Assurantiepersoon aansprakelijk na schenden zorgplicht

Een assurantietussenpersoon dient tegenover de opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Op basis van deze zorgplicht dient de assurantietussenpersoon te waken over de belangen van de bij zijn verzekeringsportefeuille behorende verzekeringnemers. Indien de assurantietussenpersoon niet voldoet aan deze zorgplicht, kan hij aansprakelijk zijn voor de gevolgen hiervan.

Feiten

In de onderhavige zaak boog het hof de rechter zich over de vraag of de zorgplicht van de assurantietussenpersoon was geschonden door zich onvoldoende te informeren over de status van de relatie van de verzekeringnemer met diens (nieuwe) partner.

Verzekeringnemer had een relatie gehad met zijn ex-partner waar twee kinderen uit zijn geboren. Zij waren niet gehuwd en geen geregistreerde partners. Verzekeringnemer verwijt de assurantietussenpersoon dat hij is tekortgeschoten in zijn zorgplicht omdat hij bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekeringen, waarbij het volgens de verzekeringnemer de bedoeling was dat de ex-partner als begunstigde werd opgenomen, onderzoek had moeten doen naar de feitelijke situatie van de door hem aangeleverde informatie. De begunstiging zou zo immers ten onrechte niet ten gunste zijn gekomen van de ex-partner.

In eerste aanleg heeft de recht bank de vordering tot recht dat de assurantietussenpersoon aansprakelijk is voor de schade die verzekeringnemer heeft geleden doordat hij tekort is geschoten in zijn zorgplicht en de hoofdelijke veroordeling van de verzekeringnemer tot het vergoeden van de schade, afgewezen.

Hoger Beroep

In deze zaak gaat het om de vraag of de assurantietussenpersoon onrechtmatig heeft gehandeld tegenover de verzekeringnemer door zijn zorgplicht te schenden.

Zorgplicht geschonden

Een assurantietussenpersoon dient tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot kan worden verwacht. Het is de taak van de assurantietussenpersoon om te waken voor de belangen van de verzekeringnemer bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Tot deze taak behoort in beginsel ook dat – kort gezegd – de assurantietussenpersoon de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam maakt op de gevolgen die hem bekend geworden feiten voor de dekking van de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben. Daarbij gaat het om feiten en omstandigheden die aan de assurantietussenpersoon bekend zijn of die hem redelijkerwijs bekend behoorden te zijn.

Het hof is van oordeel dat het bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering waarover het in deze zaak gaat van wezenlijk belang was dat de assurantietussenpersoon beschikte over de juiste informatie over de burgerlijke staat van de verzekeringnemer en diens ex-partner . Het was immers, zoals de verzekeringnemer stelt, de bedoeling dat zij de begunstigde op die verzekering zou zijn. Daarvoor moest, omdat verzekeringnemer en diens ex-partner niet waren gehuwd en ook geen geregistreerd partner waren, worden afgeweken van de standaardbegunstiging, waarbij de echtgenote of geregistreerd partner als begunstigde wordt aangewezen. Verzekeringnemer was geen van beiden.

Assurantietussenpersoon handelt onrechtmatig tegenover verzekeringnemer

Het hof concludeert dat het bij het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering in 2010 van wezenlijk belang was dat de assurantietussenpersoon mede gezien de van hem te verwachten kennis van standaardbepalingen in overlijdensrisicoverzekeringen op de hoogte was van de juiste status van de relatie tussen verzekeringnemer en diens ex-partner. Door zich daarover onvoldoende te informeren en zonder de juiste informatie in de aanvraag voor de verzekering te kiezen voor de standaardbegunstiging heeft de assurantietussenpersoon volgens het hof niet gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht. Daarmee heeft de assurantietussenpersoon haar zorgplicht geschonden en is zij toerekenbaar tekortgeschoten in de bemiddelingsovereenkomst met de verzekeringnemer en diens ex-partner.

Schade

De schending van de zorgplicht door de assurantietussenpersoon heeft er toe geleid dat de ex-partner anders dan de bedoeling was van verzekeringnemer, op de afgesloten verzekering niet als begunstigde is aangewezen en om die reden geen uitkering heeft ontvangen.

Het hof vernietigt het gewezen vonnis van de rechtbank en verklaart voor recht dat de assurantietussenpersoon aansprakelijk is voor de schade die de ex-partner van de verzekeringnemer heeft geleden doordat hij in zijn zorgplicht is tekortgeschoten.

Klik hier voor de hele uitspraak.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem  vrijblijvend  contact  op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in  aansprakelijkheid,  letselschade  en  verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto vergrootglas bij artikel over verzekeringsfraude en persoonlijk onderzoek
Menu