschouwd als producent.

Ook de fabrikant van een onderdeel van een product kan als producent worden aangemerkt. Ook kan als producent worden aangemerkt iemand die zich als producent presenteert door bijvoorbeeld zijn naam of merk op het product aan te brengen.

Ten slotte kan iemand die een product in de Europese Economische Ruimte invoert om te verkopen of te verhuren etc. worden beschouwd als producent.

Als er niet kan worden vastgesteld wie de producent van het product is, wordt de leverancier als producent van het product beschouwd, tenzij door de leverancier aan de benadeelde kan worden medegedeeld wie de werkelijke producent of  van het product is of wie zijn eigen leverancier is.

Product (artikel 6:187 lid 1 BW)

Als u de geleden schade op de producent wil verhalen moet er sprake zijn van een product. Daarvan is sprake als het een roerende zaak of elektriciteit betreft.

Een voorbeeld van een roerende zaak is een koffiezetapparaat.  Ook wanneer deze roerende zaak bestandsdeel is geworden van een andere roerende of onroerende zaak kan deze als product worden aangemerkt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een bel die is gemonteerd aan een fiets.

Wanneer is een product gebrekkig?

Een product is gebrekkig indien het niet de veiligheid geeft die iemand daarvan mag verwachten. Hierbij kan gedacht worden aan de presentatie van een product, het redelijkerwijs te verwachten gebruik en het tijdstip wanneer het product op de markt is gebracht. Maar ook alle andere omstandigheden dienen in aanmerking te worden genomen.

Schadevergoeding (artikel 6:189 BW)

Niet alle schade kunt u op de producent verhalen. In artikel 6:189 BW wordt bepaald welke schade voor vergoeding in aanmerking komt als sprake is van productaansprakelijkheid. Zo kunt u geen schade verhalen op het kapotte product zelf.

Wel kunt u de producent aansprakelijk stellen voor de volgende geleden schade:

  1. schade waarbij het gebrekkige product heeft gezorgd voor het intreden van de dood of lichamelijk letsel;
  2. schade aan een andere zaak met een bedrag groter dan 500 euro.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

heleboel pillen in verschillende kleuren
Menu