Schadevergoeding voor politiemedewerkers

Politiewerk is niet zonder risico’s. De kans dat een politieagent tijdens zijn werk (letsel)schade oploopt is relatief groot. Onder omstandigheden kan de politie aangesproken worden voor deze schade.

Werkgeversaansprakelijkheid

Werknemers die schade lijden tijdens hun werk kunnen dat vaak verhalen bij hun werkgever. De werkgever moet er namelijk voor zorgen dat de werknemers hun werk veilig uit kunnen voeren. Lijdt een werknemer toch schade en heeft de werkgever niet voldoende gezorgd voor een veilige werkomgeving, dan is de werkgever aansprakelijk. De werkgeversaansprakelijkheid is geregeld in artikel 7:658 BW.

Ook politieagenten kunnen de politie aanspreken voor schade die zij tijdens het politiewerk lijden. Hiervoor gelden echter aparte regels. Tussen de politie en de politieagent bestaat namelijk geen arbeidsovereenkomst, waardoor de werkgeversaansprakelijkheid van artikel 7:658 BW niet geldt. Schadevergoeding voor de politiemedewerker is daarom geregeld in een afzonderlijk besluit.

Schadevergoeding voor de politiemedewerker

In het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp) is de vergoeding van schade die een politieagent lijdt tijdens zijn werk geregeld. Als er sprake is van een ‘dienstongeval’, dan heeft de betreffende politiemedewerker recht op vergoeding van “de noodzakelijk gemaakte kosten van geneeskundige behandeling of verzorging” (artikel 54 Barp). Als er sprake is van een ‘beroepsincident’, dan bestaat er een recht op volledige vergoeding van de schade die ten gevolge van het beroepsincident is ontstaan (artikel 54b Barp). Vanwege dit verschil in vergoeding, is het belangrijk om een ‘dienstongeval’ en ‘beroepsincident’ goed te onderscheiden.

‘Dienstongeval’ of ‘beroepsincident’?

Een ‘dienstongeval’ is een ongeval dat is veroorzaakt tijdens de werkzaamheden van de politiemedewerker. De oorzaak van het ongeval moet in overwegende mate gelegen zijn in de aard van het politiewerk (artikel 1 lid 1 sub z Barp). Het vallen van een kruk op het politiebureau is dan ook geen ‘dienstongeval’. Het gewond raken tijdens een weerbaarheidstraining kan bijvoorbeeld wel kwalificeren als ‘dienstongeval’. Als de politiemedewerker zelf schuld heeft aan het ontstaan van de schade of aan zijn onvoorzichtigheid te wijten is, dan is er geen sprake van een ‘dienstongeval’.

Het ‘beroepsincident’ is ook een ongeval dat is gebeurd tijdens het politiewerk, maar daarbovenop moet er sprake zijn van een ‘gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdt met de taakuitoefening van de ambtenaar en waaraan hij zich vanwege zijn specifieke functie niet kan onttrekken” (artikel 1 lid 1 sub pp Barp). Een voorbeeld is het moeten redden van mensen uit een brandend gebouw of de confrontatie met een gewapend persoon. Dit zijn gevaarlijke situaties die typisch zijn aan het politiewerk en waaraan de politieagent zich niet kan onttrekken; zijn taak is juist het gevaar tegemoet te gaan.

Bij een ‘beroepsincident’ zal de politie op basis van artikel 54b Barp de schade die is ontstaan door het beroepsincident volledig vergoeden. Is er sprake van een ‘dienstongeval’ dan vergoedt de politie in ieder geval de noodzakelijk gemaakte kosten voor geneeskundige behandelingen of verzorging (artikel 54 Barp). Andere schadeposten, de restschade, kunnen ook voor vergoeding in aanmerking komen, maar dat is niet mogelijk op grond van de Barp.

Vergoeding van restschade

De schade die is ontstaan door een ‘dienstongeval’ en niet wordt vergoed op basis van de Barp, kan alsnog voor vergoeding in aanmerking komen. Het uitgangspunt is dat de politie ook de restschade moet vergoeden. Dit is anders als de politie aantoont dat zij haar ‘zorgplicht’ is nagekomen. Dit lijkt erg op de werkgeversaansprakelijkheid van artikel 7:658 BW. Als de politie niet voor een veilige werkomgeving heeft gezorgd en er ontstaat daardoor schade bij de medewerker, dan moet de politie die schade ook vergoeden.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een  advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem  vrijblijvend  contact  op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in  aansprakelijkheidletselschade  en  verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

politieagenten op motoren op een rij
Menu