Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken (artikel 6:173 BW)

Als er schade ontstaat door een roerende zaak die gebrekkig is dan is de bezitter aansprakelijk. Dit wordt aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken genoemd.

Het betreft een risico-aansprakelijkheid van de bezitter van een gebrekkige roerende zaak. Het maakt immers niet uit of de bezitter wel of niet wist van het gebrek.

Voorbeeld

Als een roerende zaak gebrekkig is en er ontstaat schade, dan is de bezitter in beginsel gewoon aansprakelijk.

Denk bijvoorbeeld aan een bijl die tijdens gebruik losraakt van het handvat en letselschade toebrengt aan een omstander. Het handvat hoort niet los te raken en dus is de bezitter aansprakelijk, ook al wist de bezitter niet dat de bijl gebrekkig was.

Artikel 6:173 BW

De aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken is geregeld in lid 1 van artikel 6:173 BW:

De bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van ontstaan daarvan zou hebben gekend.

Roerende zaak

Voor een geslaagd beroep op dit artikel moet het gaan om een roerende zaak. Een roerende zaak is een zaak die verplaatsbaar is. Bijvoorbeeld een tafel, kast of auto.

Gebrek

De zaak moet gebrekkig zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de zaak niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen en  een bijzonder gevaar oplevert voor personen of zaken.

Bijzonder gevaar

Het moet gaan om een bijzonder gevaar. Het gevaar moet niet inherent zijn aan de zaak, zoals dat een cirkelzaag scherp is. Het moet gaan om een gevaar dat niet mag worden verwacht.

Bekendheid

Verder moet het bekend zijn dat wanneer een bepaalde roerende zaak gebrekkig is deze gevaarlijk kan zijn. Het gebrek zelf hoeft dus niet bekend te zijn.

Causaal verband

Ten slotte dient er causaal verband te bestaan tussen het gebrek en de schade. Bij schade kunt u denken aan letselschade en/of zaakschade.

De bezitter

Het gaat in dit artikel om de bezitter. Bezitter bent u alleen als u een zaak houdt voor u zelf. De bezitter is vaak de eigenaar.

Uitzondering: de ‘tenzij indien clausule’

Wanneer er aan bovenstaande vereisten is voldaan is in beginsel de bezitter aansprakelijk voor de geleden schade.

Hier geldt een uitzondering: de bezitter is niet aansprakelijk wanneer hij op grond van afdeling 6.3.1 BW niet aansprakelijk zou zijn geweest, indien hij het gevaar op het tijdstip van ontstaan zou hebben gekend. Met ‘vorige afdeling’ wordt bedoeld de wetsbepalingen over schuldaansprakelijkheid.

Stel dat de bezitter van de bijl wél zou hebben geweten van het gevaar van het losraken van het handvat, maar hij moet zich verdedigen tegen een inbreker, dan zal hij zich kunnen beroepen op zelfverdediging (noodweer) en dan niet aansprakelijk zijn op grond van artikel 6:162 BW (de vorige afdeling).

Omdat de bezitter niet aansprakelijk gesteld kan worden op grond van een onrechtmatige daad kan hij ook niet op grond van artikel 6:173 BW aansprakelijk gesteld worden.

Vragen?

Heeft u vragen over aansprakelijkheid bij gebrekkige zaken? Zoekt u een advocaat aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

bijl in stuk boomstam in landschap
Menu