De aansprakelijkheid van scholen voor letselschade

Scholieren kunnen letsel oplopen op school. Soms is er gewoon sprake van een ongeluk zonder dat iemand schuld heeft. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden bijvoorbeeld.

Maar soms kan de vraag worden gesteld of er wel voldoende toezicht was en of er wel voldoende veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

Hoe ver reikt de zorgplicht van scholen en wanneer is een school aansprakelijk voor het letsel van een scholier? Lees hier meer over in dit artikel.

Letsel opgelopen op school

Er zijn talloze voorbeelden van gevallen waarin een leerling letsel oploopt op school. Er kunnen ongevallen ontstaan op het schoolplein, op het klimrek, tijdens het voetballen, tijdens gym etc. etc. Ook kunnen scholieren met elkaar in gevecht raken.

Of de school aansprakelijk is voor de gevolgen van dergelijke ongevallen, hangt af van de vraag of de school heeft voldaan aan de op haar rustende zorgplicht.

Zorgplicht van scholen

Op een school rust een bijzondere zorgplicht ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de leerlingen die aan haar zorg zijn toevertrouwd en onder haar toezicht staan.

Deze bijzondere zorgplicht houdt in dat een school alle inspanningen moet verrichten die redelijkerwijze van haar kunnen worden gevergd om een veilig schoolklimaat te bieden.

De zorgplicht is echter niet onbegrensd. De maatschappelijke zorgvuldigheid vereist niet dat op iedere leerling rechtstreeks toezicht wordt gehouden zodanig dat elke onregelmatigheid direct wordt opgemerkt en dat direct kan worden ingegrepen¬† (gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 7 september 2000).

De bijzondere zorgplicht van scholen houdt evenmin in dat leerlingen moeten worden behoed voor ieder mogelijk risico.

Of een school alle inspanningen heeft verricht die redelijkerwijze van haar kunnen worden gevergd om een veilig schoolklimaat te bieden hangt steeds weer af van de omstandigheden van het geval.

School aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad

Als een school niet alle inspanningen heeft verricht, met letsel of andere schade tot gevolg, dan is de school aansprakelijk. Die aansprakelijkheid is dan gegrond op artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad).

Hieronder per geval verwijzingen naar rechtspraak daarover.

Mishandeling

Ongevallen tijdens gymles

Ongeval buiten lesuren

Ongevallen op het schoolplein

Vragen?

Heeft u vragen over de zorgplicht en aansprakelijkheid van een school? Zoekt u een letselschade advocaat? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van kind op glijbaan bij artikel over aansprakelijkheid van scholen voor letselschade
Menu