De GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid)

U kunt letselschade oplopen als gevolg van een medische fout. Er kan dan sprake zijn van medische aansprakelijkheid.

Bij de behandeling van een zaak over medische aansprakelijkheid zijn verschillende partijen betrokken, zoals het slachtoffer, de arts, het ziekenhuis, de verzekeraar en medisch adviseurs.

Alle betrokken partijen hechten veel waarde aan een transparante, zorgvuldige en snelle afhandeling van medische aansprakelijkheidszaken. De Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (GOMA) probeert dit te waarborgen.

Aanleiding voor het opstellen van de GOMA waren problemen die zich voordeden bij het vaststellen van de aansprakelijkheid na een medisch incident. Er werd door onder andere de Letselschade Raad gewerkt aan een verbetering van de positie van slachtoffers. De GOMA was hiervan het resultaat.

Wat houdt de GOMA in?

De GOMA bestaat uit aanbevelingen voor zorgverleners, maar ook voor aansprakelijkheidsverzekeraars van zorgaanbieders en belangenbehartigers van patiënten over het handelen bij incidenten en klachten en schadeclaims bij een medische behandeling.

Het doel van de opstelling van deze gedragscode is niet allen een open communicatie met goed inzicht in het proces voor de betrokken partijen, maar deze aanbevelingen zijn ook bedoeld om de voortgang van het proces te bewaken en de kosten en inspanning voor de betrokken partijen zoveel mogelijk te beperken.

Twee delen van de GOMA

De GOMA bestaat uit twee delen. Enerzijds betreft dit de aanbevelingen voor zorgaanbieders over hoe zorgvuldig om te gaan met slachtoffers na incidenten die tot schade hebben geleid of nog tot schade zouden kunnen leiden (deel A).

Empathie, respect en openheid zijn kernbegrippen. Een goede communicatie van zorgverleners naar hun patiënten is daarbij belangrijk en voorkomt misverstanden waardoor wordt gewerkt aan de preventie van klachten en claims. Daarbij behoudt het slachtoffer zo het vertrouwen in de zorgverlener. Ook als het wel tot een klacht of een claim komt, kan een snelle reactie van de zorgverlener een grote rol spelen aan een adequate en goede afhandeling van die klacht of claim.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het informeren van de patiënt over de behandeling, het verzamelen van medische informatie, het beperken van de schade voor het slachtoffer en het erkennen van gemaakte fouten.

Anderzijds betreft het richtlijnen voor een adequate afhandeling van verzoeken tot schadevergoeding voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars en slachtoffers of hun advocaten (Deel B).

Deze aanbevelingen zijn van toepassing als het slachtoffer de zorgaanbieder aansprakelijk stelt voor de door hem geleden schade. Hij kan daarvoor een juridisch belangenbehartiger inschakelen. Deze dient de patiënt te informeren over de problemen van de medische aansprakelijkheid.

In Deel B gaat het met name over richtlijnen met betrekking tot het informeren van het slachtoffer over de mogelijke procedures, het opstellen van een aansprakelijkheidsstelling, het kenbaar maken van het standpunt door de aansprakelijkheidsverzekeraar en de procedure bij het inschakelen van een medisch deskundige.

Klik hier om naar de volledige tekst van de GOMA te gaan.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

letselschade slachtoffer in ziekenhuis
Menu