Nieuw: de ‘Kamer voor Langlopende Letselschadezaken’

De afwikkeling van een letselschade kan soms erg lang duren. De laatste jaren zijn daarover verschillende onderzoeken naar gedaan.

De Universiteit van Utrecht bijvoorbeeld, heeft een rapport uitgebracht over de kenmerken van langlopende letselschadezaken. Onder andere is onderzocht wat de redenen zijn voor de lange duur van de afwikkeling. Ook worden aanbevelingen gedaan om de afwikkeling te versnellen.

Een letselschadezaak wordt als langlopend bestempeld indien het dossier langer dan twee jaar open staat. De minister voor Rechtsbescherming wil uitvoering geven aan één van de aanbevelingen door het instellen van een ‘Kamer voor Langlopende Lestelschadezaken’ (Kamer LLZ).

Waarom een Kamer voor Langlopende Letselschadezaken?

Het idee van een Kamer LLZ is ontstaan vanuit de gedachte dat het in het belang is van slachtoffers om letselschades sneller en eerlijker af te handelen. Idealiter zijn er geen langlopende letselschadezaken meer, tenzij het slachtoffer aangeeft dat de schade nog niet definitief moet worden afgerond. De Kamer LLZ is een tijdelijke oplossing totdat structuurverbetering ervoor zorgt dat langlopende letselschadezaken niet meer voorkomen.

Drie oplossingen

Om ervoor te zorgen dat langlopende letselschadezaken in de toekomst niet meer voorkomen, heeft de Letselschade Raad langs drie lijnen verschillende maatregelen uitgewerkt:

  1. Het instellen van de Kamer LLZ om bestaande langlopende zaken versneld tot een oplossing te brengen;
  2. Het bieden van systeemoplossingen om de aanpak in nieuwe zaken te verbeteren;
  3. Het verbeterde proces blijven monitoren met klanttevredenheidsonderzoeken onder slachtoffers.

Wat is de Kamer LLZ?

De Kamer LLZ is in haar functioneren onafhankelijk. De Kamer LLZ bestaat uit een voorzitter en drie leden die zijn aangesteld door het bestuur van De Letselschade Raad. De Kamer LLZ kan een letselschade zaak behandelen en spreekt hierover een oordeel uit. Dit oordeel van de Kamer LLZ is bindend voor de partijen. Dit betekent dat de partijen na het oordeel van de Kamer LLZ niet meer het geschil aan de rechter kunnen voorleggen.

Het belang van de Kamer LLZ?

Zowel slachtoffers als verzekeraars hebben een duidelijk belang bij de Kamer LLZ. Beiden zijn namelijk gebaat bij het definitief beëindigen van langlopende letselschadezaken. Het kan helpen om de zaak voor te leggen bij de Kamer LLZ om tot een snelle, laagdrempelige en finale oplossing voor het geschil te komen.

Wanneer kan het geschil worden voorgelegd?

De Kamer LLZ roept betrokkenen op zich samen met de wederpartij te melden voor het versneld afwikkelen van een langlopende letselschadezaak. Om zich te kunnen melden bij de Kamer LLZ is wederzijdse instemming nodig van de aansprakelijke verzekeraar en de letselschadeadvocaat dan wel belangenbehartiger van het slachtoffer.

De Letselschade Raad hoopt met de invoering van de Kamer LLZ een voortvarend antwoord te hebben gevonden op de roep vanuit politiek, media en maatschappij om langlopende letselschadezaken versneld op te lossen. Of dit ook zo is, zal uit de praktijk moeten blijken.

logo letselschade raad bij artikel over wijzigingen richtlijnen
Menu