Beroofd tijdens drugsdeal. Inboedelverzekering moet schade vergoeden

Is de schade die iemand lijdt door een beroving tijdens een drugsdeal verzekerd onder de polis van de inboedelverzekering met buitenhuisdekking? Het Kifid oordeelt van wel.

Buitenhuisdekking en beroving

De inboedelverzekering verzekerd het risico van schade of verlies aan de inboedel, de goederen in het huis dus. Maar soms kan er bij de inboedelverzekering ook zogenoemde ‘buitenhuis’ dekking worden meeverzekerd. Ook buiten het huis zijn dan goederen verzekerd.

In deze zaak is er door een verzekeringnemer een dergelijke inboedelverzekering met buitenhuisdekking afgesloten. Zijn zoon, ook verzekerde onder de polis, maakt aanspraak op dekking omdat hij beroofd is.

De verzekeraar weigert dekking omdat sprake zou zijn van een situatie die zou zijn uitgesloten van dekking, namelijk illegale activiteiten.

Uitsluiting van illegale activiteiten

In de voorwaarden bij de inboedelverzekering staat dat schade ontstaan tijdens illegale activiteiten niet wordt uitgekeerd:

Wij betalen niet als de schade komt terwijl er illegale activiteiten plaatsvinden. Hieronder vallen onder meer hennep kweken of een gestolen auto een andere identiteit geven. Het maakt niet uit of u van de activiteiten wist.”

Volgens de verzekerde dient het begrip ‘illegaal’ uitgelegd te worden als ‘strijdig met de wet’. De voorwaarden bij de inboedelverzekering geven immers geen definitie voor het begrip ‘illegaal’.

De verzekerde had afspraken gemaakt, een auto gehuurd en geld gepind.  Dat zijn voorbereidingshandelingen. Voorbereiding van een misdrijf is pas strafbaar bij misdrijven met een maximumstraf van acht jaar of meer (artikel 46 Wetboek van Strafrecht). Voor de handel in softdrugs gelden er lagere maximumstraffen.

De verzekerde stelt dus dat sprake was van voorbereidingshandelingen die niet strafbaar zijn. Daarom kan ook niet worden gesproken van ‘illegale activiteiten’ zoals bedoeld in het uitsluitingsbeding.

De verzekeraar wijst er daarentegen op dat sprake was van een poging tot de handel in softdrugs, hetgeen wel degelijk strafbaar is en dus sowieso valt onder het uitsluitingsbeding. Met een beroep op het uitsluitingsbeding weigert de verzekeraar dekking.

Het komt aan op een procedure bij de geschillencommissie van het Kifid.

De beslissing van het Kifid

De geschillencommissie van het Kifid geeft de verzekerde gelijk. De term ‘illegale activiteiten’ moet beperkt worden uitgelegd en dan vallen daar alleen wettelijk strafbare activiteiten onder.

Vervolgens moet beoordeeld worden of slechts sprake was van voorbereidende handelingen, die in dit geval niet strafbaar zijn, of van een poging tot handel in softdrugs, hetgeen wél strafbaar is.

De geschillencommissie geeft weer de verzekerde gelijk:

Uit de aanwezige stukken blijkt slechts dat er een afspraak is gemaakt, een auto is gehuurd en dat er geld is overhandigd als borg. Dit vormt tezamen nog niet ‘handelingen die naar hun uiterlijke verschijningsvorm aan te merken zijn als gericht op voltooiing van het voorgenomen misdrijf’.

Een strafrechtelijke vervolging op basis van deze handelingen zou niet tot een veroordeling leiden.

Daar komt bij dat niet is komen vast te staan dat de hasj, dan wel de persoon die daadwerkelijk over de hasj beschikte, aanwezig was op het moment dat de zoon van Consument is beroofd.

Alles overziende kan de Commissie niet vaststellen dat sprake is van handelingen die naar hun uiterlijke verschijningsvorm aan te merken zijn als gericht op voltooiing van het voorgenomen misdrijf, te weten de handel in softdrugs.”

Beperkte lezing gaat voor op ruimere lezing van de verzekeraar

De geschillencommissie acht de lezing van het beding door de verzekerde een redelijke. Vervolgens past de commissie de zogenoemde contra-preferentem regel van artikel 6:238 lid 2 BW toe door uit te gaan van de lezing die voor de consument het meest gunstig is.

De beperkte lezing van de verzekerde, namelijk dat met ‘illegaal’ niet meer mag worden gelezen dan ‘strafbaar’, gaat dus voor op de ruimere lezing van de verzekeraar.

De verzekeraar is daarom gehouden dekking te verlenen en uit te keren onder de inboedelverzekering.

Lees hier de volledige uitspraak van de geschillencommissie van het Kifid van 18 februari 2020.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo kifid
Menu