Grondroerder beschadigt kabel maar is niet aansprakelijk

Op 5 februari 2021 deed de Rechtbank Gelderland uitspraak over het wel of niet onrechtmatig handelen door het beschadigen van een ondergrondse kabel van een netbeheerder (glasvezel), waardoor een afnemer van die data schade zou hebben geleden.

Het was in deze zaak de vraag of de aannemer (grondroerder) aansprakelijk kon worden gesteld voor de schade die de afnemer had geleden door het beschadigen van de ondergrondse kabel. Hierbij moest de rechter kijken of de grondroerder had voldaan aan de zorgvuldigheidsnorm.

Graafschade

De grondroerder verrichtte op 8 oktober 2019 graafwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe stroomkabel in opdracht van Enexis nabij het adres van de afnemer. Voorafgaand aan de werkzaamheden deed de grondroerder een Klic-meldig bij het kadaster en ontving naar aanleiding daarvan de Klic-tekening van verschillende netbeheerders.

Ook vroeg de grondroerder informatie op over huisaansluitingen bij één van de netbeheerders. Om volgens de in de Klic-gegevens beschreven kabels en leidingen te lokaliseren heeft de grondroerder een aantal proefsleuven gegraven.

Tijdens de graafwerkzaamheden heeft de grondroerder desondanks toch een glasvezelkabel beschadigd van netbeheerder Reggefiber waardoor de afnemer, gevestigd en kantoorhoudend ter plaatse, geen verbinding met internet en tv meer had. De afnemer meldde dit bij de grondroerder, waarop de grondroerder dit meteen bij Reggefiber meldde. Reggefiber stuurde hierop een monteur, echter werd deze door Enexis weggestuurd vanwege vervuilde grond en een onjuiste keuring van de monteur.

De afnemer stelde dat zij daardoor noodgedwongen haar werkzaamheden elders moest uitvoeren vanaf een ander adres totdat de verbinding op 6 november 2019 weer was hersteld.

Grondroerder aansprakelijk?

De afnemer stelt dat de grondroerder onrechtmatig zou hebben gehandeld doordat zij niet de vereiste zorgvuldigheid in acht zou hebben genomen bij haar graafwerkzaamheden. De afnemer stelt door dit onrechtmatige handelen schade te hebben geleden bestaande uit extra reiskosten- en andere kosten in verband de extra tijd van werknemers vanwege het werken op een andere locatie en in verband met de kosten voor een hotspot via de telefoon.

De grondroerder heeft zich verweerd. De grondroerder stelt dat zij alle nodige zorgvuldigheid in acht heeft genomen en zich heeft gehouden aan alle relevante wet- en regelgeving. Omdat de beschadigde kabel niet in de Klic-tekeningen stond vermeld, althans omdat sprake was van een afwijkende ligging, kan de beschadiging hiervan niet aan de gedaagde worden toegerekend. Bovendien heeft de grondroerder de beschadiging direct gemeld bij de netbeheerder Reggefiber en had zij geen invloed op de verdere gang van zaken, waaronder de vertraging in het herstel.

Oordeel rechtbank: geen aansprakelijkheid en geen toerekening

De rechter stelt voorop dat er zorgplichten bestaan om schade als gevolg van graafwerkzaamheden te voorkomen.

Deze zorgplichten rusten op de grondroerder en de netbeheerder. De rechter is van oordeel dat de grondroerder alle zorgvuldigheidsnormen in acht heeft genomen. De grondroerder heeft voldoende onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van kabels en leidingen, zowel voorafgaand aan de graafwerkzaamheden als op het moment zelf.

Zo heeft de grondroerder de vereiste Klic-melding gedaan bij het kadaster en heeft zij ook navraag gedaan bij KPN over de huisaansluitingen. Er was geen aanleiding om bij nog andere netbeheerders huisaansluitingen op te vragen. Hieruit blijkt dat de grondroerder niet alleen op het kadaster heeft vertrouwd, maar ook onderzoek heeft gedaan naar aanvullende informatie. Ook heeft de grondroerder vervolgens aan de hand van de tekeningen onderzocht en door middel van proefsleuven gecontroleerd of de getekende leidingen ook echt in de grond lagen. Hierbij werd geen afwijking van de tekening ontdekt.

De rechtbank oordeelt dat de grondroerder mocht vertrouwen op de juistheid van de tekeningen van Reggefiber. Met de verklaringen van de graafmachinisten wordt ook weerlegd dat het graven van de proefsleuven niet of niet zorgvuldig zou zijn gebeurd.

De rechtbank oordeelt dat de grondroerder voldoende grondig en zorgvuldig onderzoek heeft gedaan waarbij geen enkele aanwijzing was voor een afwijking van de tekening. De grondroerder had ook geen verplichting om afwijkingen te vinden. De grondroerder heeft aan de onderzoeksplicht voldaan en daarmee aan de zorgvuldigheidsnorm. Er was geen sprake van onrechtmatig handelen door de gedaagde in de zin van artikel 6:162 BW. De gedaagde is daarom niet aansprakelijk voor de schade van de eiser.

De rechtbank overweegt nog ten overvloede dat áls de grondroerder al aansprakelijk zou zijn, de schade alsnog niet aan haar kan worden toegerekend op grond van artikel 6:98 BW. De schade was immers in overwegende mate het gevolg van een vertraging in het herstel van de kabel, dat buiten de invloedsfeer van de grondroerder lag, waardoor die schade niet in redelijkheid aan de grondroerder kan worden toegerekend.

De rechtbank wijst de vorderingen van de eiser af en veroordeelt de eiser in de proceskosten.

Klik hier voor het volledige vonnis van de rechtbank Gelderland van 5 februari 2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:783).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en kabel- en leidingschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van glasvezel bij artikel over uitspraak rechter aansprakelijkheid grondroerder graafschade
Menu