Gevolgen van te laat betalen verzekeringspremie (artikel 7:934 BW)

Kenmerk van een verzekeringsovereenkomst is het betalen van premie door de verzekeringnemer. Maar wat zijn de gevolgen als de premie niet op tijd wordt betaald? Is er dan ook geen dekking?

Gevolgen van het niet op tijd betalen van premie

Een gevolg van het niet betalen van premie kan zijn dat de verzekeringsovereenkomst door de verzekeraar wordt beëindigd of dat de dekking wordt geschorst.

Dit kan vergaande consequenties hebben. Als zich een verzekerd evenement voordoet, zoals een brand of een aanrijding, dan is het dus mogelijk dat de schade door de brand of de aansprakelijkheid voor de aanrijding niet is verzekerd.

Bij een aanrijding is het zelfs mogelijk dat een verzekeraar die verplicht is om de schade van een slachtoffer te vergoeden, vervolgens ‘de rekening’ neerlegt bij de verzekeringnemer die de premie niet heeft betaald. Zie voor een voorbeeld hiervan de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 10 april 2020.

Deze gevolgen kunnen echter niet altijd zomaar worden ingeroepen. In het verzekeringsrecht bepaalt artikel 7:934 BW wanneer  deze gevolgen kunnen worden ingeroepen.

Artikel 7:934 BW

In artikel 7:934 BW is bepaald wanneer het niet op tijd betalen van premie mag leiden tot de gevolgen daarvan, zoals het beëindigen van de verzekeringsovereenkomst of het schorsen van de dekking. In het artikel staat:

Het niet nakomen van de verplichting tot betaling van de vervolgpremie kan eerst leiden tot beëindiging of schorsing van de verzekeringsovereenkomst of de dekking, nadat de schuldenaar na de vervaldag onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

De eerste zin geldt niet voor het geval bedoeld in  artikel 83, onder c, van Boek 6.

Eerst aanmanen

Op grond van artikel 7:934 BW dient een verzekeraar de verzekeringnemer dus eerst op juiste wijze aan te manen voordat de verzekeraar mag overgaan tot beëindiging van de verzekering of tot schorsing van dekking.

Wijzen op de gevolgen

Bij de aanmaning dient de verzekeraar de verzekeringnemer te wijzen op de gevolgen van het uitblijven van betaling.

Moment van aanmaning

Volgens artikel 7:934 BW dient de aanmaning ná de vervaldag voor het betalen van de premie te worden aangemaand.

Nieuwe betalingstermijn van 14 dagen

Met de aanmaning dient de verzekeringnemer een nieuwe termijn van 14 dagen te worden gegund om tot betaling over te gaan, voordat gevolgen van niet-betaling kunnen ingaan.

Deze termijn van 14 dagen geldt pas vanaf het moment dat de verzekeringnemer die brief heeft ontvangen. In een geval waarin de termijn werd gesteld vanaf de datum van de brief, terwijl die brief met de gewone post was verstuurd, oordeelde de rechtbank Rotterdam op 1 april 2020 dat die termijn niet al vanaf de datum van de  brief mocht ingaan omdat de verzekeringnemer de brief minstens een dag later zal hebben ontvangen.

Dat dit nog wel eens mis kan gaan blijkt ook uit de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van twee weken later van 15 april 2020, waarin eveneens door de verzekeraar een termijn van twee weken was gegeven vanaf de datum van de brief.

Moment van het ingaan van de gevolgen

De gevolgen van het niet betalen van de premie kunnen pas ingaan vanaf de dag ná de termijn van 14 dagen vanaf de aanmaning.

Vervolgpremie

Deze bepaling geldt met betrekking tot vervolgpremie en dus niet de eerste premie. Als de eerste premie niet tijdig is betaald mag een verzekeraar de verzekeringsovereenkomst beëindigen of de dekking schorsen zonder eerst aan te manen.

Andere regeling voor de levensverzekering

In het verzekeringsrecht is voor de levensverzekering een eigen wettelijke bepaling opgenomen over de gevolgen van het niet tijdig betalen van premie, namelijk in artikel 7:980 BW.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

afbeelding van polisvoorwaarden met de tekst verzekeringsrecht
Menu