Vergoeding van (in prijs gestegen) gestolen Rolex, welk bedrag dient de verzekeraar te vergoeden?

Het kan voorkomen dat u kostbare goederen verliest door bijvoorbeeld een diefstal. Gelukkig bieden verzekeringen hiertegen vaak enige oplossing. De prijs van kostbare goederen, zoals sieraden en horloges zijn moeilijk vast te stellen. In de horlogewereld zijn bepaalde modellen, zoals een Rolex, vrij zeldzaam en stijgen deze doorgaans in waarde. Hiernaast hebben zeldzame modellen meestal een erg lange levertijd bij de officiële dealer.

Als er sprake is van een gestolen duur horloge en de verzekerde dit meldt bij zijn verzekeraar, op welk bedrag maakt hij dan aanspraak? Hieruit rijst vervolgens de vraag hoe de verzekeringsovereenkomst dient te worden uitgelegd. In onderstaande blog leest u hoe de commissie van de Kifid oordeelt in zo’n soort zaak.

Gestolen Rolex

Een verzekerde heeft een Buitenshuisverzekering afgesloten als onderdeel van een Woonverzekering. In de nacht van 26 en 27 april 2022 is zijn Rolex Sky-Dweller kwijtgeraakt. Deze is vermoedelijk gestolen. De verzekerde heeft vervolgens aangifte gedaan van diefstal bij de politie en heeft dit daarnaast bij zijn verzekeraar gemeld. De verzekeraar heeft hem meegedeeld dat hij een vergoeding krijgt ten bedrage van €14.300 met aftrek van het eigen risico van €100,-.

De verzekerde heeft vervolgens bezwaar gemaakt tegen deze hoogte van de vergoeding en stelt dat hij recht heeft op een vergoeding van €25.000,-. Hij heeft namelijk voor dit bedrag in de tussentijd eenzelfde horloge gekocht bij een juwelier. De verzekeraar wijst na aanvullend onderzoek door een sieradenexpert dit bezwaar af, waarop de verzekerde een klacht heeft ingediend bij Kifid.

Klacht en vordering

De verzekerde vordert een aanvullende vergoeding van €10.700,- voor zijn kwijtgeraakte horloge en onderbouwt de vordering met het volgende:

Op grond van artikel 26 van de voorwaarden heeft een verzekerde recht op het bedrag om ‘dezelfde spullen nu te kopen’. Met het uitgekeerde bedrag van €14.200,- kan hij niet hetzelfde horloge opnieuw kopen. Rolex horloges zijn immers vrij exclusief en de levertijd bij de originele dealer is dan ook lang. In onderhavig geval is de levertijd van dit model minimaal drie jaar. De verzekerde heeft hierdoor een bedrag van €25.000,- moeten betalen aan een juwelier om het horloge in de tussentijd nieuw te kopen.

Verweer verzekeraar

De verzekeraar stelt dat de verzekerde op grond van artikel 26 van de voorwaarden recht heeft op de nieuwwaarde van hetzelfde horloge. De nieuwaarde is door de ingeschakelde expert op een bedrag van €14.300,- vastgesteld. Het uitgangspunt van de waardebepaling is de officiële prijslijst van Rolex en het bedrag voor dit horloge op de website van Rolex. De verzekerde heeft, gezien de lange levertijd, er zelf voor gekozen het horloge te kopen met directe levering bij een dealer. Door deze reden is het horloge veel duurder dan wanneer dit via de officiële Rolex dealer wordt gekocht. De verzekeraar stelt dat dit voor rekening en risico van de consument komt. Voorts stelt de verzekeraar dat het hem vrij staat om in de voorwaarden op te nemen binnen welke grenzen hij dekking wil bieden en hiermee de omvang van de dekking kan bepalen.

