Stuiting van verjaring

Bij het maken van afspraken tussen partijen hebben partijen vaak aanspraken ten opzichte van elkaar waarvan partijen de nakoming ervan kunnen vorderen. Juridisch worden dit (rechts)vorderingen genoemd. Een rechtsvordering die een partij op de andere partij heeft kan na een verloop van tijd verjaren. Om verjaring te voorkomen kan er worden ‘gestuit’.

Er begint dan een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Stuiting van verjaring kan op verschillende manieren plaatsvinden en is aan regels gebonden.

Manieren van stuiting door verjaring

In artikel 3:316 van het Burgerlijk Wetboek wordt de eerste manier waarop stuiting van verjaring kan plaatsvinden beschreven. Dit betreft een daad van rechtsvervolging. Hierbij gaat het om het instellen van een eis door middel van een dagvaarding of verzoekschrift. Ook kan worden gestuit door erkenning (artikel 3:318 BW). De schuldenaar erkent hierbij het recht van de schuldeiser. Dit kan zowel mondeling of schriftelijk worden gedaan. Als laatste kan worden gestuit door middel van een schriftelijke aanmaning of een schriftelijke mededeling. De vereisten hiervoor staan in artikel 3:317 van het Burgerlijk Wetboek beschreven.

Artikel 3:317 Burgerlijk Wetboek

Artikel 3:317 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt:

“Artikel 317

  1. De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.
  2. De verjaring van andere rechtsvorderingen wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning, indien deze binnen zes maanden wordt gevolgd door een stuitingshandeling als in het vorige artikel omschreven.”

Lid 1 van dit artikel geldt voor de verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis. Hieronder valt ook een vordering tot schadevergoeding. De verjaring hiervan kan worden gestuit door ofwel ‘een schriftelijke aanmaning’ ofwel ‘een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.’ Een mededeling is hier ook voldoende, omdat het niet altijd wenselijk is om een aanmaning te moeten sturen naar de wederpartij wanneer de partijen bijvoorbeeld in onderhandelingen zitten. Het voeren van onderhandelingen alleen is niet genoeg voor een stuiting van verjaring. Ook dan blijft een stuitingshandeling vereist.

In het arrest van 14 februari 1997  stelt de Hoge Raad dat het noodzakelijk is dat het een voldoende duidelijke waarschuwing aan de wederpartij betreft dat hij er ook na het verstrijken van de huidige verjaringstermijn rekening mee moet houden dat hij de beschikking houdt over zijn gegevens en bewijsstukken binnen het geschil. Dit is noodzakelijk zodat de wederpartij zich dan alsnog behoorlijk kan verweren tegen een eventueel ingestelde vordering op hem. Of hieraan is voldaan, is een afweging van de rechter.

Uit latere rechtspraak blijkt dat de rechter redelijk snel aanneemt dat er hier sprake van is. Zo heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het niet noodzakelijk is voor de eisende partij om de vordering nauwkeurig te omschrijven en de juridische grondslag van de vordering kenbaar te maken. Er worden ook geen vereisten gesteld aan de formulering.  Bovendien speelt ook alle andere correspondentie tussen partijen en ook de algehele context een rol bij de vraag of er sprake is van een stuiting in de zin van artikel 3:317 BW.

Voor andere rechtsvorderingen, zoals bijvoorbeeld een vordering tot vernietiging van een handeling of een vordering tot ontbinding van een overeenkomst, geldt lid 2 van artikel 3:317 BW. Hiervoor is vereist dat er binnen zes maanden een daad van rechtsvervolging, zoals beschreven in artikel 3:316 van het Burgerlijk Wetboek, volgt op de schriftelijke aanmaning. Voor deze rechtsvorderingen gelden dus strengere vereisten waaronder stuiting kan plaatsvinden.

Whatsapp

In een uitspraak van 10 juni 2015 oordeelde de kantonrechter in Amsterdam dat Whastapp-berichten voldeden aan het schriftelijkheidsvereiste, omdat er op het Whatsapp-bericht was gereageerd. Daarmee kon er volgens de kantonrechter vanuit worden gegaan dat het bericht de geadresseerde had bereikt en daarmee werd aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan en waardoor de verjaring werd gestuit.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van een klok bij het artikel over stuiting en verjaring
Menu