Wat is affectieschade? (artikel 6:107 en 6:108 BW)

Als een dierbare van u overlijdt of ernstig letsel heeft, waarvoor een ander aansprakelijk is, dan kunt u sinds 1 januari 2019 aanspraak maken op een vergoeding van affectieschade.

Affectie schade is immateriële schade die u lijdt doordat een ander lijdt of is overleden. Het is dus een vorm van smartengeld voor de naasten vanwege hun leed om het leed of overlijden van hun dierbare. Het wetsartikel vind u hier.

Artikel 6:107 BW

In het artikel dat gaat over de vergoeding van letselschade staat het volgende:

Indien iemand ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, lichamelijk of geestelijk letsel oploopt, is die ander behalve tot vergoeding van de schade van de gekwetste zelf, ook verplicht tot vergoeding van:

(…) een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag of bedragen voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat geleden door de in lid 2 genoemde naasten van de gekwetste met ernstig en blijvend letsel.”

Artikel 6:108 BW

In het artikel dat gaat over de vergoeding van overlijdensschade staat het volgende:

Voorts is de aansprakelijke verplicht tot vergoeding van een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag of bedragen voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, geleden door de in lid 4 genoemde naasten als gevolg van het overlijden.”

Anders dan ‘gewoon’ smartengeld

Affectieschade is dus iets anders dan ‘gewoon’ smartengeld omdat het niet het slachtoffer zelf is die aanspraak maakt op de vergoeding, maar juist een ander. Kijk hier voor meer informatie over ‘gewoon’ smartengeld. Ook de zogeheten ‘shockschade’ is iets anders dan affectieschade. Kijk hier voor meer informatie over shockschade.

Verschillen tussen smartengeld, affectieschade en shockschade

Zie onderstaande animatie voor de verschillen tussen smartengeld, affectieschade en shockschade. Klik op de afbeelding hieronder om  de animatie te bekijken.

thumbnail naar animatie over smartengeld, affectieschade en shockschade

Wie maakt aanspraak op affectieschade?

Vanaf 1 januari 2019 bepaalt de Wet affectieschade dat degene die affectieschade heeft veroorzaakt verplicht is die schade te vergoeden in de vorm van een geldsom. Een partner, een gezinslid, een ouder en/of een kind kunnen allen recht hebben op vergoeding van affectieschade.

Ook anderen met een sterke affectieve relatie met het slachtoffer kunnen dat recht hebben. In de wet worden de volgende personen genoemd:

De naasten, bedoeld in lid 1 onder b, zijn:

a. de ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerde partner van de gekwetste;

b. de levensgezel van de gekwetste, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een gemeenschappelijke huishouding voert;

c. degene die ten tijde van de gebeurtenis de ouder van de gekwetste is;

d. degene die ten tijde van de gebeurtenis het kind van de gekwetste is;

e. degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor de gekwetste heeft;

f. degene voor wie de gekwetste ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg heeft;

g. een andere persoon die in een zodanige nauwe persoonlijke relatie tot de gekwetste staat, dat uit de eisen van redelijkheid en billijkheid voortvloeit dat hij voor de toepassing van lid 1 onder b als naaste wordt aangemerkt.”

Hoe hoog is de vergoeding voor affectieschade?

Een vergoeding van affectieschade ligt tussen de € 12.500 en € 20.000, afhankelijk van verschillende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de ernst van het letsel. In het ‘Besluit  vergoeding affectieschade‘ leest u welke bedragen kunnen worden toegekend. In dat Besluit is de volgende tabel opgenomen.

 

 

Mate van invaliditeit niet van invloed op bedragen

De mate van blijvende invaliditeit als gevolg van het letsel kan geen reden zijn bovengenoemde bedragen naar beneden bij te stellen. Een dergelijk verweer van aansprakelijke veroorzaker van blijvend letsel  is door de rechtbank Rotterdam verworpen:

De verdediging heeft matiging van de in het Besluit vergoeding  affectieschade  genoemde forfaitaire bedragen bepleit. De rechtbank gaat daarin niet mee. Met de raadsman van de benadeelde partijen is de rechtbank van oordeel dat, wanneer – zoals in het onderhavige geval – sprake is van ernstig en blijvend letsel bij het slachtoffer, de naasten recht hebben op het wettelijk vastgestelde forfaitaire schadebedrag. De mate van invaliditeit heeft op die bedragen verder geen invloed.

Affectieschade na strafbare feiten

Als uw dierbare ernstig letsel oploopt of overlijdt als gevolg van een strafbaar feit, dan kunt u ook binnen het strafproces van de dader vergoeding van affectieschade eisen.

Er is echter alleen recht op vergoeding van affectieschade als het strafbare feit is gepleegd na de invoering van het recht op affectieschade (dus na 1 januari 2019). Als het strafbare feit daarvoor is gepleegd wordt een benadeelde in de strafprocedure die vergoeding van affectieschade vordert niet-ontvankelijk verklaard. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant:

Zoals hiervoor reeds overwogen is het vorderen van  affectieschade  pas sinds 1 januari 2019 mogelijk en wel voor strafbare feiten die op of na die datum zijn begaan en is in overgangsrecht niet voorzien. Wettelijk gezien is er daardoor geen mogelijkheid voor [Naam 6] om  affectieschade  te vorderen en dient hij voor deze post niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Voortgang affectieschade

In 2020 is fors meer affectieschade uitgekeerd dan in 2019. De toename van het bedrag aan uitgekeerde affectieschade is het gevolg van meer mensen die in aanmerking kwamen voor een vergoeding. In 2020 waren er veelal meerdere naasten die recht hadden op een vergoeding. In 2024 zal de Wet Affectieschade worden geëvalueerd.

Vragen?

Heeft u vragen of zoekt u een letselschade advocaat? Neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Salva Schaderecht is een advocatenkantoor gespecialiseerd in aansprakelijkheid, letselschade en verzekeringsrecht.

Salva Schaderecht | info@salvaschaderecht.nl |  085 800 8080 | Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem

Menu