De wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM)

De wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (hierna: ‘WAM’) is een speciale wet die geldt bij ongevallen waar motorrijtuigen bij betrokken zijn. Deze wet is gebaseerd op Europese regelgeving. De WAM kent geen specifieke regels voor de aansprakelijkheid zelf en de schadeposten. Dit staat namelijk uitgewerkt in het Burgerlijk Wetboek en de Wegenverkeerswet.

Doel van de WAM

Het doel van de WAM is het beschermen van de belangen van slachtoffers van door motorrijtuigen veroorzaakte ongevallen. Daarnaast wordt beoogd de regelingen voor het verkeer van personen- en motorrijtuigen tussen de lidstaten van de Europese Unie te liberaliseren.

Belangrijkste plicht uit de WAM

Artikel 2 van de WAM regelt dat iedere eigenaar of houder van een motorrijtuig verplicht is om een aansprakelijkheidsverzekering voor het motorrijtuig af te sluiten. Deze verplichting geldt ook als u niet aan het verkeer deelneemt met het voertuig. Het niet verzekeren van een voertuig is een strafbaar feit. In artikel 30 staat de straf: ten hoogste drie maanden hechtenis of een geldboete van de tweede categorie (maximaal €4.350,00).

Belangrijkste recht uit de WAM

Artikel 6 van de WAM kent een eigen recht aan de benadeelde toe. De benadeelde verkrijgt een eigen zelfstandige vordering voor een schadevergoeding jegens de verzekeraar waar het voertuig verzekerd is. Doordat het een zelfstandig vorderingsrecht is, kan de verzekeraar geen nietigheid, verweer of verval tegenwerpen. Het eigen recht ziet naast personenschade ook op andere soorten schade, zoals zuiver vermogensschade.
Met benadeelde wordt niet alleen het slachtoffer van het verkeersongeval bedoeld. De eigen actie geldt voor allen die een recht uit eigen hoofde hebben ten gevolge van het ongeval. Een werkgever die het loon heeft doorbetaald kan bijvoorbeeld een benadeelde zijn.

Waarborgfonds Motorverkeer

Bij sommige aanrijdingen blijkt dat het motorvoertuig niet verzekerd is conform de WAM of de veroorzakende partij blijft onbekend. In dit soort gevallen springt het Waarborgfonds Motorverkeer bij. Het Waarborgfonds is bedoeld als een vangnet. De benadeelde zal eerst zelf moeite moeten doen om de schade bij de verzekeraar of aansprakelijke persoon te verhalen. Indien dit niet lukt, kan de benadeelde een schadeverzoek indienen bij het Waarborgfonds. Dit is het sluitstuk om de belangen van benadeelden te beschermen.

Eigen verjaringsregeling

De WAM kent een eigen afwijkende verjaringsregeling in artikel 10. Verjaring geeft de periode aan dat de benadeelde de veroorzakende partij kunt aanspreken voor uw schade. Op grond van de WAM heeft de benadeelde drie jaar vanaf het ongeval met het motorvoertuig om de verzekeraar rechtstreeks aan te spreken om de schade te verhalen. De termijn om de schade op de veroorzaker zelf te verhalen is vijf jaar.

De verjaring van de vordering kan gestuit worden doordat er onderhandelingen zijn tussen de benadeelde en de verzekeraar. Indien de onderhandelingen door middel van een aangetekende brief opgezegd worden, begint een nieuwe verjaringstermijn van drie jaar te lopen.

Verruiming rechterlijke bevoegdheid

Indien de benadeelde een gerechtelijke procedure wilt starten, beschikt hij over meer mogelijkheden voor het aanhangig maken van de procedure dan op grond van de hoofdregel in artikel 99 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De benadeelde kan de verzekeraar oproepen voor de rechter van de plaats van het ongeval, de woonplaats van de benadeelde of waar de verzekeraar statutair gevestigd is. Ook de aansprakelijke persoon kan worden opgeroepen door de benadeelde. Dit kan voor de rechter van de plaats van het ongeval, de woonplaats van de benadeelde of de woonplaats van de aansprakelijke persoon.

Conclusie

De WAM kent voor een aantal onderwerpen specifieke regels met als doel om de slachtoffers van verkeersongevallen bescherming te bieden. Het wordt de benadeelden makkelijker gemaakt om de schade te verhalen door een eigen recht toe te kennen. Mocht een auto niet verzekerd zijn of de aansprakelijke onbekend, is er het waarborgfonds om deze schade op te vangen.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheid en verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

foto van blauwe auto bij artikel over de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wam
Menu