Rechtbank: geen noodzaak voor ziekenhuis om medische gegevens te delen met aansprakelijkheidsverzekeraar

In de rechtbank Rotterdam is door een ziekenhuis een deelgeschilprocedure ingesteld over de verwerking van medische persoonsgegevens. De rechtbank laat zich uit over het verbod op het delen van medische gegevens en over de uitzonderingen daarop.

De AVG in de letselschadepraktijk

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan in letselschadezaken allerlei vragen oproepen. Voor een goede beoordeling van de zaak zullen persoonsgegevens moeten worden verwerkt.

Als er sprake is van letselschade dan zullen ook bijzondere persoonsgegevens zoals medische informatie moeten worden beoordeeld door de aansprakelijke partij en diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

In zaken over medische fouten geldt dat nog meer. In die zaken is immers ook voor het beoordelen van de aansprakelijkheid medische informatie nodig. In de praktijk roept dit vragen op over de reikwijdte van het verbod op de verwerking van (medische) persoonsgegevens en van de uitzonderingen daarop.

Deze vragen komen aan de orde in procedure in de rechtbank Rotterdam. Het gaat om een zaak waarin het ziekenhuis aansprakelijk was gesteld.

Ziekenhuis aansprakelijk gesteld

Het ziekenhuis is door een patiënt aansprakelijk gesteld vanwege vermeende fouten tijdens een kijkoperatie. Het ziekenhuis vraagt de patiënt vervolgens om een uitgebreide machtiging te geven aan het ziekenhuis om de medische informatie van de patiënt te delen  zowel medewerkers van het ziekenhuis als met medewerkers van de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis (MediRisk).

Machtiging verwerking medische persoonsgegevens

De patiënt wordt verzocht om de medisch directeur alsmede het medisch en paramedisch personeel van het ziekenhuis te machtigen om de bij hen berustende medische en paramedische gegevens met betrekking tot de aansprakelijkstelling over te leggen aan de medisch adviseur van MediRisk, alsmede ter zake inlichtingen te verstrekken aan de medisch adviseur van MediRisk.

Door ondertekening van de machtiging stemt de patiënt tevens ermee in dat de medisch adviseur aan de betrokken medewerkers, adviseurs, schaderegelaars en arbeidsdeskundigen die ten behoeve van MediRisk werkzaam zijn, de medische gegevens verstrekt die voor behandeling van de schadekwestie van belang kunnen zijn.

Patiënt stemt niet in met medische machtiging

De patiënt stemt hier niet mee in. Via haar advocaat stuurt zij het ziekenhuis stukken uit haar medische dossier, uitsluitend bestemd voor de medisch adviseur van het ziekenhuis. Indien de medisch adviseur met anderen medische informatie wil delen dan verzoekt de patiënt daartoe eerst aan haar een specifieke machtiging te vragen.

De verzoeken van het ziekenhuis aan de rechtbank

Vervolgens begint het ziekenhuis een zogeheten ‘deelgeschilprocedure’, een procedure die speciaal in het leven is geroepen voor letselschadezaken.

Het ziekenhuis verzoekt de rechtbank om te beslissen dat het de chirurg van het ziekenhuis vrij staat zonder medische machtiging van de patiënt de voor beoordeling van haar aansprakelijkheidstelling benodigde medische gegevens aan MediRisk te verstrekken.

Mocht de rechtbank dit niet willen beslissen dan verzoekt het ziekenhuis de rechtbank om te beslissen dat de patiënt er geen gerechtvaardigd belang bij heeft om het ziekenhuis niet toe te staan de voor beoordeling van de aansprakelijkstelling benodigde informatie aan MediRisk te verstrekken en dat van de patiënt mag worden verwacht dat zij de machtiging ondertekent.

Tegenverzoek van de patiënt

De patiënt vraagt de rechtbank om de verzoeken van het ziekenhuis af te wijzen. Zelf stelt de patiënt een tegenverzoek in.

De patiënt verzoekt  de rechtbank om te beslissen dat het ziekenhuis dan wel MediRisk de zaak (zonder getekende machtiging) in behandeling dient te nemen en een oordeel dient te geven over de door de patiënt geuite verwijten

Rechtbank: medische gegevens niet zomaar delen met de aansprakelijkheidsverzekeraar

De rechtbank stelt voorop dat de verwerking van bijzondere persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, in beginsel verboden is. Dat staat in artikel 9 lid 1 AVG. Alleen onder uitzonderlijke voorwaarden kan op deze rechten een inbreuk worden gemaakt.

De rechtbank erkent dat ziekenhuizen de beoordeling van de aansprakelijkheid in de praktijk overlaten aan de aansprakelijkheidsverzekeraar, maar de rechtbank benadrukt dat het verbod uit artikel 9 lid 1 AVG dan nog steeds geldt:

De omstandigheid dat dit in de praktijk de beoordeling door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar lastig zou kunnen maken, is van onvoldoende gewicht om inbreuk te maken op een grondrecht.

Het is volgens de rechtbank dus niet toegestaan dat het ziekenhuis voor het beoordelen van een aansprakelijkstelling medische gegevens zonder machtiging deelt met de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Rechtbank: uitzondering artikel 9 lid 2 AVG niet van toepassing in de buitengerechtelijke fase

Het ziekenhuis beroept zich op de uitzondering op het verbod van gegevensverwerking zoals neergelegd in artikel 9 lid 2 onder f AVG.

In dat artikel staat dat het verbod op gegevensverwerking uit artikel 9 lid 1 AVG niet van toepassing is als de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De rechtbank oordeelt echter dat deze uitzondering alleen geldt in een gerechtelijke procedure en niet ook als partijen nog in een buitengerechtelijk onderhandelingsfase verkeren.

Hetzelfde geldt voor het beroep van het ziekenhuis op artikel 6 EVRM dat volgens de rechtbank evenmin van toepassing is tijdens de buitengerechtelijke fase.

Conclusie

De rechtbank beslist uiteindelijk dat er voor het ziekenhuis geen noodzaak bestaat om ter behandeling en beoordeling van de aansprakelijkstelling van de patiënt haar medische gegevens (al dan niet met machtiging van de patiënt) aan MediRisk te verstrekken en dat het ziekenhuis gehouden is de aansprakelijkstelling in behandeling te nemen in die zin dat zij zoveel als mogelijk een standpunt inneemt over de door de patiënt geuite verwijten.

De verzoeken van het ziekenhuis wordt afgewezen en het tegenverzoek van de patiënt wordt toegewezen.

Lees hier de volledige uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 10 april 2020.

Vragen?

Heeft u vragen over of zoekt u een advocaat gespecialiseerd in letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo rechtspraak
Menu