De Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

In de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) staan tien gedragsregels voor iedereen die beroepsmatig is betrokken bij letselschade zoals, verzekeraars, medisch adviseurs en belangenbehartigers. De Letselschade Raad beheert en handhaaft de GBL.

Waarom gedragsregels?

Behandeling van letselschade kan ingewikkeld zijn en kost vaak veel tijd. Onderhandelingen tussen partijen kunnen daarbij moeizaam verlopen. De mogelijke strijd die daaruit volgt kan voor een slachtoffer die vaak al moet herstellen zwaar zijn. De Gedragscode Behandeling Letselschade helpt erbij om de schadebehandeling zo goed mogelijk te laten verlopen.

Toepassing van de GBL

Wanneer de GBL toegepast kan worden heeft met verschillende factoren te maken. Allereerst moet gekeken worden of het om zwaar of licht letsel gaat. De GBL kan immers enkel bij zwaar letsel worden toegepast.

Dit heeft er mee te maken dat bij de afwikkeling van de schadeclaims door de Letselchade Raad onderscheid tussen zwaar en licht letsel wordt gemaakt. Voor lichtletsel geldt het uitgangspunt van de Letselschade Richtlijn Licht Letsel. Maar ook bij lichtletsel wordt gekeken naar de uitgangspunten van de GBL.

Ontstaan van de GBL

Na een onderzoek van een projectteam van de universiteit Tilburg werd in 2006 de eerste versie van de GBL uitgebracht. Dit was het resultaat van een drie jarig onderzoek tussen slachtoffers- en belangenorganisaties.

voorblad GBL

Belangrijk was hierbij de harmonie tussen partijen.  Het slachtoffer staat centraal en partijen werken zoveel mogelijk aan een voor het slachtoffer acceptabele schaderegeling.

In 2012 is de GBL door de projectgroep herzien en zijn er tien gedragsregels opgesteld. Het gaat om de volgende  tien gedragsregels.

Gedragsregel 1: Informeren over belangenbehartiging

De belangenbehartiger die wordt benaderd voor bijstand bij de afwikkeling van de letselschadeclaim, legt de benadeelde uit tegen welke voorwaarden hij zijn diensten kan aanbieden. Hij laat zich daarbij leiden door de belangen van de benadeelde. De belangenbehartiger voorziet de benadeelde van de correspondentie tussen hem en de verzekeraar.

Gedragsregel 2: Ontvangst bevestigen

Uiterlijk twee weken na de ontvangst van de aansprakelijkstelling bevestigt de verzekeraar deze schriftelijk aan de benadeelde en diens belangenbehartiger.

Gedragsregel 3: Onderzoek starten

De verzekeraar handelt alert en zorgvuldig door het onderzoek naar de aansprakelijkheid van haar verzekerde direct na de aansprakelijkstelling te starten.

Gedragsregel 4: Standpunt innemen

Binnen drie maanden na ontvangst van de aansprakelijkstelling neemt de verzekeraar een onderbouwd standpunt over de aansprakelijkheid in.

Gedragsregel 5: Verdieping en contact

Partijen streven naar passende oplossingen in de persoonlijke omgeving en werkomgeving van de benadeelde door zich gedegen te verdiepen in diens persoonlijke situatie, ambities en mogelijkheden.

Verzoeken om aanvullende informatie zijn proportioneel. De verzekeraar houdt er rekening mee dat het de benadeelde moeite kan kosten de informatie te achterhalen.

De verzekeraar heeft ten minste één keer per jaar persoonlijk contact met de benadeelde om zich op de hoogte te stellen van diens letsel en situatie, ook als de benadeelde wordt bijgestaan. Dat is alleen anders, als de benadeelde aangeeft op dat contact geen prijs te stellen.

Gedragsregel 6: Schadeoverzicht opstellen

In overleg met de benadeelde draagt de belangenbehartiger zorg voor een onderbouwd overzicht van de schade. De verzekeraar geeft gemotiveerd aan welke schade zij erkent en wat naar haar mening nog nader onderzoek verdient.

Zij laat, indien aan de orde, tevens haar standpunt weten over de vergoeding van kosten van buitengerechtelijke rechtsbijstand en eventueel deskundigenonderzoek.

Gedragsregel 7: Binnen 14 dagen uitkeren

De verzekeraar keert aan de benadeelde de schade uit die is verschenen en door haar is erkend, dan wel tussen partijen definitief is vastgesteld. Dit gebeurt binnen 14 dagen na de erkenning of de definitieve vaststelling.

Gedragsregel 8: Langer dan twee jaren: evalueren

Duurt de schadebehandeling langer dan twee jaren na de schademelding, dan gaan partijen – op initiatief van de verzekeraar – na wat daarvan de oorzaak is. Partijen spreken concreet af welke maatregelen nodig zijn om de schadebehandeling alsnog zo spoedig mogelijk af te ronden en wie zorg draagt voor de uitvoering daarvan.

Gedragsregel 9: Oplossing zoeken

Loopt de schaderegeling vast, dan brengen partijen precies in kaart wat hen verdeeld houdt en zoeken vervolgens samen zo spoedig mogelijk naar een oplossing.

Gedragsregel 10: Een derde inschakelen

Indien het partijen niet lukt om gezamenlijk een oplossing te bereiken, dan wenden zij zich tot een derde om alsnog een oplossing te bewerkstelligen. Deze beslissing nemen partijen bij voorkeur gezamenlijk.

Vragen?

Heeft u vragen over of zoekt u een advocaat gespecialiseerd in letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van voorblad van gbl
Menu