VVE aangemerkt als bezitter van een gebrekkige opstal

De rechtbank Amsterdam heeft een uitspraak gedaan over de vraag of een Vereniging van Eigenaars (VVE) aansprakelijk is voor de schade van een meubelwinkel als gevolg van lekkage. Het is in deze zaak de vraag of de VVE moet worden aangemerkt als ‘bezitter’ in de zin van artikel 6:174 BW.

Aansprakelijkheid van de bezitter van een opstal

De bezitter van een gebrekkig gebouw of ander soort opstal is aansprakelijk als   de opstal gevaar voor personen of zaken oplevert en dat gevaar zich verwezenlijkt. Dit staat in artikel 6:174 BW (klik hier om meer te lezen over dat wetsartikel en over opstalaansprakelijkheid).

Lekkage door een gebrekkig dak

In deze zaak  heeft een meubelwinkel schade geleden als gevolg van een lekkage door een gebrekkig dak op het gebouw. De verhuurder staat geregistreerd als eigenaar van het dak, maar de meubelwinkel stelt  dat desondanks de VVE moet worden aangemerkt als bezitter in de zin van artikel 6:174 BW en daarom aansprakelijk is voor de geleden schade.

Bezitter in de zin van artikel 6:174 BW

Iemand die een goed houdt voor zich zelf wordt door de wet aangemerkt als bezitter. Dit staat in artikel 3:107 BW (het wetsartikel over bezit).

In lid 5 van artikel 6:174 BW staat dat diegene die in de openbare registers als eigenaar staat ingeschreven, vermoed wordt bezitter te zijn.  Dit is echter slechts een vermoeden dat kan worden weerlegd.

In deze zaak wordt de verhuurder als eigenaar dus vermoed bezitter te zijn, maar  de meubelwinkel weerlegt dat vermoeden.

Bij het verschil tussen bezit (houden voor zichzelf) en houden voor een ander gaat het immers om de vraag in welke relatie tot of op grond van welke rechtspretentie tegenover derden de rechts- en/of machtsuitoefening over het goed plaatsvindt.

Volgens de meubelwinkel pretendeert de VVE het dak voor zichzelf te houden.  De rechtbank is het eens met de meubelwinkel:

MMZ heeft afdoende onderbouwd gesteld dat de VVE als bezitter moet worden aangemerkt. Uit de feiten volgt immers dat de VVE alles wat op het dak is gebouwd voor zichzelf gebruikt.

Dit blijkt al uit de aard van hetgeen zich op het dak bevindt: het gaat hier immers om bergingen, staanders ter ondersteuning van bovenliggende balkons en een looppad dat toegang geeft tot de woningen en bergingen.

Dit zijn zaken die uitsluitend ter dienste staan van de appartementsrechten van de VVE. Dit is met de erfdienstbaarheid van overbouw ook tot uitdrukking gebracht.

De VVE heeft de overbouw ook afgescheiden van de rest van het dak door middel van de balustrade.

Verder is op de zitting gebleken dat de overbouw slechts via het appartementengebouw van de VVE toegankelijk is vanaf de openbare weg, daarvoor is een sleutel nodig.

VVE aansprakelijk als bezitter

De conclusie van de rechtbank is dat de VVE moet worden aangemerkt als bezitter en in die hoedanigheid aansprakelijk is voor de schade van de meubelwinkel als gevolg van de lekkage door het gebrekkige dak.

Klik hier om naar de volledige uitspraak te gaan van de rechtbank Amsterdam van 8 april 2020 (ECLI:NL:RBAMS:2020:2314).

Vragen?

Heeft u vragen over of zoekt u een advocaat gespecialiseerd aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo rechtspraak
Menu