De meldingsplicht na het ontstaan van schade (artikel 7:941 BW)

Een verzekering wordt afgesloten om bij eventuele schade een vergoeding te ontvangen. Niet bij ieder schadevoorval bestaat er echter recht op uitkering. Naast dat er sprake moet zijn van een gebeurtenis die daadwerkelijk is verzekerd, is de verzekerde ook gehouden aan enkele verplichtingen. Een van die verplichtingen is het tijdig melden van de schade bij de verzekeraar.

Meldingsplicht

De verzekeraar kan er belang bij hebben dat hij zo snel mogelijk op de hoogte wordt gesteld van het ontstaan van schade. Pas als hij op de hoogte is van de schade, kan hij deze namelijk beoordelen, schadebeperkende maatregelen aanwijzen en eventueel tegenbewijs verzamelen.

Om ervan verzekerd te zijn dat de verzekeraar tijdig op de hoogte komt van de schade, is een meldingsplicht opgenomen in de wet. Deze meldingsplicht houdt in dat de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde verplicht is het ontstaan van schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te melden.

Wie en wanneer?

De meldingsplicht geldt vanaf het moment dat de verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de hoogte is, of behoorde te zijn, van de schade (artikel 7:941 lid 1 BW).

Ten eerste geldt de meldingsplicht dus voor zowel de verzekeringnemer, degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan, als de uitkeringsgerechtigde, degene die recht heeft op uitkering onder de verzekering maar deze niet per se is aangegaan.

Een voorbeeld is de vader of moeder die een inboedelverzekering afsluit voor de rest van het gezin. Een van de ouders is dan de verzekeringnemer, zijn of haar partner en de kinderen zijn alleen uitkeringsgerechtigden. Als een zaak van een tot uitkering gerechtigde dan schade oploopt, geldt de meldingsplicht voor zowel degene van wie de zaak is beschadigd als degene die de verzekering heeft afgesloten.

Ten tweede is het melden van de schade niet alleen verplicht als de verzekeringnemer of uitkeringsgerechtigde daadwerkelijk op de hoogte is van de schade, maar ook als hij dit had behoren te zijn.

Informatieplicht

Daarnaast moeten de verzekeringnemer en de uitkeringsgerechtigde de verzekeraar voorzien van informatie die van belang is voor beoordeling van de verzekeringsuitkering. Dit volgt uit artikel 7:941 lid 2 BW.

Niet nakomen verplichtingen

Het niet nakomen van de meldingsplicht of de informatieplicht is niet zonder gevolgen. Artikel 7:941 lid 3 BW bepaalt namelijk dat de verzekeraar de hoogte van de uitkering kan verminderen met de schade die hij lijdt door het niet nakomen van een van de verplichtingen.

Denk hierbij aan het melden van een flinke lekkage ruim een maand nadat deze is ontdekt. In dat geval kan de verzekeraar zich op het standpunt stellen dat hij bij tijdige melding van de lekkage de verzekerde kon wijzen op schadebeperkende maatregelen, waardoor de schade minder groot zou zijn geweest en de verzekeraar met een lagere uitkering de schade kon hebben vergoed.

Geheel verval

In de praktijk hebben verzekeraars ook zelf sancties opgenomen in de verzekeringsovereenkomst, naast bovengenoemde sanctie die zij op basis van de wet al bestaat. Vaak zal in de verzekeringsvoorwaarden zijn opgenomen dat een schending van de meldings- of informatieplicht geheel verval van het recht op uitkering tot gevolg heeft. Dit is een veel ingrijpendere sanctie dan vermindering van de uitkering.

Artikel 7:941 lid 4 BW bepaalt dan ook dat de verzekeraar dit vervalbeding slechts mag inroepen als hij door de niet-nakoming “in een redelijk belang is geschaad”. Over het algemeen is een verzekeraar nog niet in een redelijk belang geschaad als hij door de niet-nakoming niet tijdig zelf onderzoek heeft kunnen doen naar de schade en het ontstaan ervan. Ook als de relevante informatie ondanks het niet (tijdig) melden later alsnog aan het licht komt, is de verzekeraar niet in een redelijk belang geschaad en is algeheel verval van het recht op uitkering gerechtvaardigd.

Opzettelijke misleiding

Het laatste lid van artikel 7:941 BW gaat over opzettelijke misleiding van de verzekeraar. Lid 5 bepaalt dat als de meldingsplicht of informatieplicht wordt geschonden met het opzet de verzekeraar te misleiden, het recht op uitkering in principe volledig vervalt.

Hier leest u uitgebreid over de opzettelijke misleiding van artikel 7:941 lid 5 BW.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in letselschade en verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Tekening bij blog over meldingsplicht verzekeringsrecht artikel 7:941 BW
Menu