Aansprakelijk stellen, hoe en waarom.

Als een persoon of een bedrijf schade heeft geleden die door een ander is veroorzaakt, dan zal hij die ander aansprakelijk moeten stellen. Lees hier alles over het aansprakelijk stellen van personen of bedrijven.

Betekenis van de aansprakelijkstelling

Een persoon of bedrijf kan een fout maken waardoor een ander schade lijdt. Er kan dan aansprakelijkheid bestaan. Dat betekent dat de aansprakelijke partij verplicht is de schade te vergoeden. Die aansprakelijkheid en verplichting tot schadevergoeding kan zijn gebaseerd op (schending) van een contract (bijvoorbeeld als een contractpartij zijn verplichtingen niet nakomt) of op een wettelijke bepaling zoals de aansprakelijkheid van de veroorzaker van een verkeersongeval of die van de bezitter van een gebrekkige opstal.

Het krijgen van een schadevergoeding gaat meestal niet vanzelf. De tegenpartij zal eerst aansprakelijk gesteld moeten worden door de partij die schade heeft geleden. Die  aansprakelijkstelling  zet alles in gang. Door de  aansprakelijkstelling  wordt de tegenpartij bekend met de gevolgen van zijn handelen en met zijn eigen (gestelde) aansprakelijkheid daarvoor.

Erkenning van aansprakelijkheid

De aansprakelijkstelling geeft de tegenpartij de gelegenheid om die aansprakelijkheid te erkennen en om de schade te vergoeden of om de   aansprakelijkstelling  te melden bij de aansprakelijkheidsverzekeraar.   Uw doel is dat de tegenpartij schriftelijk naar u bevestigt dat deze de aansprakelijkheid erkent. Maar de tegenpartij is het niet altijd eens met de  aansprakelijkstelling.  Met alleen een aansprakelijkstelling  is er meestal nog geen aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is er pas als die wordt erkend door de tegenpartij (of diens verzekeraar) of als dat is beslist door een rechter.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Verantwoordelijkheid is niet hetzelfde als aansprakelijkheid.  Als iemand ergens verantwoordelijk voor is, dan hoeft er nog niet meteen ook een verplichting te bestaan tot schadevergoeding. In het spraakgebruik kan met verantwoordelijkheid soms best aansprakelijkheid worden bedoeld, maar het is geen juridische of wettelijke term.

Is een  aansprakelijkstelling  verplicht?

De  aansprakelijkstelling  is niet verplicht, maar zonder aansprakelijkstelling zal de tegenpartij meestal niet uit zichzelf schade vergoeden of de zaak melden bij de verzekeraar. Het is in feite het startschot van het traject naar een schadevergoeding en het is belangrijk voor de vraag of de zaak is verjaard bijvoorbeeld.   Bij contractuele aansprakelijkheid kan de aansprakelijkstelling wél verplicht zijn.

Hoe moet ik aansprakelijk stellen?

Een  aansprakelijkstelling  is niets meer dan de vermelding daarvan aan de tegenpartij. U vermeldt wat er is gebeurd, dat er schade is geleden, dat u de tegenpartij daarvoor aansprakelijk stelt, op grond waarvan en dat u wil dat alle geleden en nog te lijden (materiële en immateriële) schade wordt vergoed. U hoeft nog niet meteen toe te lichten hoe hoog de schade is en waaruit die schade allemaal bestaat. De vermelding dat er schade is geleden en waaruit die schade ongeveer bestaat is voldoende.

Informatie verzamelen

Hoewel het voor de  aansprakelijkstelling  zelf nog niet nodig is alles gedetailleerd te beschrijven en te bewijzen, is het wel verstandig dat u in een vroeg stadium zo veel mogelijk informatie verzamelt en ook vastlegt. Dank daarbij aan het volgende:

 • foto’s of video van de schade en van de situatie van vóór en ná de gebeurtenis,
 • heeft u geen foto’s, maak dan een situatieschets,
 • contactgegevens van getuigen,
 • contactgegevens van daders,
 • schriftelijke of met video vastgelegde verklaringen van getuigen,
 • een proces-verbaal van politie,
 • voorwerpen of onderdelen die een rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de schade,
 • kentekens van betrokken voertuigen,
 • bonnen en betaalbewijzen van gemaakte kosten,
 • medische informatie (bij letsel).

Zorg er ook voor dat als u naar het ziekenhuis of huisartsenpost moet, er een volledig en uitgebreid medisch dossier wordt gemaakt. Indien mogelijk laat u de politie een politierapport opstellen. Hoe meer bewijzen er verzameld worden hoe beter. Dit kan u in een mogelijke gang naar de rechter goed van pas komen. U moet immers bewijzen dat de tegenpartij schuldig is aan het ongeluk of ongeval. U zult moeten bewijzen dat de tegenpartij veroorzaker is van de gebeurtenis en dat u door de tegenpartij zijn schuld schade hebt geleden.

