Aansprakelijkheid werkgever buiten de werkvloer (artikel 7:611 BW)

De werkgever en de werknemer staan in een bijzondere relatie tot elkaar. Binnen die relatie is gezag een belangrijke factor: de werkgever oefent gezag uit over de werknemer. Dit gezag brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. De werkgever moet er zorg voor dragen dat de werknemer geen ongeluk overkomt of dat hij op een andere manier schade lijdt. In de wet is deze verantwoordelijk van de werkgever jegens de werknemer in onder andere artikel 7:658 en artikel 7:611 BW verankerd.

Werkgeversaansprakelijkheid (art. 7:658 BW)

Artikel 7:658 BW bepaalt dat de werkgever ervoor moet zorgen dat de werkomstandigheden waarin de werknemer werkt in orde zijn. Tot deze plicht behoort bijvoorbeeld het onderhouden van gereedschappen waar de werknemer mee werkt, maar ook het waarschuwen van werknemers voor mogelijke gevaren. Als de werknemer schade lijdt en de werkgever onvoldoende zorg in acht heeft genomen deze schade te voorkomen, dan is de werkgever hiervoor jegens de werknemer aansprakelijk. Hier leest u meer over werkgeversaansprakelijkheid in het kader van artikel 7:658 BW.

Werkgeversaansprakelijkheid (art. 7:611 BW)

De werkgever kan daarnaast aansprakelijk zijn jegens de werknemer op grond van artikel 7:611 BW. Artikel 7:611 luidt als volgt:

“De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen.”

Uit deze enorm algemene bepaling zijn in de rechtspraak tal van verplichtingen van de werkgever jegens de werknemer (maar ook van de werknemer jegens de werkgever) geconstrueerd. Komt de werkgever (of werknemer) een van die verplichtingen niet na, dan is hij aansprakelijk voor de schade die de tegenpartij daardoor lijdt. Dit wordt ook wel de ‘aansprakelijkheid op grond van goed werkgever-/werknemerschap’ genoemd.

Niet adequate verzekering voor arbeidsgerelateerde verkeersongevallen

Een van de verplichtingen die de werkgever jegens de werknemer heeft op basis van het goed werkgeverschap uit artikel 7:611 BW is het zorgen voor een adequate verzekering tegen schade door arbeidsgerelateerde verkeersongevallen.

Het ‘ArenA’-arrest gaat over een van de eerste situaties die aanleiding gaf tot het aannemen van een dergelijke plicht. De feiten waren als volgt. Vier mannen rijden in hun bedrijfsbusje richting de Amsterdam ArenA om daar te gaan werken. Het bedrijfsbusje is door hun werkgever geregeld en de mannen zijn verplicht hiermee van en naar Amsterdam te rijden. Op de terugweg na een werkdag gaat het mis. De bestuurder van het busje verliest de macht over het stuur en alle vier de mannen raken gewond en lijden schade. De bestuurder blijft zitten met ernstig rugletsel. De mannen zien graag hun schade vergoed.

De schade van drie van de vier mannen wordt vergoed op basis van de WAM-verzekering die was afgesloten. De vierde man, de bestuurder, valt echter buiten de boot. Schade die een bestuurder van een motorrijtuig lijdt, wordt namelijk niet vergoed onder die WAM-verzekering. Ook op een andere verzekering kon de bestuurder geen aanspraak maken. De bestuurder bleef zitten met zijn eigen schade. De bestuurder ging naar de rechter om zijn schade te verhalen bij zijn werkgever.

De Hoge raad oordeelde dat het feit dat de werknemer geen vergoeding voor zijn schade kreeg, voor risico komt van de werkgever, en wel op grond van het goed werkgeverschap uit artikel 7:611 BW. Volgens de Hoge Raad is de werkgever namelijk op basis van het goed werkgeverschap verplicht om een adequate verzekering af te sluiten voor werknemers die schade lijden als gevolg van verkeersongevallen die met het werk verband houden. Als de werkgever heeft nagelaten een dergelijke verzekering af te sluiten, dan is hij hiervoor jegens de werknemer aansprakelijk. De werknemer lijdt namelijk schade in die zin dat hij wél vergoeding van zijn schade uit een verzekering zou hebben gehad als de werkgever voor die verzekering had gezorgd.

Vragen? 

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheidletselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu