Advocaat verzekeringsrecht

Juridische vraag over uw verzekering?

U sloot de verzekering omdat u uit was op zekerheid en duidelijkheid. Toch kan het contact met de verzekeraar soms juist leiden tot méér zorgen. Het duurt lang en u weet niet wat uw juridische en financiële positie is.

Salva Schaderecht helpt u verder

Wordt uw claim afgewezen? Heeft u een vraag over verzekeringen of wilt u gewoon op weg worden geholpen? Salva Schaderecht helpt  u door:

 • Te Adviseren over en begeleiden van de verzekeringsclaim
 • De verzekeraar te overtuigen van het gelijk van de verzekerde
 • Voor de verzekerde een rechtszaak te beginnen of een klacht in te dienen
 • Ondersteuning te bieden bij het opstellen van contracten
 • Mee te denken over allerlei vragen over verzekering.

Advocaat verzekeringsrecht

Het is verstandig als u zich in een vroeg stadium laat bijstaan door een advocaat verzekeringsrecht. U wordt dan op tijd geadviseerd over uw rechten en gewaarschuwd voor valkuilen. Zo weet u wat u wél en wat u niet moet doen. Als advocaat gespecialiseerd in verzekeringsrecht helpt Peter van Huizen u verder.

Peter van Huizen in het kort:

 • Advocaat sinds 2011
 • Oprichter Salva Schaderecht
 • Docent verzekeringsrecht
 • Medewerker ‘VAST’, juridisch vakblad  voor aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Het is aan te raden om u juridisch te laten bijstaan in uw (dreigende) conflict met de verzekeraar. Een advocaat  gespecialiseerd in het verzekeringsrecht kan u tijdig wijzen op de mogelijkheden en de risico’s. Daardoor wordt de kans groter dat uw (dreigende) conflict met de verzekeraar niet hoeft uit te lopen in een vaak langdurige procedure bij de rechter of bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverleners (KiFiD).

Uw advocaat kan zich wenden tot de verzekeraar om uw situatie onder de aandacht te brengen en om te benadrukken waar u recht op hebt. Het komt regelmatig voor dat de verzekeraar dan alsnog overstag gaat. Ook dan is de zaak opgelost zonder gang naar de rechter.

Contact

Neem vrijblijvend contact op voor een kennismaking.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Of lees meer

Per soort verzekering verschilt het welke geschillen kunnen spelen en hoe die moeten worden aangepakt. Hieronder leest u daar meer over.  Lees over de afhandeling van een verzekeringsclaim en over verschillende soorten verzekeringen.

 1. Geschillen met verzekeraars en oplossingen
 2. Naar de rechter?
 3. De verzekeringsclaim stap voor stap
 4. Soorten verzekeringen

1. Geschillen en oplossingen

Meestal worden verzekeringsclaims afgehandeld zonder veel moeilijkheden en naar tevredenheid van beide partijen. Maar dat is zeker niet altijd het geval. Over talloze onderwerpen kan een conflict ontstaan tussen de verzekeraar en de verzekerde. Deze geschillen zien meestal op één of meer van de volgende situaties.

Geschillen

 • Het (onterecht) wijzigen van de voorwaarden en premie.
 • Het (onterecht) opzeggen van de verzekering.
 • Het (onterecht) weigeren van dekking omdat de gebeurtenis niet verzekerd zou zijn of omdat een beroep wordt gedaan op een uitsluiting in de voorwaarden of in een clausule (zoals bijvoorbeeld voor asbest).
 • Ook kan de verzekeraar vinden dat er niet hoeft te worden uitgekeerd omdat de verzekerde een bepaling uit de polisvoorwaarden zou hebben geschonden.
 • Wat ook voorkomt is dat dekking wordt geweigerd omdat de verzekeraar vindt dat sprake is van risicoverzwaring of een bestemmingswijziging. Dat betekent dat de verzekerde bijvoorbeeld andere activiteiten is gaan verrichten die hij nog niet verrichtte bij het aangaan van de verzekering. De verzekeraar vindt dat zij het meerdere aan risico nooit heeft willen dekken.
 • De verzekeraar stelt dat er bij het aangaan van de verzekering zaken zijn verzwegen, zoals bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden (strafblad) of een gezondheidstoestand, terwijl de verzekeraar de verzekering niet of tegen een hogere premie zou hebben willen sluiten als die zaken bij de verzekeraar bekend waren geweest. Dit geschil gaat over schending van de mededelingsplicht, ook wel verzwijging genoemd.
 • Er kan discussie bestaan over de omvang van de uit te keren schade (herbouwwaarde of verkoopwaarde).
 • Er kan verschil van mening zijn over de conclusies van een expert van de verzekering.
 • Verder weigeren verzekeraars soms ook dekking als de schade niet tijdig is gemeld.
 • Of als het onduidelijk is of een risico door een huidige of een voormalige verzekeraar moet worden gedekt, bijvoorbeeld als de verzekerde gebeurtenis heeft plaatsgevonden tijdens de looptijd van een oude verzekering, terwijl de claim pas is binnengekomen tijdens de looptijd van de nieuwe verzekering (Claims-made).
 • Een andere reden om dekking te weigeren is als de verzekeraar vindt dat sprake is van fraude.
 • Er is verschil van mening over de hoogte van de schade en het uit te keren bedrag.
 • Er is discussie over de uitleg van polisvoorwaarden.
 • Het (onterecht) registreren van een verzekerde op een Zwarte lijst. Die lijst wordt Extern Verwijzingsregister (EVR) of CIS registratie genoemd.

