Hoge Raad over de aansprakelijkheid van bewaargever en eigen schuld bewaarnemer

Op 7 maart 2004 is er brand uitgebroken in een silo van EBS (een bedrijf gespecialiseerd in het laden, lossen op- en overslaan van droge bulk producten), waarin op dat moment drie partijen houtpellets waren opgeslagen. De pellets waren aan EBS in bewaring gegeven door Peterson ABL (een bedrijf gespecialiseerd in logistieke dienstverlening). De brand is ontstaan door broei in de pellets. Door de brand is grote schade ontstaan, zowel aan de houtpellets als aan de silo van EBS. Beiden stellen elkaar aansprakelijk voor de geleden schade.

Wat is bewaarneming?

De wet definieert bewaarneming in art. 7:600 BW als: “de overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaarnemer, zich tegenover de andere partij, de bewaargever, verbindt, een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven”.

Op basis van bewaarneming ontstaat de verplichting van de bewaarnemer om de zaak terug te geven. In veel geschillen wordt de bewaarnemer aansprakelijk gesteld vanwege verlies of schade aan de spullen die in bewaargeving zijn gegeven.

Het kan echter ook zo zijn dat de spullen die in bewaarneming zijn gegeven juist schade veroorzaken bij de bewaarnemer. In dat geval is de bewaargever aansprakelijk voor die geleden schade op grond van art. 7:603 lid 3 BW. Is dat ook zo als dat gebeurt terwijl de bewaarnemer zelf fouten heeft gemaakt? Vervalt dan de aansprakelijkheid van de bewaargever of blijft die in stand en is bijvoorbeeld eigen schuld mogelijk?

Deze vragen lagen voor bij de Hoge Raad in het geschil tussen EBS (de bewaarnemer) en Peterson (de bewaargever).

Oordeel Hoge Raad over de aansprakelijkheid

De Hoge Raad oordeelt dat art. 7:601 lid 3 BW bepaalt dat de bewaargever aan de bewaarnemer de schade die de bewaarnemer als gevolg van de bewaring heeft geleden moet vergoeden. Volgens de toelichting op de bepaling gaat het onder meer om de schade die de zaak door haar enkele aanwezigheid bij de bewaarnemer veroorzaakt, bijvoorbeeld doordat zij ontploft.

Voor aansprakelijkheid van de bewaargever is dus voldoende dat causaal verband bestaat tussen de schade en de aanwezigheid van de bewaarde zaak. De tekst, de toelichting en de strekking van de bepaling bieden geen aanknopingspunt voor de opvatting van het onderdeel dat geen verplichting tot schadevergoeding op grond van art. 7:601 lid 3 BW bestaat indien de bewaarnemer niet voldoet aan zijn zorgplicht van art. 7:602 BW of aan zijn verplichting tot teruggave van de zaak op grond van art. 7:605 BW. Wel kan, indien de schade mede een gevolg is van een omstandigheid die aan de bewaarnemer kan worden toegerekend, de verplichting tot schadevergoeding op grond van art. 6:101 BW worden verminderd of vervallen.

Oordeel Hoge Raad over eigen schuld van EBS

De Hoge Raad oordeelt dat het hof in dit geval zijn gedachtegang dat de factoren die van invloed zijn geweest op de brand deels aan Peterson en deels aan EBS moeten worden toegerekend voldoende inzichtelijk heeft gemaakt. Wat betreft de factor vocht, die essentieel is geweest voor het ontstaan van de brand, kan EBS een ernstig verwijt worden gemaakt met betrekking tot het openstaande luik in het dak en de slechte onderhoudstoestand van de silo. Daarom is het hof van oordeel dat de schade voor twee derde aan EBS en voor één derde aan Peterson moet worden toegerekend. De Hoge Raad laat dit oordeel in stand.

Conclusie

Uit deze uitspraak van de Hoge Raad kan worden geconcludeerd dat de bewaargever aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door de in bewaring gegeven zaak bij de bewaarnemer. De verplichting tot schadevergoeding kan worden verminderd of vervallen indien er sprake is van eigen schuld van de bewaarnemer. Of er sprake is van eigen schuld, hangt af van alle feiten en omstandigheden van het specifieke geval.

Voor de hele uitspraak klik hier

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Vrouwe Justitia
Menu