Diefstal auto of opzettelijke misleiding?

Op 14 juni 2022 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak over een dekkingsaanspraak na diefstal van een auto.

Verzekerde had een autoverzekering afgesloten bij Nationale-Nederlanden voor zijn Volkswagen Golf. Ook verlies door diefstal was op grond van de toepasselijke polisvoorwaarden verzekerd. Op 30 juni 2019 deed verzekerde aangifte van diefstal met geweld. Volgens zijn verklaring bij aangifte had hij samen met bekenden kort na de diefstal de auto teruggevonden, is hij toen met die bekenden de reservesleutel van de auto gaan halen en was de auto na hun terugkeer weer verdwenen.

Onderzoek toedracht diefstal

Naar aanleiding van zijn schademelding heeft Nationale-Nederlanden een onderzoek ingesteld naar de toedracht van de diefstal. Op grond van de resultaten daarvan heeft zij de dekkingsaanspraak van verzekerde afgewezen, omdat hij fraude heeft gepleegd en heeft nagelaten passende maatregelen te nemen nadat hij de auto had teruggevonden. Ook heeft Nationale-Nederlanden de autoverzekering van verzekerde beëindigd en zijn persoonsgegevens opgenomen in diverse interne en externe administraties en registers.

Bij de kantonrechter heeft verzekerde gevorderd dat Nationale-Nederlanden wordt veroordeeld hem zijn schade uit te keren, zijn buitengerechtelijke kosten te betalen en op straffe van een dwangsom de beëindiging van de verzekering en de registraties ongedaan te maken. De kantonrechter heeft alle vorderingen van de verzekerde afgewezen en hem in de kosten van de procedure veroordeeld.

Hoger beroep

Verzekerde vordert dat het hof het eindvonnis van de kantonrechter vernietigt en zijn vorderingen alsnog toewijst. Het hof oordeelt dat het aan de verzekerde is die aanspraak maakt op uitkering om voldoende gemotiveerd te stellen dat zich een verzekerd voorval heeft voorgedaan. Ook rust de bewijslast van zijn stellingen over de hoogte van zijn schade op de verzekerde. Nationale-Nederlanden heeft de door hem gestelde koopprijs en opgegeven waarde van de auto gemotiveerd betwist. De verzekerde dient dan ook te bewijzen dat hij de auto begin 2019 heeft gekocht tegen contante betaling van een aankoopprijs van € 19.800 en dat de auto toen ook (ongeveer) die waarde had.

Schending van inlichtingenplicht

De verzekeraar die zich beroept op het vervalbeding in lid 5 van artikel 7:941 BW moet stellen en bij voldoende gemotiveerde betwisting bewijzen dat niet is voldaan aan de inlichtingenplicht en dat hij daardoor geschaad is in een redelijk belang.

Nationale-Nederlanden stelt dat de verzekerde haar een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven over de diefstal met geweld, de verkoper, de aankoopprijs en de waarde/staat van de auto, de daaraan verrichte reparaties en de reden voor de aankoop van de auto. Zij stelt dat verzekerde haar hierover in strijd met zijn wettelijke verplichting opzettelijk onjuist heeft geïnformeerd met het oog op het verkrijgen van een (hogere) uitkering en dat zij daardoor in haar belang is geschaad.

Nationale-Nederlanden heeft haar stellingen uitgebreid toegelicht aan de hand van onder andere de polisvoorwaarden, de aangifte bij de politie, getuigenverklaringen met betrekking tot de diefstal.

Op grond van de inhoud van de door Nationale-Nederlanden overgelegde stukken en haar toelichting daarop gaat het hof uit van de juistheid van deze stellingen van Nationale Nederlanden, behoudens door verzekerde daarvan te leveren tegenbewijs. Tot dit tegenbewijs zal de verzekerde worden toegelaten.

Beslissing hof

Iedere beslissing zal worden aangehouden. De verzekerde wordt toegelaten tot levering van het bewijs dat zijn auto met geweld van hem is gestolen, dat hij deze in 2019 heeft gekocht tegen contante betaling van een aankoopprijs van € 19.800,– en dat de auto toen ook ongeveer die waarde had. Bovendien laat het hof verzekerde toe tegenbewijs te leveren.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

paleis van justitie arnhem
Menu