Dit is slechts een greep uit de vele geschillen met verzekeraars. Heeft u een soortgelijke situatie? Lees dan hieronder hoe die situatie kan worden opgelost.

Oplossingen

Bij een conflict met de verzekeraar zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Hieronder een greep uit de meest gangbare routes naar geschiloplossing.

 • Tussenkomst van een advocaat gespecialiseerd in verzekeringsrecht.
 • Als u het niet eens bent met de bevindingen van een door de verzekeraar ingeschakelde onderzoeker of expert, dan heeft u vaak recht op het inschakelen van een contra-expert of een onafhankelijke deskundige.
 • Als u het niet eens bent met een frauderegistratie dan kunt u een verzoek doen die registratie te (laten) verwijderen.
 • Als uw rechtsbijstandsverzekeraar u niet verder wil helpen omdat uw zaak niet kansrijk genoeg wordt ingeschat, dan hebt u recht op een tweede beoordeling daarvan door een derde op kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar.
 • Als u er niet uitkomt met de verzekeraar kan het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (KiFiD) om een beoordeling worden gevraagd.
 • Ook kunt u dan naar de rechter stappen om via een gerechtelijke procedure uw gelijk te halen.

2. Naar de rechter?

Mocht een procedure toch nodig zijn, dan leg ik voor u de zaak voor aan de rechter of aan de geschillencommissie (KiFiD).

Peter van Huizen heeft ruime ervaring in het verzekeringsrecht en heeft sinds 2011 veelvuldig geprocedeerd door heel Nederland. Peter van Huizen heeft ook lange tijd opgetreden voor verzekeraars waardoor hij u nog beter van dienst kan zijn en waardoor hij kan anticiperen op verweren en standpunten van verzekeraars.

3. De verzekeringsclaim stap voor stap

De verzekerde gebeurtenis

Iedere claim op de verzekeraar vangt aan met het intreden van de verzekerde gebeurtenis. Datgene wat is verzekerd heeft zich voorgedaan: de auto raakt beschadigd, de verzekerde raakt arbeidsongeschikt, er was brand in de opstal, er is een ongeval gebeurd, iemand wordt aansprakelijk gesteld, er is medische zorg nodig etc.

Melden aan de verzekeraar

Vervolgens dient hiervan melding te worden gedaan bij de verzekeraar. Het is belangrijk dat u dit op tijd meldt. Wat wordt verstaan onder tijdig melden verschilt per soort gebeurtenis en per soort verzekering, maar over het algemeen geldt dat men niet onredelijk lang moet wachten voordat de verzekerde gebeurtenis wordt gemeld. Dit staat ook in de polisvoorwaarden van nagenoeg iedere verzekering.

De reden hiervan is dat de verzekeraar in de gelegenheid wil zijn om bijvoorbeeld maatregelen te nemen om nóg meer schade te voorkomen of om op tijd onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak en de omvang van de schade, voordat aanwijzingen daarover verloren gaan.

U kunt de gebeurtenis direct melden bij uw verzekeraar of indirect via uw verzekeringstussenpersoon, ook wel assurantietussenpersoon genoemd.

