Uitkering en uitkeringsgerechtigde in het verzekeringsrecht (artikel 7:926 BW)

In het verzekeringsrecht spreekt de wet over de ‘uitkering’ die door een verzekeraar wordt gedaan. De verzekeringnemer is verplicht premie te betalen terwijl de verzekeraar, bij verwezenlijking van het verzekerde risico, verplicht is tot uitkering. Artikel 7:926 BW definieert de begrippen ‘uitkering’ en ‘de uitkeringsgerechtigde’ binnen het verzekeringsrecht.

Artikel 7:926 BW

Het artikel luidt:

  1. Onder uitkering is begrepen een prestatie anders dan in geld.

 

  1. In deze afdeling wordt onder de tot uitkering gerechtigde verstaan degene die in geval van verwezenlijking van het risico krachtens de verzekering recht heeft op uitkering of door aanvaarding van de aanwijzing recht op uitkering kan krijgen.”

Een prestatie anders dan in geld

In lid 1 van artikel 7:926 BW wordt benadrukt dat de uitkering waartoe een verzekeraar verplicht is ook kan bestaan uit iets anders dan geld. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit het leveren van een dienst, zoals het verlenen van rechtsbijstand (denk aan de rechtsbijstandverzekering) of het herstellen van iets dat is beschadigd (in plaats van het uitkeren van een vergoeding).  Denk ook aan een uitvaartverzekering waarbij de verzekeraar de uitvaart verzorgt.

Uitkeringsgerechtigde

Volgens lid 2 van artikel 7:926 BW is de tot uitkering gerechtigde, degene die op grond van de verzekeringsovereenkomst met bijbehorende voorwaarden recht heeft op uitkering.  Dat is meestal de verzekeringnemer.

Derde-belanghebbende bij de verzekering

Soms kan naast de verzekeringnemer ook een derde-belanghebbende verzekerde zijn. Een verzekeringnemer kan een verzekering sluiten waarbij ook de belangen van derden zijn verzekerd. De derden zullen dan in de verzekeringsovereenkomst zijn aangewezen. Een dergelijke derde-belanghebbende is verzekerde als hij die aanwijzing kan aanvaarden.

Met het kunnen aanvaarding kan hij recht op uitkering krijgen en is ook hij ‘de tot uitkering gerechtigde’ in de zin van het verzekeringsrecht (artikel 7:926 lid 2 BW).

Verplichtingen en sancties

Een gevolg hiervan, is dat ook op die derde dezelfde verplichtingen rusten zoals die rusten op de verzekeringnemer, ook al heeft die derde zelf nooit de verzekeringsovereenkomst gesloten. Denk aan de verplichting tot het tijdig melden van de verwezenlijking van het verzekerde risico etc. Ook de sancties voor het niet voldoen aan die verplichtingen kunnen dan gelden voor die derde-belanghebbende.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat gespecialiseerd in het verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

 

afbeelding van polisvoorwaarden met de tekst verzekeringsrecht
Menu