Verlies van arbeidsvermogen

Als u letsel hebt opgelopen waarvoor een ander aansprakelijk is, dan dient alle schade als gevolg daarvan te worden vergoed. Dit geldt ook voor schade die u lijdt doordat u niet meer (volledig) in staat bent om arbeid te verrichten. Verlies van arbeidsvermogen is vaak de grootste schadepost in letselschadezaken.

Het kan zijn dat uw letsel dermate ernstig is dat u voor langere tijd niet meer in staat bent om uw gebruikelijke werkzaamheden ofwel in loondienst ofwel als zelfstandige uit te voeren. In dit geval dient de aansprakelijke partij deze gederfde inkomsten in beginsel te vergoeden.

Definitie arbeidsvermogen

De schade die iemand lijdt als gevolg van het derven van inkomsten wordt het verlies van arbeidsvermogen genoemd.

Het arbeidsvermogen is het totaal van wat in het verleden, heden en de toekomst is behaald en zou kunnen worden behaald met betrekking tot een opleiding en arbeid.

Medische toestand door het letsel

Alvorens het precieze verlies aan arbeidsvermogen kan worden berekend moet eerst de medische toestand van het letselschadeslachtoffer worden onderzocht. Er moet worden vastgesteld welke gevolgen de aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis en het letsel voor de gezondheid en medische gesteldheid van het slachtoffer heeft gehad.

Dit is vaak ingewikkeld als de klachten moeilijk objectiveerbaar zijn. Hierbij uit het slachtoffer klachten over verschijnselen zoals pijn, terwijl die verschijnselen door artsen niet met zekerheid kunnen worden verklaard.

Als de medische gevolgen van het letsel uiteindelijk zijn vastgesteld (door partijen zelf of door een rechter), wordt gekeken in hoeverre het slachtoffer hierdoor wordt belemmerd in het verrichten van betaald of onbetaald arbeid.

Schadebeperkingsplicht bij letsel

Wanneer u slachtoffer wordt van een ongeval en u niet meer kan werken door het lichamelijke of psychische letsel als gevolg daarvan, bent u verplicht om binnen alle redelijkheid uw best te doen om alsnog ergens anders aan het werk te komen. U heeft de verplichting om de schade zo beperkt mogelijk te houden, voor zover dit redelijkerwijs verlangd mag worden. Een slachtoffer kan dit bijvoorbeeld doen met behulp van een arbeidsdeskundige.

Als iemand niet wil solliciteren of niet zijn best wil doen om ander werk te vinden, kan het zijn dat hij minder of geen schadevergoeding krijgt toegewezen. Dit volgt uit artikel 6:101 van het Burgerlijk Wetboek.

Vaststellen verlies arbeidsvermogen door letsel

Het uitgangspunt is dat het letselschadeslachtoffer zoveel mogelijk moet worden gebracht naar de situatie waarin hij zou hebben gezeten als het ongeval niet plaats zou hebben gevonden. Daarin worden zowel ‘goede als kwade kansen’ voor het slachtoffer meegenomen.

Bij toekomstige schade vindt een afweging van die kansen plaats. Het slachtoffer moet zijn schade aannemelijk kunnen maken. Hierbij moet rekening worden gehouden met wat het slachtoffer met het letsel alsnog kan realiseren. Aan de andere kant moet worden berekend hoe de situatie van het slachtoffer zou zijn en in de toekomst zou kunnen zijn als het ongeval niet zou hebben plaatsgevonden. Het verschil hiertussen betreft de schadepost verlies van arbeidsvermogen.

In recent rechtspraak van de Hoge Raad bevestigt de Hoge Raad dat geen strenge eisen mogen worden gesteld wat betreft het aannemelijk maken van de gederfde inkomsten. De Hoge Raad overweegt daarbij dat de veroorzaker het slachtoffer de mogelijkheid heeft ontnomen om zekerheid te verschaffen omtrent hetgeen in de hypothetische situatie zou zijn gebeurd. Bij de beoordeling van de hypothetische situatie komt het volgens de Hoge Raad aan op hetgeen in die hypothetische situatie redelijkerwijs valt te verwachten, waarbij de goede en kwade kansen dienen te worden afgewogen.

Gederfde inkomsten door letsel

Het kan zijn dat u (tijdelijk) uw huidige beroep niet meer kunt uitoefenen. Op dat moment loopt u mogelijk bonussen, overwerken, fooi en/of promotie mis. U loopt dan die inkomsten mis.

Bij de berekening van de schadevergoeding wordt gekeken naar het loon vóór het ongeval en dat van daarna. Daarbij zijn een aantal dingen van belang:

  • Het loon in de huidige positie. Als een werkgever 70% ziekengeld betaalt, dan moet de verzekeraar van de tegenpartij de overige 30% vergoeden
  • De misgelopen loonsverhogingen, bonussen, fooi en promotie
  • Het verschil in loon bij het aannemen van een andere functie of baan
  • Weggevallen neveninkomsten (denk aan bijklussen)
  • Weggevallen pensioen opbouw

Pensioenschade door letsel

Verlies van arbeidsvermogen zorgt ook voor geen of minder pensioensopbouw. Soms belandt het slachtoffer na een ongeval tijdelijk in een ZW-uitkering of WW-uitkering. Als gevolg daarvan kan het zijn dat hij minder pensioen opbouwt. In beginsel moet dit gecompenseerd worden door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij. Hierbij is onder andere het volgende van belang:

  • Er wordt naar het pensioen gekeken dat u had gekregen als u bij dezelfde werkgever was blijven werken als voor het ongeluk.
  • Er wordt rekening gehouden met promoties die u eventueel in de toekomst had kunnen maken waardoor u meer inkomsten zou hebben en meer pensioen zou opbouwen.
  • Hoeveel pensioen u bij een eventuele nieuwe baan zou opbouwen in vergelijking met uw baan voor het ongeluk.

Het kan zijn dat u na het ongeval uw huidige werk niet meer kunt uitoefenen en omgeschoold wordt naar een nieuwe baan. In dat geval zal de pensioensregeling ook veranderen. Deze kan niet aansluiten bij uw vorige pensioensregeling, er ontstaat dan een pensioenbreuk. Dit kan tot pensioenschade leiden die de aansprakelijke partij dient te vergoeden, omdat u hierdoor het aantal dienstjaren voor een volledig pensioen niet is behaald en het wel opgebouwde pensioen niet wordt aangepast aan prijsstijgingen in de toekomst.

In uiteenlopende gevallen kan u door uw letsel en verlies arbeidsvermogen een deel van uw pensioen mislopen en kunt u in aanmerking komen voor vergoeding van pensioen schade.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in letselschade en aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto mensen achter laptops aan het werk bij artikel over verlies arbeidsvermogen
Menu