Uitleg verzekeringsovereenkomst door de geschillencommissie

De vraag in onderhavig geval is of de verzekeraar de gevorderde aanvullende vergoeding van €10.700 mocht afwijzen. De commissie van het Kifid beantwoordt deze vraag negatief

De vraag die centraal staat in deze klacht is hoe de verzekeringsvoorwaarden moeten worden uitgelegd. De commissie volgt hiervoor de richtlijnen van de Hoge Raad. Dit houdt kort gezegd in dat voor een uitleg van de voorwaarden moet worden gekeken naar alle omstandigheden die een rol hebben gespeeld bij het sluiten van het contract tussen partijen, met inachtneming van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. In onderhavig geval gaat het om de uitleg van de voorwaarden in een consumentenverzekeringsovereenkomst, waarbij de verzekeraar deze heeft bepaald. Er dient te worden gekeken naar objectieve factoren, zoals de letterlijke bewoordingen van de tekst, gelezen in het licht van de verzekeringsvoorwaarden als geheel (HR 13 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:601 en HR 16 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2793).

Verzekeraars dienen de overeenkomsten duidelijk en begrijpelijk op te stellen voor consumenten. Indien er twijfel bestaat over de betekenis van een bepaling, wordt dit in het voordeel van de consument toegepast. Dit is zogenaamde contra proferentem-regel, zoals neergelegd in artikel 6:238 lid 2, tweede zin, Burgerlijk Wetboek (hierna ‘BW’).

Gelet op het bovenstaand is het natuurlijk van belang wat er in artikel 26 expliciet is opgenomen. Artikel 26 van de voorwaarden luidt als volgt:

Wat betalen we als de verzekerde de persoonlijke bezittingen niet kan herstellen?

Het bedrag om dezelfde spullen nu te kopen.

  • De spullen zijn jonger dan 1 jaar.”

De commissie stelt dat het van belang is wat onder het begrip ‘’kopen’’ wordt verstaan. Dit begrip is niet nader gedefinieerd in de voorwaarden van de overeenkomst. De commissie heft vervolgens in het woordenboek van de Van Dale gekeken naar de uitleg. Hierin staat dat met ‘’kopen’’ wordt bedoeld het ‘’voor geld in zijn bezit krijgen’’.

Gelet op deze definitie stelt de commissie vast dat de consument overeenkomstig artikel 26 van de voorwaarden recht heeft op een bedrag om het horloge nu te kopen, wat betekent dat het redelijk is dat hij dit na aankoop snel in bezit kan krijgen. Het verschil tussen juridische koop, levering en bezit, zoals blijkt uit de definitie van Van Dale, is voor een gemiddelde consument zonder toelichting niet duidelijk. De verzekeraar is gebruiker van de voorwaarden en heeft deze opgesteld. Indien de verzekeraar onvoldoende onderscheid maakt tussen de begrippen kopen en bezitten, komt dit dan ook voor zijn risico. Nu de verzekeraar dit heeft nagelaten, wordt in overeenstemming met de contra proferentem- regel geoordeeld dat de verzekerde hieruit mocht begrijpen dat met ‘’nu kopen’’ tevens ‘’nu bezitten’’ werd bedoeld. In ieder geval mag de verzekerde uitgaan van een levertijd en bezit binnen afzienbare tijd na sluiting van de koopovereenkomst. Nu duidelijk blijkt dat de levertijd van het horloge bij een Rolex dealer tegen de cataloguswaarde minimaal drie jaar bedraagt en dat alleen tegen een hogere prijs het horloge kort na de aankoop kan worden geleverd en in het bezit van de consument kan komen, dient de verzekeraar over te gaan tot vergoeding van de hogere aankoopprijs.

Conclusie

De vordering van de verzekerde is volgens de commissie ten onrechte afgewezen. De verzekeraar moet alsnog overgaan tot betaling van de aanvullende vergoeding van €10.700,-, nu de verzekeraar niet nader de bepaling van het begrip kopen heeft uitgelegd. Als de verzekeraar dit niet op voldoende wijze uitlegt in de overeenkomst, wordt dit volgens de contra proferentem-regel in het voordeel van de consument toegepast.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de geschillencommissie van het Kifid van 10 januari 2024 (nr. 2024-0021).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheidletselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

logo kifid
Menu