Aansprakelijke lasser kan beroep doen op particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Een lasser is bezig met het opknappen van een camper van vrienden. Het lassen veroorzaakt een grote brand in het bedrijfsgebouw waar hij aan het werk is. Het vuur vernietigt het bedrijfsgebouw en de spullen die zich daarin bevinden. De lasser wordt in totaal voor bijna € 200.000 aansprakelijk gesteld. Zijn particuliere aansprakelijkheidsverzekeraar meent dat er geen dekking bestaat, omdat de schade bedrijfsmatig is ontstaan. De rechtbank Overijssel oordeelt in deze uitspraak ten eerste over de vraag of de lasser aansprakelijk is en vervolgens of de verzekeraar dekking moet verlenen.

Brandschade door onzorgvuldig lassen

In het bedrijfsgebouw dat in rook is opgegaan, waren meerdere bedrijven gevestigd. Drie van die bedrijven en de twee eigenaars hiervan stellen de lasser aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt aan de bedrijfsgoederen alsook aan de privégoederen van de eigenaars. In totaal gaat het om bijna €200.000.

Het is aan de rechtbank te beoordelen of de lasser onrechtmatig heeft gehandeld (artikel 6:162 BW). Hiervan is sprake als de lasser zijn werkzaamheden in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid heeft verricht.

Redelijk en zorgvuldig handelend lasser

De maatstaf die de rechtbank hanteert om te bepalen of er sprake is van onzorgvuldig handelen is die van een ‘redelijk en zorgvuldig handelend lasser’. Als de rechtbank oordeelt dat de lasser niet heeft gehandeld zoals van een redelijk en zorgvuldig handelend lasser mag worden verwacht, handelt de lasser onrechtmatig. Bij deze beoordeling neemt de rechtbank de aard en de ernst van de schade en de mogelijkheid tot het nemen van veiligheidsmaatregelen mee.

De partijen zijn het erover eens dat het lassen gevaarlijk is en flinke schade kan veroorzaken. Er wordt door hen nog wel getwist over de vraag of de lasser vervolgens voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen tegen dit gevaar.

Veiligheidsmaatregelen

De rechtbank oordeelt dat de lasser onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de brand te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. Hieraan legt de rechtbank ten grondslag dat de lasser de stoffen bekleding in de camper niet heeft weggehaald toen hij begon aan de klus. Deze bekleding vatte uiteindelijk vlam. Als de bekleding zou zijn verwijderd, was de brand waarschijnlijk niet ontstaan. Daarnaast oordeelt de rechtbank dat de lasser geen brandblusser binnen handbereik had op het moment dat de camper vlam vatte. Als dat wel het geval was, zou de brand snel geblust kunnen worden om de schade te beperken.

De lasser heeft nog wel geprobeerd de camper naar buiten te rijden, zodat het vuur niet naar het gebouw zou overslaan. Volgens de rechtbank legt deze veiligheidsmaatregel echter niet voldoende gewicht in de schaal voor het oordeel dat de lasser als een redelijk en zorgvuldig handelend lasser zou hebben gewerkt. De rechtbank komt dan ook tot het oordeel dat de lasser onzorgvuldig heeft gehandeld.  Daarmee heeft de lasser onrechtmatig gehandeld jegens de omliggende bedrijven. De lasser is volgens de rechtbank voor de ontstane schade aansprakelijk. Hoe groot de schade precies is, zal worden bepaald in een aparte schadestaatprocedure.

Particuliere aansprakelijkheidsverzekering

Nu de lasser volgens de rechtbank aansprakelijk is, kan hij worden veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding die kan oplopen tot bijna €200.000. Een geslaagd beroep op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering zou echter nog kunnen voorkomen dat hijzelf de volledige schadevergoeding moet dragen. Hij roept zijn verzekeraar dan ook in vrijwaring op. De verzekeraar is van mening dat er geen dekking bestaat onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering, omdat de laswerkzaamheden bedrijfsmatig zouden zijn verricht. De lasser beargumenteert dat het gaat om een vriendendienst die hij privé uitvoerde en dat de schade wel is gedekt.

De rechtbank gaat de verzekeringsovereenkomst tussen partijen uitleggen om vast te stellen welke werkzaamheden wel en niet onder de dekking vallen. In artikel 2.4 van de verzekeringsvoorwaarden staat dat de verzekering dekking biedt als de verzekerde handelt als particulier. In hetzelfde artikel staat dat geen dekking bestaat voor schade ontstaan bij kluswerkzaamheden tegen betaling. Het is aan de rechtbank om in de eerste plaats te bepalen of de lasser handelde als particulier en vervolgens of hij betaald kreeg voor de kluswerkzaamheden.

Vriendendienst

De lasser stelt dat het opknappen van de camper voor hem een hobby was en dat het normaal is in zijn omgeving om dit soort dingen voor elkaar te doen. Ook de vriend waarvoor de lasser aan de slag ging, bevestigt dat het een vriendendienst betrof. In totaal zou het opknappen van de camper door een commerciële reparateur zo’n €500 kosten; een bedrag dat er volgens de rechtbank niet op duidt dat het geen hobbyklus meer zou zijn. Ook het feit dat de lasser gebruikmaakte van professioneel materiaal in een professionele werkplaats, doet hier volgens de rechtbank niets aan af. De werkplaats mocht hij namelijk gratis gebruiken van een andere vriend. De rechtbank komt aldus tot het oordeel dat de lasser in particuliere hoedanigheid handelde.

Tegen betaling?

Daarnaast mag er ook niet betaald zijn voor de particuliere dienst, anders valt de schade alsnog buiten de verzekeringsdekking. De verzekeraar is van mening dat er tussen de lasser en de vriend sprake was van een zekere ‘betaling’, namelijk het mogen gebruiken van de camper voor een weekendje weg als deze eenmaal is opgeknapt. De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van betaling, en ook niet van betaling in natura zoals door de verzekeraar betoogd.

De rechtbank is van oordeel dat tussen de lasser en de vriend geen concrete afspraak is gemaakt die als tegenprestatie voor het opknappen van de camper geldt. De afspraak om de camper voor een weekend te mogen lenen stond niet dusdanig concreet tussen partijen vast. En als het weekendje niet zou doorgaan, was er ook geen alternatieve betaling in geld overeengekomen. Aangezien er volgens de rechtbank geen sprake is van een betaling voor de laswerkzaamheden, valt de schade ook op deze grond niet buiten de dekking.

Conclusie

De rechtbank oordeelt dat de lasser onzorgvuldig heeft gehandeld en aansprakelijk is voor de ontstane schade. Voor welk bedrag hij precies aansprakelijk is, zal nog worden beoordeeld in een aparte schadestaatprocedure. Dit bedrag zal de lasser op basis van dit vonnis niet zelf hoeven te dragen. De rechtbank oordeelde namelijk dat de verzekeraar dekking moet verlenen onder de particuliere aansprakelijkheidsverzekering, omdat de laswerkzaamheden volgens de rechtbank particulier en niet tegen betaling zijn uitgevoerd.

De volledige uitspraak van de rechtbank Overijssel kunt u lezen door op onderstaande link te klikken.

Vonnis Rechtbank Overijssel 10 augustus 2022

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu