Beschadiging dak tijdens sneeuwstorm het gevolg van constructiefout

Beschadiging van het dak tijdens een sneeuwstorm is het gevolg van een constructiefout. Heeft Nationale Nederlanden als verzekeraar terecht geweigerd om tot uitkering over te gaan op basis van de polisvoorwaarden?

Constructiefout

Op de locatie van CEG, het bedrijf van eiseres, liggen verschillende aaneengesloten gebouwen die als vriescellen zijn opgebouwd uit een dragende staalconstructie waaraan isolerende platen zijn bevestigd. CEG heeft het complex op 19 juli 2019 gekocht van Coldservice Real Estate B.V. en verhuurd aan een derde. Op 9 februari 2021 is tijdens een sneeuwstorm de dakconstructie van een deel van het complex beschadigd geraakt.

CEG was ten tijde van de sneeuwstorm verzekerd bij NN. In de polis wordt onder artikel 2.2.8.5 schade door constructiefouten uitgesloten. In onderzoeken naar de technische oorzaak van het bezwijken van het dak van het complex is naar voren gekomen dat de dakconstructie niet aan de publiekrechtelijk gestelde eisen voldeed. Eveneens is geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is dat de dakconstructie het zou hebben begeven als het wel aan de gestelde eisen zou hebben voldaan. Bovendien is geconcludeerd dat de schade aan het complex is ontstaan door een constructiefout.

Uitsluitingsgrond polisvoorwaarden

CEG stelt dat zich een gedekt evenement heeft voorgedaan, te weten schade als gevolg van sneeuw. Op grond daarvan heeft CEG recht op uitkering onder de verzekering, behoudens een geslaagd beroep van NN c.s. op een uitsluitingsgrond. Ter zake het bestaan van een uitsluitingsgrond berust de stelplicht en bewijslast bij verzekeraars. CEG stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van een constructiefout.

Als wel sprake is van een constructiefout, dan kan NN c.s. geen beroep doen op artikel 2.2.8.5. van de verzekeringsvoorwaarden, omdat de (mogelijke) constructiefout buiten de invloedsfeer van CEG ligt. CEG heeft het complex in 2019 gekocht en daarbij was de (mogelijke) constructiefout aan het complex al aanwezig. Subsidiair heeft CEG zich op het standpunt gesteld dat sprake is van samenwerkende oorzaken en dat NN c.s. tenminste de helft van de schade moet vergoeden.

Oorzaak beschadiging dak

Bij de beantwoording van de vraag of het beroep van NN c.s. op de uitsluiting in artikel 2.8.8.5. van de polisvoorwaarden slaagt, speelt de uitleg van deze polisvoorwaarden een rol. Hierbij is van belang de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan voornoemde bepaling mochten toekennen en op hetgeen zij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Uit de verrichte onderzoeken is geconcludeerd dat de constructie vanaf de bouw van het pand al niet voldeed. Dan is volgens de rechtbank zonder meer sprake van een constructiefout. Ook als ervan uit wordt gegaan dat de constructie aanvankelijk wel voldeed maar later niet meer is volgens de rechtbank sprake van een constructiefout. Bij de bouw van een nieuw gebouw behoort immers de invloed daarvan op naastgelegen bestaande gebouwen te worden onderzocht en die bestaande gebouwen zo nodig aan de daarnaast te bouwen nieuwbouw dienen te worden aangepast.

Uitsluitingsgrond constructiefouten

Nu vaststaat dat de schade aan het dak is ontstaan door een constructiefout, resteert de vraag of NN c.s. succesvol een beroep kan doen op de uitsluitingsgrond zoals genoemd in artikel 2.8.8.5 uit de verzekeringsvoorwaarden. De rechtbank volgt CEG hier in geen enkel opzicht. CEG heeft een gebouw met een constructiefout verworven, zodat die constructiefout vanaf dat moment binnen haar invloedssfeer is gekomen. Daarbij is niet van belang dat die fout al gemaakt is ten tijde van het ontwerp of de bouw, nu die fout daarna steeds aanwezig is gebleven. Evenmin is van belang dat CEG met deze constructiefout niet bekend was of redelijkerwijs daarmee niet bekend kon zijn. Dat is immers bij constructiefouten vaak het geval. Het staat de verzekeraar vrij een dekking te bieden die bepaalde schadeoorzaken uitsluit.

Conclusie

De rechtbank wijst de vordering van CEG af. NN kan een succesvol beroep doen op de uitsluitingsgrond zoals in artikel 2.2.5.8. van de polisvoorwaarden wordt genoemd.

Voor de hele uitspraak klik hier

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto hond bij artikel over aansprakelijkheid voor dieren 6:179 BW
Menu