Wat is de arbeidsrechtelijke omkeringsregel?

Als een werknemer tijdens het werk een ongeval overkomt waarbij letsel wordt opgelopen, dan is het vaak geen probleem om aan te tonen dat het letsel is opgelopen tijdens het werk.

Maar als er sprake is van minder duidelijke gezondheidsschade, zoals RSI of andere moeilijk aan te tonen gezondheidsklachten, dan kan een werknemer niet zo makkelijk aantonen dat die gezondheidsschade is ontstaan tijdens het werk. Voor dergelijke gevallen kan de ‘arbeidsrechtelijke omkeringsregel’ uitkomst bieden.

De arbeidsrechtelijke omkeringsregel

De arbeidsrechtelijke omkeringsregel helpt de werknemer bij het leveren van het bewijs van het causaal verband tussen werk en schade.

De arbeidsrechtelijke omkeringsregel houdt in dat als een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke omstandigheden en schade aan zijn gezondheid heeft opgelopen, het door de werknemer te bewijzen causaal verband tussen de werkzaamheden en die schade in beginsel moet worden aangenomen, indien de werkgever heeft nagelaten de maatregelen te treffen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden dergelijke schade lijdt.

Deze arbeidsrechtelijke omkeringsregel kan ook worden toegepast in andere zaken dan die waarin de werknemer is blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Wanneer wordt de arbeidsrechtelijke omkeringsregel toegepast?

Om in aanmerking te kunnen komen voor toepassing van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel zal de werknemer moeten stellen, en eventueel bewijzen, dat hij werkzaamheden heeft moeten verrichten onder omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor zijn gezondheid en dat hij ook daadwerkelijk lijdt aan gezondheidsklachten die kunnen zijn veroorzaakt door dat werk.

Geen arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij te veel onzekerheid

De Hoge Raad heeft benadrukt dat de arbeidsrechtelijke omkeringsregel het vermoeden uitdrukt dat de gezondheidsschade van de werknemer is veroorzaakt door de omstandigheden waarin deze zijn werkzaamheden heeft verricht. Dat vermoeden wordt gerechtvaardigd door hetgeen in het algemeen bekend is omtrent de ziekte en haar oorzaken, alsook door de schending door de werkgever van de veiligheidsnorm die beoogt één en ander te voorkomen. Om die reden is er voor dit vermoeden geen plaats in het geval het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is.

Normale bewijsregels

Als het verband tussen de gezondheidsschade en de arbeidsomstandigheden te onzeker of te onbepaald is, dan zal de zaak moeten worden beoordeeld aan de hand van de ‘normale’ bewijsregels: de werknemer zal het bewijs moeten leveren van het causale verband tussen zijn werkzaamheden voor de werkgever en zijn gezondheidsschade. De werknemer zou dan een deskundige kunnen vragen een onderzoek te verrichten (al dan niet door benoeming van die deskundige door een rechter).

Werkgeversaansprakelijkheid

De arbeidsrechtelijke omkeringsregel is een leerstuk dat hoort binnen het onderwerp ‘werkgeversaansprakelijkheid’.

Klik hier voor een algemeen artikel over werkgeversaansprakelijkheid.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

 

typen op laptop
Menu