Geen aansprakelijkheid bij verlies sleutel van werk

Op 20 december 2021 deed de rechtbank Gelderland uitspraak over de aansprakelijkheid van een medewerker die de sleutelbos van de zorginstelling waar zij te werk was gesteld was verloren. De medewerker was via een bureau dat zich presenteerde als bemiddelingsbureau te werk  gesteld. Het bureau had de zorginstelling schadeloos gesteld. Volgens de zorginstelling moest het gehele slotensysteem in de instelling worden vervangen. Vervolgens ging het bureau de schade verhalen op de medewerker.

Feiten

Tussen de medewerker en het bureau is een overeenkomst, getiteld overeenkomst van opdracht, tot stand gekomen . In de overeenkomst van opdracht is een vrijwaringsbeding opgenomen. Voor zover van belang bepaalt het vrijwaringsbeding het volgende:

“Opdrachtnemer vrijwaart de Intermediair voor elke aanspraak van derden wegens een fout bij haar werkzaamheden voor de Intermediair bijvoorbeeld indien de Intermediair in dat geval schade moet betalen, heeft de Intermediair voor het geheel alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op opdrachtnemer recht van regres.”

De medewerker was door het bureau te werk gesteld bij de zorginstelling. De medewerker kreeg bij aanvang van haar werk een sleutelbos en moest deze aan het einde van haar dienst weer inleveren. Op een dag kwam de medewerker er bij het inleveren van haar sleutelbos achter dat zij deze niet meer had. Er is een zoektocht naar de sleutelbos gestart, maar deze is niet meer gevonden. Vervolgens moesten volgens de zorginstelling alle cilinders in de zorginstelling worden vervangen, hetgeen volgens de zorginstelling erg kostbaar was.

De zorginstelling heeft eerst de medewerker aansprakelijk gesteld voor de kosten van het vervangen van alle cilinders. Dit is later ingetrokken. De zorginstelling heeft toen het bureau aansprakelijk gesteld en het bureau heeft het volledige bedrag aan de zorginstelling betaald.

Vordering

Het bureau stelt de medewerker aansprakelijk. Het bureau legt aan haar vordering ten grondslag dat de medewerker toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenis. De medewerker heeft onzorgvuldig gehandeld, waardoor het bureau schade heeft geleden, omdat het een schadevergoeding aan de zorginstelling heeft moeten betalen, aldus het bureau.

Verweer

De medewerker heeft als eerste verweer aangevoerd dat er in feite een arbeidsovereenkomst bestaat tussen haar en het bureau. Op grond van de wet (artikel 7:661 lid 1 BW) kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor schade aan de werkgever of een derde tijden de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast voert de medewerker aan dat er geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming. De medewerker heeft zich zorgvuldig gedragen, zoals zij altijd deed en gebruikelijk was. Dat de sleutelbos is kwijtgeraakt getuigt niet van onzorgvuldig handelen of een fout. Bovendien is het onduidelijk wat er in een kort tijdbestek met de sleutelbos is gebeurd.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de enkele omstandigheid dat er schade is ontstaan als gevolg van het verliezen van de sleutelbos geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst oplevert. Uit de gestelde omstandigheden blijkt dat het niet duidelijk is wat er met de sleutelbos is gebeurd. De stelling dat er een tekortkoming in de nakoming is, is alleen gebaseerd op het feit dat er schade is ontstaan en dat die schade het gevolg is van het onzorgvuldig  handelen van de medewerker. De medewerker heeft dit echter betwist. Ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv was het aan het bureau om het onzorgvuldig handelen te bewijzen, hetgeen het bureau heeft nagelaten. Daarom kan niet worden vastgesteld dat de medewerker onzorgvuldig heeft gehandeld.

De rechtbank laat, gelet op het voorgaande, in het midden hoe de overeenkomst tussen de medewerker en het bureau gekwalificeerd dient te worden.

Conclusie

De rechtbank heeft geoordeeld dat de medewerker niet toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst. De vorderingen van het bureau worden dan ook afgewezen. Dit betekent dat in dit geval de medewerker niet aansprakelijk is voor de gevolgen van het kwijtraken van de sleutelbos. Het bureau wordt veroordeeld in de proceskosten.

Klik hieronder op de link om de volledige uitspraak te lezen.

Uitspraak rechtbank Gelderland 22 december 2021

Het bemiddelingsbureau heeft hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak van de Rechtbank, omdat zij van mening is dat de medewerker wél een fout heeft gemaakt. Het is wachten op het oordeel van het gerechtshof over deze kwestie.

Sleutel van het werk verloren

Deze uitspraak toont aan dat het enkel verliezen van een sleutel nog niet maakt dat er ook meteen aansprakelijkheid is of sprake is van een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis.  Het hangt echter steeds van alle omstandigheden van het geval af of een medewerker aansprakelijk is voor schade als gevolg van het verliezen van een sleutel. Dat hangt af van de afspraken die er zijn over het gebruik van de sleutel en van de wijze waarop de sleutel is verloren.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheid? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van 3 gekleurde sleutels bij artikel over uitspraak over aansprakelijkheid voor verlies sleutels
Menu