Zorgplicht tussenpersoon wijziging alarmclausule

Diefstal van oldtimer uit ondergrondse parkeergarage. Is er sprake van een wijziging van de alarmclausule die gevolgen heeft voor de dekking? Is er sprake van een waarschuwingsplicht inzake wijziging van de alarmclausule?

Een oldtimer was na inbraak gestolen uit een ondergrondse parkeergarage. Voor deze oldtimer had verzekerde een motorrijtuigenverzekering met cascodekking afgesloten bij Chubb. Verzekerde is van mening dat Chubb had moeten waarschuwen dat de alarmclausule op de polis werd verzwaard in vergelijking met de alarmclausule zoals die een jaar eerder gold. Het motorrijtuig moest nu  Verzekerde stelt dat hij de nieuwe alarmclausule had nageleefd als Chubb hem hierop had gewezen.

In eerste aanleg heeft de rechtbank geoordeeld dat de schade als gevolg van de diefstal niet is gedekt onder de verzekeringsovereenkomst en dat er voor Chubb geen aanleiding was om verzekerde te wijzen op een wijziging in de alarmclausule en dat er dus geen sprake was van een beroepsfout van Chubb.

Beoordeling in hoger beroep

Verzekerde doet een beroep op de zorgplicht van een assurantietussenpersoon en voert daartoe aan dat Chubb hem hadden moeten waarschuwen voor de gewijzigde alarmclausule. Het hof zegt daarover dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn opdrachtgever de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot mag worden verwacht. Het is zijn taak te waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. Wat er precies van de assurantietussenpersoon mag worden verwacht, hangt af van de omstandigheden van het geval. Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam tussenpersoon kan, in voorkomend geval, worden verwacht dat hij de opdrachtgever waarschuwt voor wijziging van een belangrijke clausule die verstrekkende gevolgen kan hebben voor de dekking onder de verzekering.

De alarmclausule kan volgens het hof niet anders worden begrepen dan dat als voorwaarde voor dekking gold dat de auto deugdelijk was afgesloten. Het gaat hierbij namelijk om een basisvoorwaarde, zonder welk het stellen van de eis van een stuurslot en/of een hoofstroomschakelaar, geen reële betekenis heeft. Als de verzekeringnemer niet gehouden zou zijn de auto deugdelijk af te sluiten met de contactsleutel en, integendeel, de contactsleutel achter zou mogen laten in het linkerportier van de niet afgesloten auto, kunnen potentiële dieven de auto immers eenvoudig openen en vervolgens het stuurslot c.q. de hoofstroomschakelaar buiten werking stellen. Naar het oordeel van het hof zal het voorgaande ook voor een normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument duidelijk en begrijpelijk zijn bij kennisneming van het polisblad, gelezen in samenhang met de alarmclausule.

Dat verzekerde een andere interpretatie van de alarmclausule heeft, doet aan het voorgaande niet af. De omstandigheid dat de auto geparkeerd stond in een afgesloten ondergrondse parkeergarage met autolift, behorend bij een appartementencomplex, doet daaraan ook niet af. Het hof tekent hierbij aan dat het een verzekeraar vrij staat om de grenzen te omschrijven waarbinnen hij bereid is dekking te verlenen, zoals in dit geval het stellen van de (aanvullende) eis van een stuurslot of hoofdstroomschakelaar.

Het hof is van oordeel dat in dit geval geen sprake is van een gewijzigde clausule die gevolgen kan hebben voor de dekking onder de verzekering. De betekenis van de alarmclausule wijkt, als gezegd, niet af van de betekenis van de alarmclausule een jaar later, telkens gelezen in samenhang met het desbetreffende polisblad. De tekst van de alarmclausule bevat een nadere uitwerking en verduidelijking ten opzichte van de tekst van de alarmclausule een jaar eerder, zonder dat dit gevolgen heeft voor de dekking onder de verzekering. Op Chubb rustte dan ook niet de verplichting om verzekerde te waarschuwen dat de tekst van de alarmclausule was gewijzigd ten opzichte van de alarmclausule een jaar eerder.

Voor de hele uitspraak klik hier

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in het verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van blauwe auto bij artikel over de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wam
Menu