Wetsvoorstel verbod op zwijgcontracten na medische missers

Er ligt een wetsvoorstel ter consultatie waarmee zwijgcontracten in de zorg worden verboden. Het wetsvoorstel leest u hier.

Een patiënt kan letselschade oplopen of overlijden als gevolg van een fout van een arts of een andere medische behandelaar. Er kan dan een discussie ontstaan over de vraag of de zorginstelling aansprakelijk is voor de letselschade of het overlijden als gevolg van de medische fout en/of over de vraag hoe hoog de schade is.

Om die discussie te beëindigen en om een procedure daarover te voorkomen, betalen zorginstellingen soms een schadevergoeding in ruil voor het zwijgen van de patiënt over de fout. Dat noemt men een ‘zwijgcontract’ na een medische misser.

De patiënt verbindt zich dan contractueel om niet te praten over de medische misser en over de schadevergoeding, niet met de media en ook niet door middel van een klacht bij de medische tuchtraad bijvoorbeeld.

Deze gang van zaken wordt door sommige politici onwenselijk beschouwd en daarom ligt er nu een wetsvoorstel om zwijgcontracten te verbieden. Het komt er kort gezegd op neer dat dergelijke contracten nietig zijn, mocht het voorstel uiteindelijk wet worden.

Lees hieronder het volledige wetsvoorstel voor het verbod op zwijgcontracten of bekijk het voorstel hier.

 

CONSULTATIEVERSIE

Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning

VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het met het oog op openheid over en transparantie van de kwaliteit van jeugdzorg, zorg en ondersteuning gewenst is te bepalen dat bedingen die tot geheimhouding van incidenten verplichten, nietig zijn;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I
Na artikel 4.1.8 van de Jeugdwet wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.1.8a

1. In dit artikel wordt verstaan onder:
– incident: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp of van de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de jeugdige of de ouder;
– contractspartij:
a. jeugdhulpaanbieder, gecertificeerde instelling, bij of voor de jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling werkzame natuurlijke persoon of rechtspersoon, jeugdhulpverlener of pleegouder;
b. jeugdige, ouder, ouder zonder gezag, voogd, degene die anders dan als ouder samen met de ouder het gezag over de jeugdige uitoefent, pleegouder, wettelijk vertegenwoordiger van de jeugdige, curator of mentor van een betrokkene als bedoeld in artikel 7.3.15, tweede lid, persoon als bedoeld in artikel 7.3.15, derde lid, of nabestaande van een betrokkene als bedoeld in artikel 7.3.1, tweede lid.

2. Elk beding in een door contractspartijen gesloten overeenkomst dat het recht beperkt of ontneemt om informatie over een incident openbaar te maken of aan een derde te verstrekken, is nietig.

3. Het tweede lid is niet van toepassing:
a. voor zover het beding voortvloeit uit een wettelijk voorschrift;
b. op bedingen die overeengekomen zijn voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel.

Artikel II

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:
– incident: een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt;.

2. In het derde lid wordt na “deze wet” ingevoegd “, met uitzondering van artikel 11a, “.

Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11a

1. In dit artikel wordt verstaan onder contractspartij:
a. zorgaanbieder, instelling als bedoeld in artikel 1, zesde lid, of bij of voor de zorgaanbieder of instelling werkzame natuurlijke persoon;
b. cliënt, vertegenwoordiger van de cliënt of nabestaande van een cliënt.

2. Elk beding in een door contractspartijen gesloten overeenkomst dat het recht beperkt of ontneemt om informatie over een incident openbaar te maken of aan een derde te verstrekken, is nietig.

3. Het tweede lid is niet van toepassing:
a. voor zover het beding voortvloeit uit een wettelijk voorschrift;
b. op bedingen die overeengekomen zijn voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel.

Artikel III

De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1.1, tweede lid, wordt “diens ouder, kind, broer of zus” vervangen door “diens ouder, kind, broer, zus, grootouder of kleinkind”.

B

Na artikel 3.4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3.4a

1. In dit artikel wordt verstaan onder:
– incident: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van beschermd wonen of opvang, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt;
– contractspartij:
a. aanbieder van een maatwerkvoorziening voor beschermd wonen of opvang of bij of voor de aanbieder werkzame natuurlijke persoon of rechtspersoon;
b. cliënt, vertegenwoordiger van de cliënt of nabestaande van een cliënt.

2. Elk beding in een door contractspartijen gesloten overeenkomst dat het recht beperkt of ontneemt om informatie over een incident openbaar te maken of aan een derde te verstrekken, is nietig.

3. Het tweede lid is niet van toepassing:
a. voor zover het beding voortvloeit uit een wettelijk voorschrift;
b. op bedingen die overeengekomen zijn voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel.

C

Na artikel 4.2.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.2.5a

1. In dit artikel wordt verstaan onder:

– incident: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 4.1.1, en heeft geleid, had kunnen leiden of zou kunnen leiden tot schade bij de betrokkene;
– contractspartij:
a. Veilig Thuis of een bij of voor Veilig Thuis werkzame natuurlijke persoon of rechtspersoon;
b. betrokkene bij een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden daarvan, vertegenwoordiger van de betrokkene of nabestaande van een betrokkene.

2. Elk beding in een door contractspartijen gesloten overeenkomst dat het recht beperkt of ontneemt om informatie over een incident openbaar te maken of aan een derde te verstrekken, is nietig.

3. Het tweede lid is niet van toepassing:
a. voor zover het beding voortvloeit uit een wettelijk voorschrift;
b. op bedingen die overeengekomen zijn voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel.

Artikel IV

[PM: samenloopbepalingen]

Artikel V

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

vrouw met vinger voor lippen voor stilte
Menu