Rechtbank over het keuzerecht van verzekeraars om op basis van de herbouwwaarde of herstelkosten uit te keren

Op 10 november 2019 is er brand uitgebroken in een pand van Immopartners, eigenaar van een showroom met magazijn en drie bedrijfshallen.

Immopartners heeft het pand verzekerd tegen onder meer brand via Ecclesia. Het standpunt van Immopartners is dat de verzekeringsuitkering wegens brandschade berekend moet worden op basis van de begroting van de opstal aan de hand van de voortaxatie, de herbouwwaarde van het pand.

Verzekeraars stellen zich op het standpunt dat de verzekeringsovereenkomst slechts dekking geeft op basis van de herstelkosten. Het verschil tussen de herbouwwaarde van het pand en de herstelkosten is €178.223,00.

Keuzerecht herbouwwaarde of herstelkosten

Verzekeraars beroepen zich in deze zaak op artikel 8.1.1 uit de verzekeringsovereenkomst. Dit beding geeft Verzekeraars het recht om te kiezen tussen het bieden van dekking op grond van de herbouwwaarde van het pand of op grond van de herstelkosten. Immopartners stelt dat dit beding in strijd zou zijn met art. 7:960 BW.

Immopartners stelt zich op het standpunt dat de voortaxatie niet alleen dient om discussie over de waarde van het pand voorafgaand aan de brand te voorkomen, maar tevens om discussie over de waarderingsgrondslag te voorkomen. Ook stelt Immopartners dat Verzekeraars na het intreden van de schade bij Immopartners het gerechtvaardigde vertrouwen hebben gewekt dat de schade zou worden uitgekeerd op basis van de herbouwwaarde. Pas toen bij de taxatie na de brand bij Verzekeraars het idee ontstond dat de voortaxatie aan de hoge kant was werd er een beroep gedaan op artikel 8.1.1. Dat kwam volgens Immopartners onverwacht, bovendien was het volgens Immopartners onduidelijk wat Verzekeraars verstonden onder het begrip “herstelkosten”, omdat dit niet in de polisvoorwaarden is gedefinieerd.

Geen recht op vergoeding op basis van voortaxatie

De rechtbank oordeelt dat art. 7:960 BW geen recht geeft aan Immopartners op vergoeding van haar schade op basis van de voortaxatie en evenmin op een vergoeding waarbij Immopartners in een duidelijk voordeliger positie zal geraken. De uitzondering van de voortaxatie is geen afdwingbaar recht, maar alleen een mogelijkheid. De verzekeringsovereenkomst kleurt deze mogelijkheid verder in. Verzekeraars zijn in hun keuze voor een uitkeringsgrondslag bovendien niet gebonden aan de waarderingsgrondslag die in de voortaxatie is aangehouden.

Het bindende karakter van de voortaxatie betreft de omvang van de herbouwwaarde vóór de gebeurtenis maar strekt niet zover dat deze ook ziet op de waarderingsgrondslag van de uitkering.

Verzekeraars mochten er dus in beginsel ook voor kiezen om uit te keren op basis van de herstelkosten. Dit zou anders zijn wanneer Immopartners er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de schade op basis van de herbouwwaarde zou worden uitgekeerd, daarvan is volgens de rechtbank echter geen sprake.

Geen gerechtvaardigd vertrouwen

Immopartners stelt dat uit het polisblad blijkt dat partijen hebben afgesproken dat de herbouwwaarde zal worden vergoed, terwijl Verzekeraars als verweer aanvoeren dat de vermelding op het polisblad: “Reden afgifte (…) Aanpassing verzekerde bedragen n.a.v. taxatie” een feitelijke vaststelling is. Over de op het polisblad vermelde voorwaarden is niet onderhandeld of gesproken. Daarom is de uitleg van de vermelding van de voortaxatie op het polisblad met name afhankelijk van objectieve factoren.

De tekst op het polisblad geeft als één van de redenen voor afgifte van een nieuwe polis aan dat de verzekerde bedragen zijn aangepast naar aanleiding van de taxatie. Hieruit volgt geen verplichting voor Verzekeraars om op basis van de herbouwwaarde uit te keren. Er kan dan ook geen sprake zijn van vertrouwen dat Verzekeraars zou uitkeren op basis van de herbouwwaarde.

Voor zover Immopartners een beroep doet op rechtsverwerking oordeelt de rechtbank dat de gerechtigde zich hiervoor moet gedragen op een manier die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Er moet sprake zijn van een gedraging van de gerechtigde. Alleen tijdsverloop of stilzitten is onvoldoende om rechtsverwerking aan te nemen.

Geen vergoeding van meer dan de herstelkosten

Na de brand is in de akte van benoeming experts opgenomen dat zowel de herbouwwaarde als de herstelkosten moeten worden begroot. Deze akte is door Immopartners ondertekend. Immopartners wist dus zowel uit de polisvoorwaarden als uit de akte van benoeming van experts dat uitkering op basis van herstelkosten tot de mogelijkheden behoorde. Dat de term ‘herstelkosten’ niet gedefinieerd is in de polisvoorwaarden betekent niet dat Immopartners erop mocht vertrouwen dat op basis van de herbouwwaarde zou worden uitgekeerd. De rechtbank oordeelt dat van rechtsverwerking geen sprake is. Verzekeraars zijn daarom volgend de rechtbank niet gehouden voor het vergoeden van meer dan herstelkosten.

De rechtbank wijst de vorderingen van Immopartners af.

Klik hier voor de volledige uitspraak van de rechtbank van 6 juli 2022, ECLI:BL:RBROT:2022:5522.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto rechtbank rotterdam
Menu