Schadevergoeding uitkeren in Bitcoin of andere valuta?

Al in 2010 betaalde de eerste persoon 10.000 bitcoins voor twee pizza. Maar kan een schadevergoeding in de huidige tijd ook met dergelijke andere valuta dan de euro worden betaald?

Schadevergoeding wordt betaald in geld, tenzij…

Artikel 6:103 BW bepaalt dat een schadevergoeding moet worden betaald in geld, tenzij de benadeelde een andere vorm van betaling wenst.  In dat artikel staat:

Schadevergoeding wordt voldaan in geld. Nochthans kan de rechter op vordering van de benadeelde schadevergoeding in andere vorm dan betaling van een geldsom toekennen. Wordt niet binnen redelijke termijn aan een zodanige uitspraak voldaan, dan herkrijgt de benadeelde zijn bevoegdheid om schadevergoeding in geld te verlangen.

De vraag hierbij is of de dergelijke valuta ook als ‘geld’ in de zin van afdeling 6.1.11 BW kan worden gekwalificeerd.

Gangbaar Geld

Artikel 6:112 BW luidt:

Het geld dat ter voldoening van de verbintenis wordt betaald, moet op het tijdstip van de betaling gangbaar zijn in het land in welks geld de betaling geschiedt.’

De hoofdregel is dat er slechts kan worden betaald in gangbaar geld en via girale betaling, tenzij de wijze van betaling voortvloeit uit rechtshandeling, de wet, gewoonte of redelijkheid en billijkheid. Het begrip ‘Gangbaar geld’ houdt in beginsel alleen munten en biljetten die de status van een wettig betaalmiddel hebben in. Het begrip laat echter ook ruimte voor betaling in geldsoorten die door de staat worden gedoogd en door feitelijk gezag worden uitgegeven.

Welke betaalmiddelen als wettelijk betaalmiddel kunnen worden aangemerkt wordt door het geldende recht in het land van de valuta bepaald. In Nederland voldoet alleen het wettige betaalmiddel, de euro, aan de gestelde eisen.

Bitcoin

De rechtbank Overijssel oordeelde in 2014 dat bitcoin niet als ‘gangbaar geld’ kan worden aangemerkt.  Ze worden niet als wettig betaalmiddel beschouwd en ook niet door de staat getolereerd.

Vreemde Valuta

Volgens artikel 6:121 BW heeft de schuldenaar een vrije keuze tussen de geldsoort die in de verbintenis is vastgelegd en het geld van de plaats van betaling.

In artikel 6:121 in samenhang met artikel 6:123 lid 1 is bepaald dat een schuldeiser kan kiezen om over te gaan in betaling in buitenlands geld of Nederlands geld als er een Nederland een rechtsvordering wordt ingesteld om een geldsom te verkrijgen die uitgedrukt is in buitenlands geld.

Anders dan in geld

Zoals bepaald in artikel 6:103 BW, kan de benadeelde ook vorderen dat de schadevergoeding wordt voldaan op een andere wijze dan betaling in geld. Er bestaat dus de mogelijkheid dat een schadevergoeding niet in geld wordt betaald, maar op een andere wijze.  In bijzondere gevallen kan er worden afgeweken van de hoofdregel, dat de schadevergoeding wordt betaald in geld.

Dan kan bijvoorbeeld zijn het afgeven van spullen of het doen of nalaten van iets.   Een andere vorm van schadevergoeding is op heel veel manieren mogelijk.  Een bijzonder geval in dit kader was het verplicht moeten meewerken door een verkrachter aan een bloedonderzoek naar HIV, als passende vorm van schadevergoeding.  Zie daarover  een uitspraak van de Hoge Raad uit 1993 (VR 1993 / 170).

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en schadevergoeding? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

foto van een fysieke bitcoin munt bij artikel over schadevergoeding en bitcoin
Menu