Aansprakelijkheid tijdens sport en spel

Tijdens sport en spel kunnen ongelukken gebeuren en kunnen mensen gewond raken. De vraag of iemand aansprakelijk is wordt net even anders beantwoord als het gaat om een sport- en spelsituatie.

Hogere drempel voor aansprakelijkheid

De Hoge Raad heeft onder andere in zijn arrest van 28 juni 1991 (ECLI:NL:HR:1991:ZC0300, NJ 1992, 622) geoordeeld over aansprakelijkheid in een sport- en spelsituatie. In die zaak ging het over voetbal.

Of de deelnemer aan een sport als voetbal onrechtmatig heeft gehandeld door een gedraging waardoor aan een andere deelnemer letsel  is toegebracht moet minder snel bevestigend worden beantwoord dan wanneer die gedraging niet in het kader van de sportbeoefening zou hebben plaatsgevonden.

Deelnemers aan een sport als voetbal hebben tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt over en weer van elkaar te verwachten, ook als vergelijkbare gedragingen buiten het kader van de sport niet aanvaardbaar zijn.

Enkel overtreden van spelregels niet onrechtmatig

Ook is het enkele overtreden van de spelregels, waaronder regels ter bevordering van de veiligheid van de speler, niet onrechtmatig, Echter, overtreding van een spelregel is wél een factor die meeweegt bij de beoordeling van de rechtmatigheid.

In zijn arrest van 20 februari 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AO1239, NJ 2004/238) overwoog de Hoge Raad in dit verband ook dat deelnemers aan het spel in redelijkheid tot op zekere hoogte gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede, onvoldoende doordachte handelingen of andere gedragingen waartoe het spel uitlokt van elkaar hebben te verwachten.

Zo kan een sliding tijdens voetbal, ook al was het een overtreding van de spelregels, is sommige gevallen toch niet tot aansprakelijkheid leiden. Zie hierover bijvoorbeeld de uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 14 januari 2020:

Naar het oordeel van het hof was de actie van [geïntimeerde1] , die inderdaad een overtreding van de spelregels vormde, niet zo buitensporig dat deze viel buiten de kaders van wat deelnemers aan een voetbalwedstrijd in redelijkheid mogen verwachten.

Onrechtmatige daad

De aansprakelijkheid van een deelnemer aan een sport of spel, die een andere deelnemer verwondt, zal meestal zijn gebaseerd op onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW).

De rechtspraak van de Hoge Raad betekent niet dat deelnemers niet aansprakelijk kunnen zijn als sprake is van een sport- en spelsituatie. Aansprakelijkheid is nog steeds mogelijk, maar minder snel dan in situaties buiten sport en spel.

Vragen?

Heeft u vragen over aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties? Of zoekt u een letselschade advocaat? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van vliegende voetbalschoenen bij artikel over aansprakelijkheid bij sport en spel
Menu