Waterschap aansprakelijk gesteld voor schade door wateroverlast na regelval

Een groente- en fruitteler heeft een waterschap aansprakelijk gesteld voor schade door wateroverlast na regenval. Op de landvouwpercelen van de teler zijn kavelsloten aanwezig die afwateren op watergangen die zijn gelegen in een stroomgebied dat wordt beheerd en onderhouden door het Waterschap.

Op grond van de Omgevingsverordening Limburg 2014 geldt voor de percelen van de teler voor de in het geding zijnde periode van eind mei tot eind juni 2016 een wateroverlastnorm van T=25. Op grond van deze norm heeft Waterschap een zorgplicht om de bij hem in beheer zijnde waterafvoerstelsels zo in te richten dat zij een beschermingsniveau bieden tegen overstromingen als gevolg van neerslaggebeurtenissen.

In juni 2016 is het beheersgebied van het Waterschap blank komen te staan. Naar aanleiding daarvan heeft de teler melding van wateroverlast gemaakt bij het Waterschap. Vervolgens heeft de advocaat van de teler het Waterschap aansprakelijk gesteld. De aansprakelijkheid werd afgewezen en het kwam tot een procedure.

Oordeel rechtbank

In eerste aanleg heeft de rechtbank voor recht verklaard dat het Waterschap jegens de teler op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk is voor de geleden en nog te lijden schade als gevolg van de wateroverlast. De op het Waterschap rustende zorgplicht is verzaakt. Voorts heeft de rechtbank overwogen dat het Waterschap onvoldoende heeft gesteld en aangetoond dat de schade ook zonder de als onrechtmatige daad aan te merken gedraging zou zijn ontstaan, zodat het causaal verband tussen die gedraging en de aldus ontstane schade is gegeven.

Oordeel gerechtshof

Het hof oordeelt dat de rechtbank ten aanzien van de zorgplichtschending het juiste beoordelingskader heeft gehanteerd. Volgens de hoofdregel van artikel 150 Rv rust de stelplicht en bwijslast van de geschonden zorgplicht op de teler. Hiertoe hebben zowel de teler als het Waterschap rapportages en memo’s aangevoerd. Het hof oordeelt dat deze elkaar op relevante punten tegenspreken. Alvorens te beoordelen of het Waterschap onrechtmatig heeft gehandeld, heeft het hof behoefte aan deskundige voorlichting. Partijen kunnen een persoon voordragen die door het hof als deskundige kan worden benoemd.

Ook ten aanzien van het causaal verband acht het hof een deskundigenbericht noodzakelijk. De teler is de eisende partij. Het hof is voornemens haar te belasten met het voorschot op de kosten van de deskundige.

Conclusie

Het hof acht dus deskundigenonderzoek noodzakelijk naar de gestelde zorgplichtschendingen en het causaal verband met de gestelde schade alvorens hij kan oordelen of het Waterschap aansprakelijk is voor alle schade van de teler als gevolg van de wateroverlast.

Klik hier voor de volledige uitspraak van het gerechtshof van 23 november 2021 (ECLI:NL:GHSHE:2021:3510).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

ingang paleis van justitie den bosch
Menu