Grondslagen aansprakelijkheid

Het verschilt per geval op grond waarvan de tegenpartij aansprakelijk kan worden gesteld. Hieronder ziet u enkele hoofdcategorieën, waarover u meer kunt lezen.

 • Onrechtmatige daad, artikel 6:162 BW (verkeersongevallen, gevaarzetting, geweld, vernieling, beschadiging),
 • Werkgeversaansprakelijkheid, artikel 7:658 BW (aansprakelijkheid van de werkgever voor schade van de werknemer opgelopen tijdens het werk),
 • Risicoaansprakelijkheid (gebrekkige opstal artikel 6:174 BW of zaak artikel 6:173 BW, schade door dieren artikel 6:179 BW, schade door werknemers artikel 6:170 BW of opdrachtnemers artikel 6:171 BW, schade door kinderen artikel 6:169 BW),

Voorbeeld brief met aansprakelijkstelling

De volgende tekst kunt u gebruiken bij uw aansprakelijkstelling.

Hierbij stel ik u aansprakelijk voor de gevolgen van (gebeurtenis) op (datum). Ik stel u aansprakelijk voor alle geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade. 

Deze brief heeft te gelden als een stuiting van de verjaring zoals bedoeld in artikel 3:310 BW.”

Per geval zal de grondslag voor aansprakelijk uiteraard kunnen verschillen. Iedere zaak ik toch weer net anders. Soms is er meer dan één partij aansprakelijk, soms is het een buitenlandse partij, soms spelen ook contractuele zaken mee en er kunnen andere verjaringstermijnen gelden. Om die reden is er niet één standaard model mogelijk die iedereen voor elk soort aansprakelijk stelling kan gebruiken.

Verjaring vordering tot schadevergoeding

Vorderingen tot schadevergoeding verjaren. Dat betekent dat u na verloop van tijd niet meer  een schadevergoeding kan afdwingen. De vordering tot schadevergoeding verjaart 5 jaren nadat u met zowel de schade als met de aansprakelijke persoon bekend bent geworden (artikel 3:310 BW).  Dit heet de ‘korte verjaringstermijn’. Er is ook een ‘lange verjaringstermijn’. Dat betekent dat iedere vordering tot schadevergoeding verjaart na 20 jaar nadat de schade is ingetreden (uitzonderingen daargelaten).

Bij verkeersongevallen kan het slachtoffer direct de schade vorderen bij de aansprakelijkheidsverzekeraar van de tegenpartij (de wa-verzekering of wam-verzekering). Dit heet de ‘directe actie’. Die vordering verjaart 3 jaren na het ongeval (artikel 10 Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen).

Stuiting van de verjaring

Het doorlopen van verjaringstermijnen kan worden geschorst. Dat heet het ‘stuiten van de verjaring’. Dat gebeurt met een schriftelijke mededeling daarover aan de tegenpartij.  Daarmee gaat de verjaringstermijn opnieuw lopen.

Termijn voor  aansprakelijkstelling

U zult de aansprakelijke partij binnen de verjaringstermijn aansprakelijk moeten stellen.   In die aansprakelijkstelling zult u de verjaring moeten stuiten zodat de termijn opnieuw gaat lopen.

Aangetekend versturen?

Het is verstandig om de  aansprakelijkstelling  aangetekend te versturen omdat u dan later kan bewijzen dat u die brief toen ook werkelijk heeft verstuurd. Soms is het later nodig om dat te kunnen bewijzen, bijvoorbeeld in verband met verjaringstermijnen. U kan dan aantonen dat u iemand op tijd aansprakelijk hebt gesteld of dat u de verjaring op tijd hebt gestuit.

Aansprakelijk stellen voor materiële en immateriële schade

Het kan belangrijk zijn om expliciet te vermelden dat u iemand niet alleen voor de materiële schade (vermogensschade), maar ook voor immateriële schade aansprakelijk stelt (zoals smartengeld). Als u dat niet doet en u overlijdt bijvoorbeeld nog voordat de schade wordt vergoed, dan kan het zijn dat uw recht op immateriële schade niet overgaat op uw nabestaanden. Zie hierover bijvoorbeeld deze uitspraak.

Vragen?

Heeft u vragen of hulp nodig bij het aansprakelijk stellen van een partij? Neem vrijblijvend contact op om te overleggen met een advocaat.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht. U heeft direct persoonlijk contact met een advocaat.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

foto van een hand met envelop bij artikel over aansprakelijkstelling
Menu