Polis(blad) en voorwaarden

Na ontvangst van de melding zal de verzekeraar beoordelen of de gebeurtenis daadwerkelijk is verzekerd en of er geen uitsluiting van dekking van toepassing is. Hiertoe bepalend wat er tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer is afgesproken daarover. Dat dient te blijken uit de polis en de voorwaarden.

Het polisblad is het document waarop de overeenkomst tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar is omschreven. Op het polisblad staat wanneer de verzekeringsovereenkomst ingaat, wat er is verzekerd en welke voorwaarden van toepassing zijn. Indien u die voorwaarden niet meer zelf hebt, dan kunt u bijvoorbeeld www.polisvoorwaardenonline.nl raadplegen. Van de meeste verzekeringsmaatschappijen zijn alle verschillende polisvoorwaarden (ook uit het verleden) daar te raadplegen.

Soms is eerst onderzoek nodig om te kunnen beoordelen of dekking kan worden verleend. Na een brand kan de verzekeraar een onderzoeker inschakelen om de oorzaak van de brand te onderzoeken. Na een inbraak kan een onderzoeker worden gevraagd de toedracht van de inbraak en het bezit van de als gestolen opgegeven goederen te onderzoeken.

Verlenen van dekking

Indien de gebeurtenis is verzekerd en uitsluitingen zich niet voordoen, dan zal de verzekeraar dekking verlenen. Per soort verzekering zal het verschillen wat daaronder wordt verstaan. De rechtsbijstandsverzekeraar zal dekking verlenen door juridische bijstand te verlenen. De opstalverzekering zal de brandschade uitkeren. De pechhulpverzekering zal hulp verlenen bij pech op de weg.

Als het gaat om het uitkeren na een schade dan is het nog wel de vraag hoeveel er moet worden uitgekeerd. Ook daarover is vaak nader onderzoek nodig. Waar een ruitschade relatief eenvoudig valt vast te begroten, is dat wel anders bij een bedrijfsschade door bijvoorbeeld stilstand van de productie etc.

Soms is ook de visie van medische, technische of andere experts nodig om te kunnen beoordelen of sprake is van dekking.

4.  Soorten verzekeringen

De talloze verzekeringsproducten die worden aangeboden zijn grofweg te onderscheiden in de volgende categorieën.

Aansprakelijkheid

Het risico de een persoon of een bedrijf aansprakelijk is wordt gedekt door aansprakelijkheidsverzekeringen. Hieronder worden enkele veel voorkomende aansprakelijkheidsverzekeringen genoemd.

De particulier loopt het risico aansprakelijk te zijn voor de gevolgen van zijn eigen handelen, het handelen van zijn kinderen en de gedragingen van zijn dieren. Daarvoor bestaat de Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Bedrijven lopen het risico aansprakelijk te zijn voor het handelen van het bedrijf waardoor anderen schade lijden. Dat kunnen andere personen of bedrijven zijn of werknemers van het bedrijf (bedrijfsongeval). Dit risico wordt gedekt met de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Personen die een bepaald beroep uitoefenen kunnen daarbij een beroepsfout maken waardoor zij het risico lopen daarvoor aansprakelijk te zijn. Dat geldt voor bijvoorbeeld advocaten, architecten, ingenieurs, consultants, fiscalisten, notarissen en accountants. Dit risico wordt gedekt met de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

De kentekenhouder van een auto of andere gemotoriseerde voertuigen loopt het risico dat hij aansprakelijk is voor de schade die de auto in het verkeer veroorzaakt. Hiertoe wordt een WAM-verzekering afgesloten, ook wel WA-verzekering genoemd. Deze verzekering is bij wet verplicht.

Arbeidsongeschiktheid (AOV)

De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt het risico dat iemand arbeidsongeschikt raakt. Veel zelfstandigen sluiten een arbeidsongeschiktheidsverzekering omdat zij bij ziekte en arbeidsongeschiktheid niet het vangnet hebben van een werkgever.

Bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering is het de vraag óf de verzekerde arbeidsongeschikt is en zo ja, of er sprake is van minimaal 25% arbeidsongeschiktheid is.

Als sprake is van minimaal 25% arbeidsongeschiktheid dan gaat de verzekeraar over tot uitkering van een in de polisvoorwaarden overeengekomen bedrag per maand.

Autoverzekeringen

Hierboven is al vermeld dat de kentekenhouder van een auto verplicht is een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor aansprakelijkheid voor schade aan anderen dan de bestuurder.

