Verwijdering en vervanging van asbestdaken: bereddingskosten in de zin van artikel 7:957 BW?

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 17 oktober 2023 uitspraak gedaan over bereddingskosten in het verzekeringsrecht. Het gaat hier om een geschil tussen een verzekerde en Interpolis met betrekking tot de milieuverzekering en de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De verzekerde heeft Interpolis gevraagd op grond van de verzekeringen dekking te verlenen voor de kosten van verwijdering en vervang van haar asbestdaken. Interpolis heeft zich meerdere malen op het standpunt gesteld dat de kosten van verwijdering en het afvoeren van asbestdaken niet gedekt zijn. De vraag die centraal staat is of de kosten van verwijdering en vervanging van de asbestdaken in dit geval bereddingskosten zijn en gedekt zijn onder de verzekering.

Bereddingskosten

Bereddingskosten zijn kosten die gemaakt worden om (verdere) schade te voorkomen en komen voort uit de bereddingsplicht als bedoeld in artikel 7:957 BW. De kosten van de beredding komen op grond van artikel 7:957 lid 2 BW voor rekening van de verzekeraar. Het maakt bij de vergoeding van de kosten niet uit of de maatregelen vergeefs blijken te zijn geweest of dat het bedrag van de kosten en schade de verzekerde som te boven gaat (zie ook artikel 7:959 lid 1 BW).

Het oordeel van het hof ‘s-Hertogenbosch

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft in het arrest van 14 juli 2020 de vordering tot vergoeding van kosten van de verwijdering en de vervanging van de dakplaten afgewezen, omdat deze volgens het hof geen bereddingskosten zijn als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden en artikel 7:957 BW. Hiertegen is verzekerde eerst in hoger beroep gegaan (link website), waarna ze later in cassatie is gegaan.

Cassatie

De Hoge Raad oordeelde dat het verwijderen van asbestdaken in dit geval noodzakelijk is en dat dit het belang van de verzekeraar dient, waardoor deze kosten als bereddingskosten kunnen worden beschouwd. Het verwijderen van de asbestdaken is namelijk de enige mogelijkheid om het ontstaan van verdere asbestverontreiniging te voorkomen en het is daarom volgens de Hoge Raad niet uitgesloten dat de verzekerde op grond van artikel 7:957 lid 1 BW en de polisvoorwaarden verplicht is om de asbestdaken te verwijderen. Hiermee wordt ook het belang van de verzekeraar gediend voor zover het verzekerde schade betreft.

Volgens de Hoge Raad heeft de verzekeraar hiervoor een vergoedingsplicht en het staat dan ook niet in de weg dat onderhoudskosten normaal niet ten laste van de verzekeraar kunnen worden gebracht. De Hoge Raad oordeelt hierover het volgende:

“een maatregel die vereist is om onmiddellijk dreigend gevaar af te wenden of om de schade te beperken, moet in dat verband als bijzondere maatregel worden aangemerkt, ook al zou deze in andere omstandigheden tot het normale onderhoud behoren.”

Hierbij komt nog dat de verzekerde heeft aangevoerd dat er zonder het asbestgevaar er geen noodzaak tot verwijdering of vervanging van de daken zou zijn geweest. De dakplaten waren namelijk nog functioneel.

Klik hier om meer te lezen over het arrest van de Hoge Raad. De Hoge Raad verwijst de zaak voor verdere behandeling naar het hof Arnhem-Leeuwarden.

Oordeel van het hof Arnhem-Leeuwarden

Het Hof oordeelt vervolgens dat de kosten van verwijdering van de asbestdakplaten in deze omstandigheden als bereddingskosten moeten worden aangemerkt.

Ten aanzien van de vervanging van de dakpannen heeft het Hof 70% van de kosten toegerekend aan Interpolis en de overige 30% aan verzekerde. Dat komt omdat rekening wordt gehouden met waardevermeerdering van de betrokken zaak als gevolg van het plaatsen van nieuwe dakpannen.

Klik hier om de volledige uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van 17 oktober 2023 te lezen ECLI:NL:GHARL:2023:8697.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem.

 

verschillende polisvoorwaarden met tekst verzekeringsrecht
Menu