Geen immateriële schadevergoeding voor hand weigerende moslima

Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt wanneer er een verplichting bestaat tot schadevergoeding. Artikel 6:95 BW schrijft voor dat  schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.

Artikel 6:106 BW behelst een dergelijke wettelijke grondslag voor vergoeding van ‘ander nadeel’ dan vermogensschade. In artikel 6:106 BW staat dat een benadeelde recht heeft op een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding “indien de benadeelde lichamelijk letsel heeft opgelopen, in zijn eer of goede naam is geschaad of op andere wijze in zijn persoon is aangetast.”

De rechtbank Midden-Nederland heeft zich moeten buigen over de reikwijdte van  deze bepaling.

Weigering hand en weigering behandeling

Het betreft een geschil tussen een patiënte die de hand van een kaakchirurg weigerde. De kaakchirurg wil zich voor de behandeling voorstellen en steekt zijn hand uit. De patiënte weigert de hand te schudden vanwege haar geloof.  Vervolgens weigert de kaakchirurg verdere behandeling omdat er wat hem betreft een vertrouwensbreuk is ontstaan terwijl de chirurgische ingreep niet urgent is.

Aansprakelijkheid erkend

De patiënte stelt de kaakchirurg aansprakelijk vanwege  het ten onrechte afbreken van de geneeskundige behandelingsovereenkomst.

De (verzekeraar van de) kaakchirurg erkent aansprakelijkheid en biedt een schadevergoeding aan van € 500,–, die wordt overgemaakt aan de patiënte.

€ 5.000,– aan immateriële schade

Dit is voor de patiënte niet genoeg. De patiënte gaat naar het bureau gelijke behandeling en ook naar de rechter. Volgens haar is er sprake van verboden onderscheid op basis van geloofsovertuiging aangezien haar verdere behandeling werd ontzegd.

De patiënte stelt dat zij in haar eer en goede naam is geschaad en/of dat zij op andere wijze in haar persoon is aangetast. De patiënte eist een immateriële schadevergoeding van € 5.000,–.

Rechter: geen ander nadeel in de zin van artikel 6:106 BW

De rechter oordeelt weliswaar dat er door beëindiging van de verdere behandeling sprake is van verboden onderscheid op basis van geloofsovertuiging, ook al was dat niet zo bedoeld door de kaakchirurg, maar voor een verplichting tot vergoeding van immateriële schade ziet de rechter geen aanleiding.

De rechter oordeelt dat niet is gebleken dat de patiënte zodanig ‘in haar persoon is aangetast’ dat er recht bestaat op vergoeding van immateriële schade.

Resteert de vraag of de aard en de ernst van de normschending kunnen meebrengen dat de in dit verband relevante nadelige gevolgen daarvan voor de benadeelde zo voor de hand liggen dat een aantasting van de persoon kan worden aangenomen.

Niet valt uit te sluiten dat, ook ingeval van geestelijk letsel geen sprake is, de aard en de ernst van de normschending en van de gevolgen daarvan voor ‘de benadeelde’ meebrengen dat van de in artikel 6:106 aanhef en onder b BW bedoelde ‘aantasting in de persoon op andere wijze’ sprake is.

Wil van aantasting in de persoon echter sprake zijn dan is de enkele normschending onvoldoende; de gevolgen daarvan moeten voldoende ernstig zijn.

Omtrent de persoonlijke gevolgen voor [eiseres] van voormelde normschending is echter niets komen vast te staan. [eiseres] volstaat slechts met het standpunt dat [gedaagde sub 2] door de weigering handen te schudden haar normen en waarden en dus haar geloofsovertuiging heeft geschonden.

De gevolgen voor haar blijven vrijwel onbesproken, anders dan dat zij zich uit angst voor de tandarts niet meer heeft laten behandelen, maar dat is onvoldoende en komt voor haar rekening en risico, zodat haar vordering moet worden afgewezen.

Geen immateriële schadevergoeding

De rechter oordeelt dus dat er in dit geval geen recht bestaat op een vergoeding van immateriële schade. De gevorderde € 5.000,– wordt daarom afgewezen.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 7 oktober 2020 (ECLI:NL:RBMNE:2020:4307).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

twee handen met blauwe chirurgen handschoenen
Menu