Letselschade en zwarte inkomsten

Als u letsel hebt opgelopen waarvoor een ander aansprakelijk is, dient alle schade die u als gevolg daarvan lijdt te worden vergoed. Dit geldt ook voor de schade die u lijdt doordat u niet meer (volledig) in staat bent om te werken en waardoor u inkomsten misloopt. Dit heet ‘verlies arbeidsvermogen’. Klik hier voor een algemeen artikel over letselschade en verlies arbeidsvermogen.

Het verlies arbeidsvermogen ziet ook op ‘zwarte inkomsten’.

Letsel en zwarte inkomsten

Bij het vaststellen van de inkomsten van het slachtoffer voorafgaand aan het oplopen van het letsel moet rekening worden gehouden met alle inkomsten uit arbeid.

Hier vallen ook zwarte inkomsten onder, zo oordeelt de Hoge Raad. zie uitspraak: HR 24 november 2000, ECLI:NL:PHR:2000:AA8453. De financiële situatie van het slachtoffer moet zoveel mogelijk worden teruggebracht naar de staat waar deze in zou hebben verkeerd in de situatie zonder ongeval. Om die situatie te beoordelen, wordt er onder meer gekeken naar de periode vóór het oplopen van het letsel.

Het is niet de bedoeling dat het slachtoffer er na een ongeval financieel op achteruitgaat en dat zou het geval kunnen zijn als er bij de schadevergoeding geen rekening gehouden zou worden met zwarte inkomsten.

Wat valt er onder zwarte inkomsten?

In Nederland ben je verplicht om bij het verrichten van werkzaamheden belasting over de verdiensten af te dragen. Indien werkzaamheden frequent plaatsvinden zonder dat hier belasting over wordt afgedragen, wordt dit ‘zwart werk’ genoemd. Bij zwart werk wordt er geen administratie over de werkzaamheden gevoerd. De verrichter van de werkzaamheden stuurt dus geen factuur en ontvangt ook geen loonstrookje.

Bewijs van letselschade

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er ook schadevergoeding kan worden gevorderd als het slachtoffer geen zwart werk meer kan verrichten door het toedoen van een ander.

Het is wel zo dat het slachtoffer moet bewijzen dat hij zwart werk uitvoerde voordat hij de schade opliep. Dat is niet altijd makkelijk, omdat zwart werk vaak niet wordt gedocumenteerd. Mochten er wel gegevens bekend zijn, dan kan aan de hand daarvan worden ingeschat wat het slachtoffer zou hebben verdiend met zwart werk in de situatie waarin er geen letsel zou zijn opgelopen.

Het leveren van dat bewijs is natuurlijk lastig aangezien de administratie van het zwarte werk niet wordt bijgehouden. Een verklaring van degene die het slachtoffer inhuurde voor het zwarte werk is in de praktijk vaak ook genoeg om dit bewijs te leveren, maar in de praktijk blijkt dat men terughoudend is met het geven van dergelijke verklaringen.

Als niet kan worden bewezen dat er sprake is van inkomsten uit zwart werk, is het vaak lastig om deze schadepost vergoed te krijgen. In de praktijk blijkt dat werkgevers of opdrachtgevers terughoudend zijn met het geven van dergelijke verklaringen.

Bruto of netto zwarte inkomsten bij letselschade?

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat er alsnog een belastingpercentage moet worden berekend over de zwarte inkomsten. Er wordt dus gekeken naar de inkomsten die de persoon uit zwart werk vergaarde voorafgaand aan het letsel. Op deze inkomsten wordt vervolgens de juiste belastingschijf toegepast. Het slachtoffer ontvangt dan een nettobedrag die het bij het doen van een correcte belastingaangifte ook had gekregen.

De Hoge Raad stelt bovendien dat een verzekeringsmaatschappij niet zomaar bevoegd is om de inhoud van het letstelschadedossier door te sturen aan de belastingdienst en zwart werk te melden. Echter bestaat er altijd een risico op ontdekking van het vergaren van zwarte inkomsten door de belastingdienst.

Feitenrechters (lagere rechtspraak)

De lagere rechtspraak oordeelt overigens wisselend over de vraag of zwart werk meegenomen wordt in het berekenen van de schadevergoeding bij letselschade.

Over het algemeen nemen rechters de inkomsten uit zwart werk mee, mits omgezet naar een nettobedrag.

Er is echter in verscheidene gevallen door rechtbanken geoordeeld dat zwart werk toch niet voor schadevergoeding in aanmerking komt omdat geleden nadeel uit ‘niet-rechtmatige belangen’ in beginsel niet voor vergoeding in aanmerking zou komen. Dergelijke uitspraken betreffen echter uitzonderingen.

Conclusie

Het is dus mogelijk om gemiste zwarte inkomsten na een ongeval te verhalen op de aansprakelijke partij. Het is echter afhankelijk van het bewijs dat voorhanden is of de schade ook daadwerkelijk vergoed zal worden. Daarbij moet het bedrag dat verdiend werd met het zwarte werk worden aangemerkt als een brutobedrag. Hierover moet alsnog een fictief belastingpercentage worden berekend. Het nettobedrag komt dan voor vergoeding in aanmerking.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van een timmerman bij het artikel over letselschade en zwarte inkomsten
Menu