Gevolgen van schenden mededelingsplicht voor het recht op uitkering (artikel 7:930 BW)

In het verzekeringsrecht bestaat de mededelingsplicht. Dat betekent dat een verzekeringnemer vooraf relevante omstandigheden moet mededelen aan de verzekeraar. Dit staat in artikel 7:928 BW.

Artikel 7:930 BW

Als zich een schade voordoet, of een ander verzekerd evenement, kan het blijken dat de verzekeringnemer deze mededelingsplicht heeft geschonden. In het verzekeringsrechtelijke artikel 7:930 BW staat wat dan de gevolgen zijn voor het recht op uitkering.

Feiten van geen belang voor beoordeling risico

In artikel 7:930 lid 2 staat dat indien de mededelingsplicht is geschonden, er toch recht bestaat op uitkering als de niet of onjuist meegedeelde feiten van geen belang zijn voor de beoordeling van het risico dat zich heeft verwezenlijkt.

Hogere premie of lager verzekerd bedrag bij kennis van ware stand van zaken

Echter, als de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken een hogere premie zou hebben bedongen, of de verzekering voor een lager bedrag zou hebben gesloten, dan wordt de uitkering verminderd in evenredigheid daarmee (artikel 7:930 lid 3).

Andere voorwaarden bij kennis van ware stand van zaken

Als de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken andere voorwaarden zou hebben gesteld, dan is slechts uitkering verschuldigd als waren deze voorwaarden in de overeenkomst opgenomen (artikel 7:930 lid 3).

Geen verzekering gesloten bij kennis van ware stand van zaken

Indien de verzekeraar bij kennis van de ware stand van zaken überhaupt geen verzekering zou hebben gesloten, dan is er geen uitkering verschuldigd (artikel 7:930 lid 4).

Hierbij is niet doorslaggevend of de betreffende verzekeraar de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken zou hebben gesloten, maar of de ‘redelijk handelend verzekeraar’ dat zou hebben gedaan.

Opzet tot misleiding / verzekeringsfraude

Als de mededelingsplicht is geschonden met het opzet de verzekeraar te misleiden, dan is er geen uitkering verschuldigd (artikel 7:930 lid 5).

Volgens de Hoge Raad moet onder ‘opzet tot misleiding’ bij dit artikel worden verstaan dat de verzekeringnemer feiten of omstandigheden niet aan de verzekeraar heeft medegedeeld die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden hij de verzekering zal willen sluiten, afhangt of kan afhangen, terwijl de verzekeringnemer aldus heeft gehandeld met de bedoeling de verzekeraar ertoe te bewegen de overeenkomst aan te gaan die hij anders niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

 

 

 

 

 

afbeelding van polisvoorwaarden met de tekst verzekeringsrecht
Menu