Geen verzekeringsdekking na uitval klimaatregeling

In het verzekeringsrecht komt het vaak aan op de uitleg van polisvoorwaarden. Of een gebeurtenis wel of niet is verzekerd zal afhangen van de formulering van de dekkingsomschrijving. In deze zaak speelt de vraag wat er valt onder de dekking van het risico op schade aan pluimvee en varkens als gevolg van de uitval van de klimaatregeling.

De uitval van de klimaatregeling

In de  varkensstallen van een varkenshouder valt de installatie voor automatische klimaatregeling uit. De temperatuur in de stal loopt op en 285 varkens komen door verstikking om het leven.

De varkenshouder heeft een verzekeringsovereenkomst waarmee het risico op schade aan  varkens als gevolg van een plotseling en onvoorzien uitvallen van of storing in de installaties voor automatische klimaatregeling.

De verzekerde doet daarom een beroep op deze verzekering. De verzekeraar  weigert dekking omdat de gebeurtenis niet valt onder de primaire dekkingsomschrijving.

Primaire dekkingsomschrijving

De verzekeraar verwijst voor de primaire dekkingsomschrijving naar de polisvoorwaarden:

Deze verzekering dekt schade aan pluimvee en varkens die volgens het verzekeringsbewijs op deze voorwaarden zijn gedekt als gevolg van een plotseling en onvoorzien uitvallen van of een plotselinge en onvoorziene storing in:

– de INSTALLATIES VOOR AUTOMATISCHE KLIMAATREGELING, mits van de uitval of storing onmiddellijk een alarm is ontvangen, waarna iemand snel ter plaatse is geweest en adequaat heeft opgetreden;”

De verzekeraar stelt dat de klimaatregeling weliswaar is uitgevallen waardoor schade aan varkens is ontstaan, maar dat van de uitval of storing niet onmiddellijk een alarm is ontvangen, waarna iemand snel ter plaatse is geweest en adequaat heeft opgetreden. Ook daaraan moet zijn voldaan om aanspraak te maken op dekking.

In dit geval heeft de verzekerde na de uitval niet onmiddellijk een alarm ontvangen  en is de verzekerde ook niet ter plaatse geweest.

Dekkingsomschrijving innerlijk tegenstrijdig?

Volgens de verzekerde is de dekkingsomschrijving innerlijk tegenstrijdig. In de verzekeringsvoorwaarden zijn “installaties voor automatische klimaatregeling” immers gedefinieerd  als “Automatisch functionerende ventilatiesystemen, elektrische en verwarmingsinstallaties en de daarbij behorende alarmsystemen”.

Dat betekent volgens de verzekerde dat de dekking niet alleen uitval of storing van het ventilatiesysteem maar ook uitval of storing van het alarmsysteem omvat. In dat geval is er wél voldaan aan de primaire dekkingsomschrijving.

Gerechtshof Den Haag

Het gerechtshof Den Haag oordeelt van niet:

Van een innerlijke tegenstrijdigheid van de clausule is geen sprake. De door [appellant] aangehaalde definitie, die duidelijk maakt dat op de klimaatregelingsapparatuur een een alarmsysteem behoort te worden aangesloten, dwingt er geenszins toe om aan te nemen dat uitval of storing van het ventilatiesysteem inclusief het daarbij behorende alarmsysteem onder de (primaire) dekking valt.

Integendeel, juist door de nadere voorwaarde dat van de uitval of storing onmiddellijk een alarm is ontvangen, is volstrekt duidelijk dat voor dekking (in beginsel, behoudens de hierna nog te bespreken uitzonderingssituaties) vereist is dat het alarmsysteem wél heeft gefunctioneerd.

Ook de andere argumenten van de verzekerde worden door het gerechtshof verworpen, waardoor er in dit geval geen recht bestaat op uitkering onder de verzekering.

Lees hier de volledige uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 3 maart 2020.

Alarminstallatiebedrijf of installateur klimaatregeling aansprakelijk?

In deze zaak had de verzekeraar dus volgens het gerechtshof terecht dekking geweigerd. Mogelijk werkte de klimaatregeling of de alarminstallatie niet als gevolg van een fout van de leverancier of installateur daarvan.

In dat geval zou die leverancier of installateur aansprakelijk kunnen zijn voor de geleden schade (mede doordat er geen dekking bestaat onder de verzekering).

Zie voor een dergelijk geval deze uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 25 februari 2020.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo rechtspraak
Menu