Werkgeversaansprakelijkheid bij huis-tuin-en-keukenongevallen

Werkgevers zijn vrij snel aansprakelijk voor schade die een werknemer oploopt tijdens het werk. De ondergrens voor werkgeversaansprakelijkheid ligt bij de zogenoemde huis-tuin-en-keukenongevallen. De werkgever zal dan ook niet snel aansprakelijk zijn voor een ongelukkige val van de trap.

Werkgeversaansprakelijkheid (artikel 7:658 BW)

Als uitgangspunt geldt dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer tijdens het werk lijdt. Hiervoor moet de werknemer wel aantonen dat hij schade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Daarnaast moet tussen de werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst bestaan. Als de werknemer dit succesvol heeft aangetoond, wordt de werkgeversaansprakelijkheid aangenomen. Het is vervolgens aan de werkgever zich op een escape te beroepen.

Ten eerste is de werkgever niet aansprakelijk voor schade die de werknemer heeft geleden die in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf. Dit moet de werkgever aantonen.

Daarnaast is de werkgever ook niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of als op hem helemaal geen zorgplicht rustte. De zorgplicht bestaat in de kern uit het nemen van voldoende maatregelen ter voorkoming van het ontstaan van schade bij de werknemer. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van waarschuwingsborden, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten of het beschikbaar stellen van beschermende kleding. Of op de werkgever een zorgplicht rust en hoe hoog de zorgplicht is, hangt af van het gevaar dat zich heeft verwezenlijkt.

Huis-tuin-en-keukenongevallen

In ieder geval strekt de zorgplicht van de werkgever in principe niet zo ver, dat hieronder ook de zogenoemde huis-tuin-en-keukengevaren vallen. In het Broodmes-arrest oordeelde de Hoge Raad over dit soort gevaren. De Hoge Raad overweegt in dit arrest dat de werkgeversaansprakelijkheid van artikel 7:658 BW niet beoogt een absolute waarborg te scheppen voor alle ongevallen die een werknemer tijdens zijn werk kan overkomen. Voor gevaren van algemene bekendheid, zoals in het Broodmes-arrest een net geslepen mes dat gemakkelijk in iemands hand snijdt, geldt voor de werkgever in beginsel geen zorgplicht jegens de werknemer. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor het vallen van een trap of het uitglijden over een zichtbaar natte vloer. Bij dit soort gevaren wordt er van de werknemer een minimale oplettendheid gevraagd en kan de werkgever voor eventuele schade niet snel succesvol worden aangesproken.

Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin de werkgever wel een zorgplicht heeft jegens de werknemer ten aanzien van huis-tuin-en-keukengevaren. Zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland eens dat uitglijden of vallen tijdens het bezorgen van post geen alledaags gevaar is, maar juist specifiek hoort bij het werk van postbezorger. In dat geval rust op de werkgever dus wel een zorgplicht, waaraan hij kan voldoen door bijvoorbeeld te waarschuwen of andere preventieve maatregelen te nemen. Of er een zorgplicht bestaat en hoe hoog deze is, hangt dus altijd af van de omstandigheden van het geval.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Een foto van een persoon die op een ladder staat bij een blog over werkgeversaansprakelijkheid en huis-tuin-en-keukenongevallen, zoals het vallen van een ladder
Menu