Hagelschade tijdens storm verzekerd? Dominant cause-leer

Tijdens een storm kan er schade ontstaan. Of die schade is verzekerd hangt af van de definitie van ‘stormschade’. Dat kan per verzekering verschillen. In het verzekeringsrecht geldt dat in de voorwaarden bij een verzekering moet worden gevonden of de schade in het betreffende geval kan worden aangemerkt als stormschade. Lukt dat niet, dan geldt de ‘Dominant cause-leer’.

Stormschade

Of een schade tijdens storm is verzekerd is slechts het geval als de schade is veroorzaakt door storm en niet door bijkomende weersomstandigheden zoals hagel. Onder storm wordt vaak verstaan wind met een minimale snelheid.

In de voorwaarden bij een verzekering kan staan vermeld hoe er moet worden bepaald of een schade het gevolg is van storm of van andere omstandigheden. Als  een  zogeheten ‘causaliteitsmaatstaf’ ontbreekt, dan biedt het verzekeringsrecht daarvoor de ‘Dominant cause-leer’.

De ‘Dominant cause-leer’

Als de polisvoorwaarden geen causaliteitsmaatstaf bevatten, dan hangt het antwoord op de vraag of de schade onder de verzekering  is gedekt af van het antwoord op de vraag of de storm de rechtens relevante oorzaak is geweest van de schade.  Dit noemt men in het verzekeringsrecht de ‘Dominant cause-leer’.

Een oorzaak kwalificeert als rechtens relevant als die geldt als de meest effectieve of meest dominerende factor voor het ontstaan van de schade. De rechtens relevante schadeoorzaak wordt mede vastgesteld met inachtneming van de regels van gezond verstand.

De tijdens storm beschadigde varkensstallen

In zijn uitspraak van 4 februari 2020 heeft het gerechtshof Den Haag zich hierover uitgelaten. Het ging om verzekerden die eigenaar waren van varkensstallen. Die varkensstallen waren verzekerd tegen stormschade.

In een clausule bij de verzekering was storm als volgt gedefinieerd:

Onder storm wordt verstaan wind met een snelheid van ten minste 14 m/sec. Met schade door storm wordt gelijkgesteld schade door neerslag, voor zover deze schade het gevolg is van stormschade aan het (de) verzekerde gebouw(en) of aan het (de) gebouw(en) waarin de verzekerde objecten zich bevinden.”

In 2016 heeft een combinatie van storm, wind(stoten) en hagel plaatsgevonden. Daarbij zijn hagelstenen met extreme afmetingen gevallen, die onder meer de golfplaten op de varkensstallen van verzekerden hebben geperforeerd. Ook de wanden van de varkensstallen zijn beschadigd door hagelstenen.

De verzekeraar verleende uitsluitend dekking voor de schade aan de wanden. Die schade was immers veroorzaakt door hagelstenen die door de storm niet meer loodrecht naar beneden vielen, maar zijwaarts tegen de wanden. Daardoor was er sprake van ‘schade door storm’ in de zin van de polis.

De schade aan de daken was volgens de verzekeraar niet gedekt omdat die schade ook zou zijn ontstaan als er geen sprake was van storm, aangezien de hagelstenen ook dan op de daken waren gevallen en schade hadden veroorzaakt. De verzekerden waren het hier niet mee eens.

Schade aan daken door hagel of door storm?

Uiteindelijk laat het gerechtshof Den Haag zich uit over de vraag of de schade aan de daken was veroorzaakt door de hagelstenen of door de storm. Het hof oordeelt:

Toepassing van de in het vorige punt omschreven maatstaf leidt tot het oordeel dat de (inslaande) hagelstenen de rechtens relevante oorzaak van de schade zijn. Een gemiddeld persoon met gezond verstand zal in een dergelijk geval immers – mede gezien het schadebeeld – de hagel en niet de storm als schadeoorzaak aanwijzen.

Daaraan kan niet afdoen dat de extreme omvang van de hagelstenen heeft kunnen ontstaan door de hevige storm. Een gemiddeld persoon met gezond verstand zal zich immers veelal niet eens realiseren dat luchtbewegingen hoog in de atmosfeer hebben bijdragen aan het vormen en vallen van de hagelstenen.

Voor zover verzekerden menen dat sprake is van stormschade omdat valwinden ervoor hebben gezorgd dat de hagelstenen met ongebruikelijke snelheid tegen de daken van haar gebouwen zijn gewaaid en dat daardoor de schade is ontstaan, miskennen zij dat ook dat juist als hagelschade, en niet als stormschade te kwalificeren valt.

Dit betekent dat de schade niet op grond van clausule 592 als stormschade is gedekt.

De uitkomst is dus dat de schade aan de wanden wél wordt aangemerkt als stormschade, maar de schade aan de daken niet.

Lees hier de volledige uitspraak van het gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2020:158).

Vragen?

Heeft u vragen over het verzekeringsrecht? Zoekt u een advocaat gespecialiseerd in verzekeringen? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo rechtspraak
Menu