Rechtbank over Wmo-voorziening en vergoeding door verzekeraar

Een slachtoffer wordt door een ongeval niet alleen psychisch en lichamelijk getroffen, maar vaak ook financieel. Met name bij blijvend letsel kunnen grote kostenposten ontstaan. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp, aangepast wonen of vervoer. Als een ander voor deze schade aansprakelijk is, kan het slachtoffer hiervoor de aansprakelijke partij of diens verzekeraar aanspreken. Een andere mogelijkheid is het aanspreken van de gemeente op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Hulpbehoevend slachtoffer

Een vrouw wordt in 2006 slachtoffer van een ongeval. Hierbij loopt zij een incomplete dwarslaesie op. Zij kan erg lastig voor zichzelf zorgen en doet daarom een beroep op de Wmo. De gemeente kent haar Wmo-hulpvoorzieningen toe. In 2021 dient zij een andere Wmo-aanvraag in voor individuele begeleiding en huishoudelijke hulp. De gemeente keurt deze aanvraag, ook na bezwaar, af. De vrouw gaat hierop naar de rechter.

De Wmo

Een gemeente is op basis van de Wmo verplicht zorgbehoevende burgers te ondersteunen. Echter, niet iedere zorgbehoevende burger heeft recht op ondersteuning vanuit de Wmo. Recht op Wmo-ondersteuning bestaat alleen als een persoon niet meer zelfredzaam is (zoals niet zelfstandig kunnen eten en drinken) en dit ook niet zelf kan oplossen (door onder ander hulp van familie of de buurt).

Onder het oplossingsvermogen van de burger valt bijvoorbeeld ook het regelen van vergoeding door de aansprakelijke partij of verzekeraar (in het geval iemand voor het letsel aansprakelijk is). Dit wordt de ‘eigen kracht’ van de burger genoemd. Als het slachtoffer geen vergoeding voor huishoudelijke hulp of vervoer heeft geregeld bij de schadeafhandeling, zal de gemeente dit ook niet meer uitkeren. Deze kwestie speelde ook in de zaak bij de rechtbank Rotterdam.

Eigen kracht

De rechtbank beantwoordt allereerst de vraag of de vrouw helemaal geen ‘eigen kracht’ meer heeft om in hulp te voorzien. Als dit zo is, is de Wmo-aanvraag terecht afgewezen. Zoals gezegd valt het uitonderhandelen van een vergoeding met de verzekeraar van de aansprakelijke partij ook onder de eigen kracht van het slachtoffer. De Wmo is volgens de wetgever namelijk alleen bedoeld voor de meest hulpbehoevende burgers die zelf onmogelijk zorg kunnen regelen.

Het slachtoffer in deze zaak had met de verzekeraar een regeling getroffen. In deze regeling waren ook vergoedingen opgenomen voor toekomstige verzorging en andere aanpassingen vanwege haar letsel. De hoogte van deze vergoedingen was afgesteld op het feit dat het slachtoffer nog Wmo-ondersteuning zou krijgen.

Geen toekenning Wmo-ondersteuning

De vrouw heeft aldus niet alle hulp die zij nodig acht, afgehandeld met de verzekeraar. De rechtbank oordeelt dat de vrouw hiermee haar recht op Wmo-ondersteuning heeft verspeeld. Immers, zij kon met de verzekeraar hogere vergoedingen afspreken, zodat een beroep op de Wmo (en daarmee gemeenschapsgeld) niet meer noodzakelijk was.

Conclusie

Bij het regelen van vergoeding voor zorg na een ongeval (waarvoor een ander aansprakelijk is), is het dus erg belangrijk de juiste weg te kiezen. Uit deze uitspraak volgt dat een beroep op de Wmo alleen in uitzonderingsgevallen mogelijk is. Het ligt namelijk op de weg van het slachtoffer zelf adequate voorzieningen te treffen, waaronder het uitonderhandelen van een vergoeding met de verzekeraar.

Bij het treffen van een regeling met de verzekeraar moet rekening worden gehouden met het feit dat een Wmo-voorziening niet altijd toegekend wordt, en ook weer kan wegvallen. In de regeling met de verzekeraar is het dus handig te voorzien in een voorbehoud voor het geval er geen Wmo-voorziening wordt toegekend of deze wegvalt. Ook is het mogelijk in de regeling met de verzekeraar al alle toekomstige kosten voor zorg op te nemen, zodat een beroep op de Wmo-voorziening niet nodig is.

Hier kunt u de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 20 juni 2023 raadplegen (ECLI:NL:RBROT:2023:5216).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en letselschade? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Een afbeelding van een persoon die geld telt bij een artikel over schadevergoeding voor kosten zonder nut.
Menu