Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Er gebeuren regelmatig ongevallen doordat er een gat of een scheur in het wegdek zit, doordat er obstakels op de weg liggen of vastzitten of doordat de indeling van de weg en de weguitrusting gevaarlijk is. Denk aan een fietser die met zijn wiel ergens tussen komt of de motorrijder die ten val komt door een gevaarlijke weguitrusting.

Door dergelijke ongevallen kunnen verkeersdeelnemers gewond raken en dus letsel en ander soort schade oplopen.  Het is dan natuurlijk van belang om te weten of iemand aansprakelijk kan worden gesteld voor die schade, zoals bijvoorbeeld de wegbeheerder.

In het algemeen geldt dat de aansprakelijkheid van de wegbeheerder wordt beoordeeld aan de hand van het  volgende.

Wegbeheerder aansprakelijk?

Op de wegbeheerder rust de plicht ervoor te zorgen dat de toestand van de weg de veiligheid van personen en zaken niet in gevaar brengt. Deze verplichting is geregeld in artikel 6:174  leden 1 en 2 BW. De weg is een opstal en daarom is de aansprakelijkheid daarvoor geregeld in het wetsartikel over de aansprakelijkheid voor opstallen (artikel 6:174 BW dus).

De aansprakelijkheid van de wegbeheerder op grond van artikel 6:174 BW betreft een risico aansprakelijkheid. De wegbeheerder kan dus aansprakelijk zijn, ook al weet de wegbeheerder niets af van het bestaan van het gebrek.

Weg gebrekkig?

Bij het antwoord op de vraag of de weg voldoet aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld, en dus niet gebrekkig is, komt het aan op de vraag of de weg, gelet op het te verwachten gebruik of de bestemming daarvan, met het oog op voorkoming van gevaar voor personen en zaken deugdelijk is.

Daarbij is ook van belang hoe groot de kans op verwezenlijking van het gevaar is en welke onderhouds- en veiligheidsmaatregelen mogelijk en redelijkerwijs te vergen zijn.  Bij deze beoordeling worden de zogeheten “kelderluikcriteria” van de Hoge Raad gehanteerd.

De aansprakelijkheid van de wegbeheerder op grond van art. 6:174 BW betreft de openbare weg, waaronder ingevolge artikel 6:174 lid 6 BW ook zijn te verstaan het weglichaam en de weguitrusting. De aansprakelijkheid is beperkt tot gebreken die samenhangen met de verkeersfunctie van de openbare weg.

Wegbeheerder aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad?

De wegbeheerder kan daarnaast, mede uit hoofde van zijn algemene zorgplicht ten aanzien van de veiligheid van weggebruikers, aansprakelijk zijn op grond van artikel 6:162 BW. Artikel 6:162 BW is het wetsartikel over de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad.

Daarvoor zal de wegbeheerder dan het verwijt moeten kunnen worden gemaakt dat hij in de nakoming van deze plicht is tekortgeschoten. Ook dan moet worden getoetst of is voldaan aan de genoemde “kelderluikcriteria”. Bij de aansprakelijkheid van de wegbeheerder op grond van onrechtmatige daad geldt uiteraard wél dat de wegbeheerder het gebrek kende of had moeten kennen (in tegenstelling tot de risico aansprakelijkheid uit artikel 6:174 BW).

Uit de rechtspraak volgt dat de maatstaven die gelden voor het bepalen van de aansprakelijkheid van de wegbeheerder op grond van de artikelen 6:174 BW en 6:162 BW verder niet of nauwelijks verschillen.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

snelweg in de mist bij artikel over aansprakelijkheid wegbeheerder
Menu