Aansprakelijkheid voor onrechtmatige hinder

Mensen die dichtbij elkaar wonen of werken kunnen voor nogal wat overlast zorgen. Denk aan geluidsoverlast, trillingen, stankoverlast, rook, gassen, ongedierte, noem maar op. De wet spreekt dan van ‘hinder’. Als die hinder onrechtmatig is dan kan dat leiden tot aansprakelijkheid en een verplichting tot schadevergoeding of tot het nemen van maatregelen om de hinder te staken.

Maar wat is hinder en wanneer is hinder eigenlijk onrechtmatig?

Hinder (artikel 5:37 BW)

Hinder wordt genoemd in artikel 5:37 BW. In dat gedeelte van het Burgerlijk Wetboek gaat het om de bevoegdheden en verplichtingen van eigenaren van naburige erven (buren). Het artikel bepaalt:

De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens  artikel 162  van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.

Buren hebben uiteraard wel iets aan hinder van elkaar te dulden. Artikel 5:37 BW bepaalt niet waar precies de grens ligt van welke hinder nog wél is toegestaan en welke hinder onrechtmatig is. Voor het bepalen van die grens verwijst artikel 5:37 BW naar het algemene  artikel over onrechtmatige daad, namelijk artikel 6:162 BW.

Gaat het om hinder terwijl er géén sprake is van naburige erven, dan is artikel 6:162 BW op zichzelf van toepassing bij de beoordeling van de onrechtmatigheid van de hinder.

Onrechtmatige hinder

Aan de hand van artikel 6:162 BW dient dus te worden bepaald of de hinder in het concrete geval ook onrechtmatig is. Om in de bewoordingen van artikel 6:162 BW te spreken: wordt er met de hinder iets gedaan of nagelaten ‘in strijd met hetgeen naar ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt?’

Deze zorgvuldigheidsnorm is ten aanzien van hinder nader uitgewerkt door de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft onder meer geoordeeld dat het bij de vraag of hinder onrechtmatig is afhangt van:

de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waarbij onder meer moet worden rekening gehouden met het gewicht van de belangen die door de hinder toebrengende activiteit worden gediend, en de mogelijkheid, mede gelet op de daaraan verbonden kosten, en de bereidheid om maatregelen ter voorkoming van schade te nemen.

(HR 15 feb 1991, NJ 1992, 639)

Activiteiten die op het platteland heel gebruikelijk zijn , zullen daar eerder van elkaar moeten worden geduld dan wanneer die activiteiten plaatsvinden in een woonwijk of in de binnenstad.

Ook de omstandigheid dat de overlastgever er eerder zat komt gewicht toe bij de vraag of sprake is van onrechtmatige hinder. Iemand die boven een al bestaand café gaat wonen zal minder snel met succes een beroep kunnen doen op onrechtmatige geluidsoverlast.

Ook het algemeen belang speelt een rol. Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van hinder afkomstig van openbare voorzieningen zoals treinverkeer.

Wat ook van belang is bij de vraag of sprake is van onrechtmatige hinder, is  het kunnen nemen van maatregelen om de hinder te beperken.

Of er wel of geen vergunning is voor de hinderlijke activiteit  geeft niet altijd de doorslag. Hinder kan nog steeds onrechtmatig zijn ook al is er een vergunning en hinder kan ook nog steeds niet onrechtmatig zijn ook al is er geen vergunning.

Aansprakelijk voor onrechtmatige hinder

Indien is komen vaststaan dat de hinder onrechtmatig is, dan kan diegene die de hinder veroorzaakt aansprakelijk zijn. Dat betekent dat hij verplicht is om de schade als gevolg van de hinder te vergoeden of om de hinder te staken, bijvoorbeeld op last van een dwangsom.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

geluidsbox
Menu