Zorgplicht en aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon (assurantietussenpersoon)

Een verzekering kan op verschillende manieren worden afgesloten, zo kunt u zelf direct bij een verzekeraar een verzekering afsluiten, maar kunt u er ook voor kiezen om dit via een verzekeringstussenpersoon te doen.

Andere benamingen voor verzekeringstussenpersoon zijn assurantietussenpersoon of verzekeringsadviseur. De tussenpersoon geeft  advies aan u en bemiddelt bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten.

Maar wat als er een fout wordt gemaakt waardoor u schade leidt, bijvoorbeeld doordat er geen verzekeringsdekking blijkt te zijn? Is de verzekeringstussenpersoon dan aansprakelijk? Dit artikel gaat over de zorgplicht en de aansprakelijkheid van de verzekeringstussenpersoon.

Zorgplicht verzekeringstussenpersoon

Als een verzekeringstussenpersoon wordt ingeschakeld dan gebeurt dat op basis van een overeenkomst van opdracht. De wet kent speciale bepalingen voor overeenkomsten van opdracht. Sommige van die bepalingen gaan over de zorgplicht.

In artikel 7:401 BW staat dat een opdrachtnemer, zoals bijvoorbeeld een verzekeringstussenpersoon, een privaatrechtelijke zorgplicht heeft. Het artikel bepaalt dat de opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen.

Het gaat dus om de vraag of de verzekeringstussenpersoon heeft gehandeld zoals een redelijk bekwaam en redelijk handelend verzekeringstussenpersoon zou hebben gehandeld. Hier dient niet gekeken te worden naar het allerbeste advies wat gegeven kan worden door een vakgenoot, maar wat een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot zou hebben geadviseerd. Hoe zou een andere verzekeringstussenpersoon in dezelfde situatie gehandeld hebben?

Een belangrijk arrest van de Hoge Raad is het arrest Brals/Octant, uit dit arrest volgt dat het de taak van de assurantietussenpersoon is om te waken over de belangen die tot zijn portefeuille met verzekeringen horen.

In latere rechtspraak is geoordeeld dat deze zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon zich ook kan uitstrekken tot mogelijke andere belangen van de verzekeringnemer. Zo dient een verzekeringstussenpersoon ook na te gaan of de  klant mogelijk risico’s loopt waarvoor nog geen verzekering is gesloten en waarover advies gewenst is. Zie hierover de uitspraak van de rechtbank Den Haag.

Waarom een zorgplicht voor de verzekeringstussenpersoon?

U kunt zich voorstellen dat de meeste personen en bedrijven weinig verstand hebben van verzekeringen en dat zij zullen vertrouwen op het advies en de kennis van de assurantietussenpersoon.

Passend advies en het sluiten van een adequate verzekering zijn belangrijk.  Als een risico niet of niet voldoende is gedekt, terwijl dat wel had gekund, dan kunnen de gevolgen groot zijn. Een schade blijkt bijvoorbeeld niet niet zijn verzekerd terwijl de klant van de verzekeringstussenpersoon daar wel op rekende. De zorgplicht ziet er op toe dat er zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met deze belangen.

Om te kunnen voldoen aan de zorgplicht dient de verzekeringstussenpersoon zoveel mogelijk informatie  in te winnen die relevant kan zijn.  Dat geldt niet alleen in de fase voorafgaand aan het sluiten van de verzekering, maar ook daarna.

Ook na het sluiten van de verzekering houdt de zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon niet op.  De verzekeringstussenpersoon dient zich bijvoorbeeld bezig te houden met periodieke dekkingscontrole.

Samengevat heeft de verzekeringstussenpersoon de verantwoordelijkheid om voortdurend op zorgvuldige wijze de belangen van de cliënt te behartigen.

Specifieke zorgplichten verzekeringstussenpersoon

Meer specifiek gelden er ten aanzien van een aantal onderwerpen specifieke zorgplichten voor de verzekeringstussenpersoon.

Zo dient  een verzekeringstussenpersoon soms te wijzen op bijzondere clausules die gelden en die van een verzekeringnemer vragen om iets te doen, zoals bijvoorbeeld het nemen van brandpreventiemaatregelen of het gebruiken van bepaalde sloten of alarmsystemen.

Andere specifieke zorgplichten zien bijvoorbeeld op het  wijzen op bepaalde uitsluitingen van de dekking of op het zorgen voor een voldoende dekking en een passend verzekerd bedrag.

Aansprakelijkheid verzekeringstussenpersoon

Indien de verzekeringstussenpersoon tekortschiet in zijn zorgplicht en daardoor ontstaat schade, dan kan de verzekeringstussenpersoon aansprakelijk zijn.

De verzekeringstussenpersoon is dan verplicht om de schade die het gevolg is van de fout te vergoeden. In de praktijk zal het meestal de aansprakelijkheidsverzekeraar van de verzekeringstussenpersoon zijn die de schade daadwerkelijk vergoed.

Eigen verantwoordelijkheid verzekeringnemer

Los van de zorgplicht van de verzekeringstussenpersoon behoudt de verzekeringnemer ook zijn eigen verantwoordelijkheid.  De verzekeringnemer dient  de verzekeringstussenpersoon tijdig te voorzien van juiste informatie.

Als er sprake is van eigen schuld van de verzekeringnemer kan dat er toe leiden dat hij zijn schade geheel of gedeeltelijk toch zelf dient te dragen. De verzekeringstussenpersoon hoeft de schade dan niet of slechts voor een gedeelte te vergoeden.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een advocaat die is gespecialiseerd in aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht? Neem vrijblijvend contact op.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor  gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl | 085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

reddingsboei bij artikel zorgplicht verzekeringstussenpersoon
Menu