Ontdekking van verzwijging in het verzekeringsrecht (artikel 7:929 BW)

In het verzekeringsrecht geldt dat de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekering volledige en juiste informatie moet verstrekken. Maar wat als de verzekeraar ontdekt dat de verzekeringnemer deze mededelingsplicht heeft geschonden?

Het verzekeringsrecht biedt de verzekeraar dan een aantal mogelijkheden. Die mogelijkheden staan in artikel 7:930 BW, voor zover het gaat om het recht op uitkering.

Maar voordat die gevolgen kunnen worden ingeroepen door de verzekeraar, dient de verzekeraar te voldoen aan een aantal voorwaarden. Die voorwaarden staan in artikel 7:929 BW. Daarnaast regelt artikel 7:929 BW de mogelijkheden voor de verzekeraar  voor zover het gaat om het opzeggen van de verzekeringsovereenkomst.

Artikel 7:929 BW

In artikel 7:929 BW staat dat de verzekeraar die ontdekt dat de verzekeringnemer bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst onjuist of onvolledige informatie heeft verstrekt, de verzekeringnemer binnen twee maanden na de ontdekking moet wijzen op het schenden van de mededelingsplicht. Lid 1 van artikel 7:929 BW luidt:

De verzekeraar die ontdekt dat aan de in  artikel 928  omschreven mededelingsplicht niet is voldaan, kan de gevolgen daarvan slechts inroepen indien hij de verzekeringnemer binnen twee maanden na de ontdekking op de niet-nakoming wijst onder vermelding van de mogelijke gevolgen.

Termijn van 2 maanden

De termijn van 2 maanden geldt zowel in de situatie waarin de verzekeraar de verzwijging ontdekt vóórdat een verzekerd evenement zich voordoet, als in de situatie waarin de verzekeraar de verzwijging ontdekt ná een verzekerd evenement.

foto van klok bij alinea over termijnen

De verzekeraar moet de verzekerde ook wijzen op de (mogelijke) gevolgen van de schending van de mededelingsplicht.

Slechts een vermoeden van schending van de mededelingsplicht kwalificeert nog niet als ‘ontdekking’.

Als de schending van de mededelingsplicht wordt ontdekt door een onderzoeker van de verzekeraar, bijvoorbeeld tijdens een gesprek met de verzekerde nadat een verzekerd evenement is voorgevallen, geldt ook als een ontdekking door de verzekeraar.

Als de verzekeraar de termijn van 2 maanden overschrijdt dan zal de verzekeraar zich niet de gevolgen kunnen inroepen.

Opzet tot misleiding

Als de mededelingsplicht is geschonden  met het opzet te misleiden of als de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken geen verzekering zou hebben gesloten, dan kan de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst binnen 2 maanden per direct opzeggen (artikel 7:929 lid 2 BW).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

afbeelding van polisvoorwaarden met de tekst verzekeringsrecht
Menu