Voor het risico dat de auto zelf raakt beschadigd bestaat er de Cascoverzekering. De eigenaar van de auto sluit deze verzekering omdat hij het risico loopt dat hij vermogensschade lijdt doordat zijn auto is beschadigd. Indien de eigenaar zowel een WAM-verzekering als een cascoverzekering afsluit, dan noemt men dat een Allrisk verzekering.

Inboedelverzekering

Het risico dat inboedel wordt gestolen bij een inbraak of door een andere gebeurtenis beschadigd raakt kan worden verzekerd met een inboedelverzekering.

Inzittendenverzekeringen

Er zijn verkeersongevallen waarbij de inzittenden van een auto schade lijden die niet is gedekt of waarvan het krijgen van schadevergoeding ingewikkeld is. Denk bijvoorbeeld aan de bestuurder die een fout maakt en tegen een ander of tegen een boom rijdt. De schade van de ander alsook die van eventuele bijrijders van de bestuurder wordt gedekt door de WAM-verzekering van de auto. Maar als de bestuurder ook zelf letsel oploopt, dan is dat letsel niet gedekt.

Denk ook aan de situatie waarin men in het buitenland wordt aangereden en letsel oplopen terwijl het maar de vraag is of de aansprakelijke buitenlandse partij en diens verzekeraar nog zijn te achterhalen en overgaan tot vergoeding (als de zaak naar buitenlands recht niet al is verjaard).

Voor deze risico’s is het goed om een inzittendenverzekering af te sluiten. Let er daarbij wel goed op welk soort inzittendenverzekering u afsluit. Er bestaat immers een belangrijk onderscheid tussen de Ongevallen inzittendenverzekering (OIV) en de Schadeverzekering inzittenden (SVI).

Kort gezegd is het verschil dat bij de Ongevallen inzittendenverzekering één vast bedrag wordt uitgekeerd per soort letsel, terwijl de Schadeverzekering inzittenden de werkelijke concrete schade vergoedt. De Schadeverzekering inzittenden biedt daardoor meer zekerheid. Klik hier voor meer over de verschillen tussen een SVI en een OIV.

Overlijdensrisicoverzekering

De Overlijdensrisicoverzekering (ORV) dekt het risico van financieel nadeel door overlijden. Tegen betaling van een premie zal de verzekeraar een vooraf afgesproken bedrag uitkeren aan nabestaanden mocht de verzekerde overlijden.

Ongevallenverzekering

Iedereen loopt het risico schade te lijden door een ongeval zonder dat een aansprakelijke partij kan worden aangewezen om die schade te vergoeden. Men dient deze schade zelf te dragen. Dit risico kan worden verzekerd met een ongevallenverzekering.

Net als bij de Ongevalleninzittenden verzekering, zal er bij een ongeval slechts één vooraf afgesproken bedrag worden uitgekeerd afhankelijk van het soort letsel. Daardoor is dit risico gedekt, maar de mogelijkheid blijft wel bestaan dat in het concrete geval niet alle schade gedekt is omdat er soms meer schade is dan het vaste bedrag dat wordt uitgekeerd.

Opstalverzekering

De bezitter van een opstal (zoals een gebouw) is aansprakelijk als iemand schade lijdt door een gebrek aan de opstal. Deze aansprakelijkheid heet Risicoaansprakelijkheid.

Daarnaast loopt de eigenaar van een opstal het risico dat de opstal zelf beschadigd raakt of verloren gaat door bijvoorbeeld lekkage, brand of braakschade.

De opstalverzekering, ook wel Brandverzekering genoemd, dekt deze risico’s. Dit is dus ook deels een aansprakelijkheidsverzekering. Klik hier voor meer over  opstalaansprakelijkheid.

Rechtsbijstandverzekering

Het risico dat men kosten moet maken voor het inschakelen van een jurist kan worden verzekerd door middel van een rechtsbijstandverzekering. De rechtsbijstandverzekering zal de verzekerde ook in staat moeten stellen om zelf een advocaat te kiezen op kosten van de rechtsbijstandverzekering. Dat heet de Vrije Advocaatkeuze. Klik hier om daar meer over te lezen.

Ziektekostenverzekering

Het risico dat men kosten moet maken voor medische behandelingen en zorg kan worden verzekerd met een ziektekostenverzekering, hetgeen overigens ook wettelijk verplicht is.

Contact

Heeft u een vraag aan een advocaat gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem contact op om kennis te maken en om  vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu