Hof Amsterdam: gebruik blokkeringsrecht slachtoffer letselschade geen obstakel voor nieuw deskundigenbericht

Het gerechtshof Amsterdam heeft een principiële uitspraak gedaan over het blokkeringsrecht van een slachtoffer van letselschade.

Blokkeringsrecht

Het blokkeringsrecht is het recht van een slachtoffer van letselschade om een onderzoek van een deskundige te blokkeren. Daarmee wordt voorkomen dat het rapport van de deskundige wordt gebruikt voor de verdere afwikkeling van de schaderegeling.

Het rapport is dan niet inzichtelijk voor de tegenpartij (de verzekeraar meestal) en het rapport wordt bij de verdere beoordeling van de letselschade buiten beschouwing gelaten.

Dit blokkeringsrecht volgt uit artikel 7:464, tweede lid, aanhef en onder b, BW.

De letselschade

De zaak gaat om  een man die op 15 september 2011 betrokken is geweest bij een verkeersongeval in Amsterdam. Bij dat ongeval is hij, rijdend op een scooter, aangereden door een rechtsaf slaande vrachtwagen waarvan de bestuurder hem niet had gezien. De man is ten val gekomen en heeft letsel  opgelopen.

De gezamenlijke expertise

Om duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van het letsel komt de man met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de vrachtwagen  overeen dat een psychiatrisch onderzoek zal worden verricht.

Vervolgens heeft de man gebruik gemaakt van zijn blokkeringsrecht.

Het verzoek om een voorlopig deskundigenbericht

Daarna verzoekt de man de rechtbank om een andere psychiater als deskundige te benoemen, zodat er opnieuw een psychiatrisch onderzoek kan worden verricht.

De rechtbank wijst dit verzoek af. De man gaat in hoger beroep.

Het gerechtshof Amsterdam

Het hof Amsterdam benadert de zaak principieel. Het hof wil waken voor uitholling van het blokkeringsrecht. Het hof wijst op de mogelijk ongewenste consequenties. Immers, als er na gebruik te hebben gemaakt van het blokkeringsrecht geen mogelijkheid zou bestaan om te vragen om benoeming van een deskundige, dan zou men niet zo veel meer hebben aan het blokkeringsrecht.

De enkele omstandigheid dat een partij nadat in verband met de vaststelling van zijn schade een geneeskundig onderzoek was overeengekomen en uitgevoerd, gebruik heeft gemaakt van zijn hierboven genoemde blokkeringsrecht, brengt niet mee dat een vervolgens door die partij gedaan verzoek om een voorlopig deskundigenbericht met betrekking tot dezelfde feiten, niet ter zake dienend is of in strijd komt met een goede procesorde, misbruik oplevert van de bevoegdheid een dergelijk verzoek te doen of afstuit op een ander zwaarwichtig bezwaar.

Het blokkeringsrecht zou anders in belangrijke mate worden uitgehold, omdat een partij bij een overeenkomst betreffende de schadeafwikkeling die daarvan gebruik maakt, dan geen toegang meer zou hebben tot de rechter voor een voorlopig deskundigenonderzoek zoals bedoeld in artikel 202 Rv.

Die partij zou zich hierdoor genoodzaakt kunnen zien, in feite al bij het aangaan van de overeenkomst, het blokkeringsrecht niet uit te oefenen en daarvan op voorhand af te zien. Dit is met de strekking van dat recht niet verenigbaar.”

Eisen van redelijkheid en billijkheid

Het hof ziet echter ook in dat van een dergelijke principiële uitspraak  misbruik kan worden gemaakt. Daarom oordeelt het hof nog wel:

Wel volgt uit de eisen van redelijkheid en billijkheid, waarnaar de partijen bij een overeenkomst zoals hier aan de orde zich op grond van het bepaalde in artikel 6:248, eerste lid, BW tegenover elkaar hebben te gedragen, dat het een partij niet vrijstaat willekeurig van het hem toekomende blokkeringsrecht gebruik te maken, bijvoorbeeld omdat de uitslag en de gevolgtrekking van het uitgevoerde onderzoek hem niet aanstaan, en dat hij deugdelijk, met mededeling van zijn bezwaren en op een voor de wederpartij begrijpelijke wijze, motiveert waarom hij van het blokkeringsrecht gebruik maakt.

Kosten van het voorlopige deskundigenbericht?

Het hof oordeelt over de kosten dat  nu Achmea heeft erkend aansprakelijk te zijn voor de door de man geleden schade,  Achmea het voorschot op de kosten van de deskundige dient te voldoen.

Deze uitzondering op de hoofdregel dat de verzoeker de kosten dient voor te schieten, wordt dus ook gehandhaafd als het gaat om een verzoeker die om een benoeming van een deskundige verzoekt nadat hij een eerder rapport heeft geblokkeerd.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het gerechtshof Amsterdam van  19 mei 2020 (ECLI:NL:GHAMS:2020:1383).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

gebouw van het paleis van justitie in Amsterdam
Menu